- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 16 : Μεταβατικές Διατάξεις

Μέχρι την έκδοση της Κ.Υ.Α που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 4, ως Αρμόδιες Αρχές ενημέρωσης για τον αγροτικό τομέα ορίζονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή η Αστυνομία ή ο Δήμος που βρίσκονται πλησιέστερα στην κατοικία του εργοδότη.