- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 14. Συνεταιρισμοί Εργαζομένων

1. Συνεταιρισμοί Εργαζομένων είναι οι Αστικοί Συνεταιρισμοί του Ν.1667/1986, όπως ισχύει, οι οποίοι έχουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα, παράγουν «συλλογική ωφέλεια», όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2, και στους οποίους συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να βιοποριστούν με συλλογικό και αυτόνομο τρόπο, παράγοντας από κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους.
2. Το καταστατικό τους οφείλει να είναι σύμφωνο με τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2, με την εξαίρεση της απαίτησης παραγωγής «κοινωνικής ωφέλειας», όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 2.