- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 01: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 1 της Οδηγίας)

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.6.2009 «σχετικά με την επιβολή ελαχίστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών», η οποία απαγορεύει την απασχόληση παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.