- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 21

H διάταξη της παρ. 2 του αρ. 7 ν. 2447/1996 τροποποιείται ως εξής:

Προϋπόθεση για την τοποθέτηση του παιδιού στους υποψηφίους θετούς γονείς είναι η εγγραφή των τελευταίων στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων του αρ. 19 παρ.1 του παρόντος.