- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 02 – Σύνθεση

1. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους με τριετή θητεία:α
α. Το Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Πρόεδρο.
β. Έναν Εισαγγελέα Ανηλίκων, μετά από πρόταση της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου.
γ. Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.
δ. Τέσσερις ειδικούς εμπειρογνώμονες στο χώρο της παιδικής προστασίας.
ε. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα παιδικής προστασίας.
στ. Τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Κ.Α.
ζ. Τους Προέδρους των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και ένας εκ των προέδρων των υπόλοιπων Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας
η. Έναν εκπρόσωπο από την αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας ΟΤΑ β΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών.
ι. Έναν εκπρόσωπο της ΗΔΙΚΑ.
Στην περίπτωση του στοιχείου ζ’ αναπληρωτές ορίζονται Πρόεδροι των υπόλοιπων Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας.
2. Με απόφαση του Συμβουλίου συστήνονται ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές για την επεξεργασία ειδικότερων θεμάτων.

3. Σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου προσκαλείται και συμμετέχει, με εκπρόσωπό του, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού.