- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 10: Tροποποίηση του άρθρου 27 του ν.1902/1990

Η περ. δ’ της παρ.5 του άρθρου 27 του ν.1902/1990 αντικαθίσταται ως εξής: Ο ασφαλισμένος θεωρείται ανάπηρος ή μερικά ανάπηρος κατά την έννοια των προηγούμενων εδαφίων, έστω και εάν η πάθηση ή βλάβη ή εξασθένηση σωματική ή πνευματική είναι προγενέστερη της υπαγωγής του στην ασφάλιση, εφ` όσον όμως η μεταγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία φθάνει τουλάχιστον το 40% της κατά περίπτωση αναπηρίας. Το άρθρο 9 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α΄) καταργείται αφ’ ης ίσχυσε.