- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 103 – Ειδικές διατάξεις

1. Η από 09.04.2012 Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την ονομασία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την ονομασία Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), η οποία κατόπιν αποφάσεων των ΔΣ των δύο Φορέων ίσχυε τροποποιημένη έως 31/12/2018, παρατείνεται αυτοδικαίως από τη λήξη της έως την ημερομηνία υπογραφής της νέας Συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ των δύο Φορέων.
Η παράταση του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 30/06/2020.
2. Με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου των επιστημονικών συλλόγων δικηγόρων, ιατρών, φαρμακοποιών, μηχανικών δύναται να διατίθεται στον Ε.Φ.Κ.Α, προσωπικό των επιστημονικών συλλόγων δικηγόρων, ιατρών, φαρμακοποιών, μηχανικών. Το προτεινόμενο προσωπικό τοποθετείται με απόφαση του Δ.Σ του Ε.Φ.Κ.Α κατ’ επιλογή και απασχολείται προσωρινά στην υλοποίηση υποστηρικτικών διαδικασιών ή προπαρασκευαστικών εργασιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων των τομέων Νομικών, Υγειονομικών, Μηχανικών και ΕΔΕ. Με απόφαση του Δ.Σ του Ε.Φ.Κ.Α μπορεί να ρυθμίζεται η διαδικασία, οι κατηγορίες των θέσεων, η κατανομή, ο αριθμός, ο χρόνος απασχόλησης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
Η δαπάνη της μισθοδοσίας και εν γένει οι πάσης φύσεως αμοιβές των διατιθέμενων με την παράγραφο 1 βαρύνει τον φορέα προέλευσης.
3. Στις συνιστώμενες με τον παρόντα νόμο οργανωτικές μονάδες και στις δομές του π.δ.8/2019 που με τον παρόντα νόμο τροποποιείται η αρμοδιότητα και το αντικείμενο τους, δύναται να τοποθετηθούν σε θέσεις προϊσταμένου υπάλληλοι προερχόμενοι από τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Οι υπάλληλοι τοποθετούνται με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4492/2017, μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 4578/2018 (Α΄200) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως ακολούθως: «δ) διασταυρωθεί η μη ύπαρξη εκχώρησης του τιμολογίου σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχους – φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο εδάφιο. Μέχρι την 31-03-2020 τα πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχοι-φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να αποστείλουν στον ΕΦΚΑ με μαγνητικό μέσο τα στοιχεία τιμολογίων που αφορούν τις ρυθμιζόμενες με το άρθρο αυτό υποχρεώσεις, που τους έχουν εκχωρηθεί. Ο ΕΦΚΑ δεν ευθύνεται με οιονδήποτε τρόπο έναντι πιστωτικού ιδρύματος που παρέλειψε να αποστείλει τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, ακόμα και αν σε οποιονδήποτε χρόνο είχε προηγηθεί επίδοση εκχώρησης».
5. Ο Διοικητής μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στους Υποδιοικητές ή σε Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση «με εντολή Διοικητή». Οι Υποδιοικητές δύνανται στην περίπτωση μεταβίβασης σε αυτούς αρμοδιοτήτων του Διοικητή ή του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Διοικητή» να προβαίνουν σε περαιτέρω μεταβίβασή τους σε Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α..