- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 09 – Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής στα Ειδικά και στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων

1. Οι επιθυμούντες να γίνουν ανάδοχοι γονείς υποβάλλουν στον εκάστοτε αρμόδιο κατά το άρθρο 13 φορέα τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση από την οποία να προκύπτει το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλικία τους και στην οποία πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε τεκμηριωμένα ο λόγος που τους ωθεί να γίνουν ανάδοχοι γονείς.
β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών. Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους, αρκεί υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι έχει καταθέσει τη δήλωση φόρου εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει το εκκαθαριστικό σημείωμα όταν εκδοθεί.
δ. Πιστοποιητικό δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχουν ο αιτών και τα συνοικούντα με αυτόν πρόσωπα, από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα.
ε. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση, ή κίνησης σχετικής διαδικασίας από το πρωτοδικείο του τόπου μόνιμης κατοικίας των αιτούντων και όσων συνοικούν με αυτούς.
στ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης των ιδίων και των συνοικούντων με αυτούς ενηλίκων μελών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για αδικήματα από εκείνα που επισύρουν, σύμφωνα με το άρ. 1537 του ΑΚ, έκπτωση από τη γονική μέριμνα, ή για κακοποίηση, ή παραμέληση ανηλίκου, ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, ή για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ή περί εμπορίας ανθρώπων, ή οργάνων.
ζ. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τα προβλεπόμενα ανωτέρω υπό στοιχείο στ. αδικήματα καθώς και πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την εισαγγελία του τόπου μόνιμης κατοικίας τους ότι δεν είναι φυγόδικοι ή φυγόποινοι για τα ίδια αδικήματα.
Τα υπό στοιχεία στ. και ζ. πιστοποιητικά αναζητούνται αυτεπαγγέλτως σε ετήσια βάση από τον αρμόδιο φορέα εποπτείας για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος ή ο ανάδοχος στα μητρώα των άρθρων 6 και 7.
2. Μετά την υποβολή αίτησης και την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών από τους υποψηφίους, ο αρμόδιος φορέας υποχρεούνται να διεξαγάγει κοινωνική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των Υποψηφίων Ανάδοχων Γονέων προς εγγραφή τους στο Μητρώο του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος. Η έρευνα διεξάγεται και περατώνεται εντός τριών (3) μηνών από την πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο φορέας συντάσσει έκθεση καταλληλότητας, εγγράφει τους ενδιαφερόμενους στο ειδικό μητρώο που τηρεί κατά το άρθρο 6 παρ. 2 και διεξάγει το πρόγραμμα εκπαίδευσης του αρ. 14.
Μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης, ο φορέας εγγράφει τους ενδιαφερομένους στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Υποψηφίων Αναδόχων του αρ. 6 παρ. 1.
3. Μέγιστος χρόνος παραμονής των στοιχείων υποψηφίου αναδόχου στο Εθνικό Μητρώο του άρ.6 ορίζονται τα (3) τρία έτη. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της τριετίας και μη τοποθέτησης σε αυτόν ανηλίκου, διαγράφεται από το Εθνικό Μητρώο του άρ.6 και για την εκ νέου επανεγγραφή του ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος άρθρου.