- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 10. Διοικούσα Επιτροπή

1. Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) αποτελείται από τουλάχιστον 3 μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο εκπρόσωπό της και τα μέλη της και σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των μελών της είναι περιττός αριθμός. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της ΔΕ. Η διάρκεια της θητείας των μελών ορίζεται από το καταστατικό. Η θητεία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 9, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μελών, εφαρμοζόμενων ανάλογα των παραγράφων 7,8,9 του αρ.18 του νόμου 2190/1920 (Α’ 37), όπως ισχύει.
2. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία τουλάχιστον φορά το μήνα ή συχνότερα αν το αιτηθεί το 1/3 των μελών της, αλλά όχι λιγότερα από δύο άτομα. Η σύγκλησή της γίνεται από τον Πρόεδρό της κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ.. Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.
3. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής που αντίκεινται στον παρόντα νόμο, στο ν. 1667/1986, όπως ισχύει, σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στο καταστατικό είναι ακυρώσιμες και παράγουν έννομα αποτελέσματα μέχρι τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης. Οι αποφάσεις της προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα ημερών από τη δημοσίευσή τους, ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κ.Πολ.Δ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 7 του ν. 1667/1986, όπως ισχύει.
4. Η ιδιότητα του μέλους Διοικούσας Επιτροπής είναι άμισθη.