- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 15: Καταργούμενες διατάξεις

Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντιτίθεται στον παρόντα νόμο καταργείται.