- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

2.3 – Χαρακτηριστικά της ανεργίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), στην Ελλάδα το 2017 ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.027.048 άτομα από 1.130.934 άτομα το 2016 καταγράφοντας μείωση 9,2%. Το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να παρουσιάζει τάση αποκλιμάκωσης (ηλικίες άνω των 15 ετών). Ειδικότερα, το 2017 το ποσοστό ανεργίας ήταν 21,5%, μειωμένο κατά έξι (6) ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το 2013 και κατά δύο (2) μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ το ποσοστό ανεργίας των γυναικών για το 2017 εξακολουθεί να είναι υψηλότερο των ανδρών (26,1% έναντι 17,8%).
Πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (43,6%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει το 48,2% και στους νέους άνδρες 39,3%. Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (άνεργοι περισσότερο από 12 μήνες στο σύνολο του εργατικού δυναμικού) μειώθηκε το 2017 στο 15,6% από 16,9% το 2016, ενώ το μερίδιο μακροχρόνιας ανεργίας (μακροχρόνια άνεργοι στο σύνολο των ανέργων) αυξήθηκε σε 72,8% το 2017 από 72,0% το 2016.
Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας για το 2017 παρατηρούνται μεταξύ των ατόμων με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Ειδικότερα, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους έχουν ολοκληρώσει έως μερικές τάξεις δημοτικού (42,0%) και σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (41,3%). Ακολουθούν όσοι έχουν απολυτήριο τριτάξιας μέσης εκπαίδευσης (24,6%), οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης (23,3%) και οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (22,9%). Το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε αυτούς που έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών (11,1%), ενώ για κατόχους πτυχίου ανωτάτων σχολών κατά μέγιστο τίτλο, το ποσοστό ανεργίας το 2017 ήταν 16,0%.
Σε επίπεδο Περιφέρειας, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας για το 2017 παρατηρείται στη Δυτική Μακεδονία με 29,1% και ακολουθεί η Δυτική Ελλάδα με 26,3%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας για το 2017 παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο με 16,0% και στην περιφέρεια Πελοποννήσου με 16,8%.