- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 20: Θωράκιση Επιθεωρητών ΣΕΠΕ

1. Στο άρθρο 17 του ν. 3996/2011 προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«Επιθεωρητές Εργασίας των οποίων η κινητή περιουσία ζημιώνεται ή καταστρέφεται ολοσχερώς ή εν μέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή εξ αφορμής αυτής δικαιούνται αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο. Αν το αντικείμενο που καταστράφηκε ή υπέστη φθορές ήταν ασφαλισμένο, αξίωση αποζημίωσης κατά του Δημοσίου υπάρχει μόνο για το επιπλέον της ασφαλιστικής αποζημίωσης ποσό. Υποκατάσταση της ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας στα δικαιώματα του ασφαλισμένου για το καταβληθέν ποσό του ασφαλίσματος αποκλείεται».
2. Η παράγραφος 1, του άρθρου 16 του νόμου 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Επιθεωρητές Εργασίας υποχρεούνται κατά τη διενέργεια των ελέγχων τους να συμπληρώσουν ειδικά για το σκοπό αυτό Δελτία Ελέγχου, που έχουν τη μορφή τυποποιημένων εντύπων ή αντίστοιχων ηλεκτρονικών εφαρμογών, στα οποία αναγράφονται όλα τα στοιχεία των παραβάσεων, καθώς και υποδείξεις προς συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.».
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 3996/2011 καταργείται .
4. Στο άρθρο 14 του ν. 3996/2011 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
« 5. Από το ποσοστό 20% της προηγούμενης παραγράφου που εισπράττεται ως έσοδο του προϋπολογισμού του ΣΕΠΕ χορηγούνται πλέον των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο, έξοδα κίνησης στο προσωπικό των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου για τη διενέργεια και συμμετοχή στους ελέγχους και την εν γένει εκπλήρωση της αποστολής του .Το μηνιαίο ποσό κάθε φορά καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η διατιθεμένη δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που εισπράττεται ως έσοδο του προϋπολογισμού του Σ.ΕΠ.Ε., σύμφωνα με παρ. 4 του άρθρου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζεται η συγκρότηση των συνεργείων ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχων στους χώρους εργασίας καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο, η συνδρομή στο έργο του Σ.ΕΠ.Ε., η διάθεση των υπαλλήλων για κάθε άλλη υποστηρικτική προς το Σ.ΕΠ.Ε. εργασία που αποσκοπεί στην υλοποίηση του έργου του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»