- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 30 – Παροχές ασθένειας σε είδος για ανέργους, υποαπασχολούμενους κλπ

1. Στο τέλος της παρ. 1Α του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1Α του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α΄41), την παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) και την παρ. 1Α του άρθρου 18 του   ν. 4242/2014 (Α΄50), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑΕΤΑΜ, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 33, για την περίοδο από 1.3.2015 έως 29.2.2016 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου».

2. Στους ασφαλισμένους των περιπτώσεων Α, Β και Γ της υποπαραγράφου Α.3. της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του οικείου φορέα, παρατείνεται το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος μέχρι 29-2-2016 με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις.

3. Η ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε., ηλικίας άνω των 30 και έως 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65) και παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι, παρατείνεται για ένα έτος και μέχρι την 29-2-2016, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οφειλές προς τον ΟΑΕΕ ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρείται η ρύθμιση.

4. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 (Α΄273), της παρ.2 του άρθρου 35 του ν.3996/2011 (Α΄ 170), της παραγράφου Α2 του άρθρου 138 του ν.4052/2012 (Α΄ 41) και της παρ.3 του άρθρου 75 του ν.4144/2013 (Α΄ 88), της παρ.1Β άρθρου 18 του ν.4242/2014 (Α΄50) παρατείνεται μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 και ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει την προβλεπόμενη εισφορά στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

5. Στο τέλος της παραγράφου 1Β του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951(Α΄ 179), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 26  του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α΄216) και με την παρ. 4 του άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α΄88), και την  παρ.1Γ άρθρου 18 του ν.4242/2014(Α΄50), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Εκαθώς και τα μέλη οικογένειας τους που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179) για την περίοδο από 1/3/2015 έως 29/2/2016 καλύπτονται  από τον ΕΟΠΠΥ για παροχές  ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης .

Οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και τα μέλη οικογένειας τους που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179) για την περίοδο από 1/3/2015 έως 29/2/2016 καλύπτονται  από τον ΕΟΠΠΥ για παροχές  ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης».