- Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 09 – Χορήγηση από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΟΠΕΚΑ»

Το επίδομα γέννησης χορηγείται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).