- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Λοιπές Ρυθμίσεις, μεταβατικές Διατάξεις – Άρθρο 31. Λοιπές ρυθμίσεις και εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων του παρόντος νόμου, για τα θέματα τήρησης της δημοσιότητάς τους, υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3419/2005 (Α’297), όπως ισχύει, κατά το μέρος που αφορά το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και του ν. 3853/2010 (Α’90), όπως ισχύει, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο αυτό.
2. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων του παρόντος νόμου απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής τους σε οικείο προς τη δραστηριότητά τους επιμελητήριο.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ή -επί συναρμοδιότητας- με υπουργικές αποφάσεις των συναρμοδίων υπουργών, καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή των προβλέψεων του παρόντος νόμου, όπως τα απαιτούμενα στοιχεία των υπόχρεων προσώπων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ., προτυποποιημένα καταστατικά Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων από́ υπόχρεα πρόσωπα ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. και η διαχείριση αυτών, ο καθορισμός του ύψους και της διαδικασίας, των όρων είσπραξης και απόδοσης των τελών χορήγησης αντιγράφων και αποσπάσματων, των παραστατικών καταβολής, της διαδικασίας ελέγχου τους, του τρόπου έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής αντιγράφων, αποσπάσματων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα ή πιστοποιητικών από́ το Γ.Ε.ΜΗ, η ένταξη στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Μίας Στάσης των συναλλαγών των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και όμοια θέματα λειτουργίας και συνεργασίας με το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του ΥΠΕΚΑΑ.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας και τήρησης του Μητρώου.