Άρθρο 14 Ιατρικές Βεβαιώσεις και Γνωματεύσεις

1. Οι ιατρικές βεβαιώσεις που απαιτούνται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας, επιδόματος μητρότητας, επιδόματος ασθενείας είτε εξαιτίας νόσου είτε μετά από ατύχημα εργατικό ή μη και του επιδόματος εργατικού ατυχήματος εκδίδονται υποχρεωτικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της εταιρείας Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).
2. Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δημιουργείται ηλεκτρονικό υποσύστημα υποστήριξης των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-Ε.Φ.Κ.Α. Η λειτουργία του ηλεκτρονικού υποσυστήματος υποστηρίζει ενδεικτικά τη σύνταξη της γνωμάτευσης του εισηγητικού φακέλου από το θεράποντα ιατρό, τον προγραμματισμό των ιατρικών επιτροπών πιστοποίησης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), τον προγραμματισμό της εξέτασης των ασφαλισμένων στην επιτροπή, την παροχή πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο του εξεταζόμενου από την επιτροπή ή κατ΄ οίκον και την αυθημερόν έκδοση της απόφασης πιστοποίησης αναπηρίας.
Κάθε αντίθετη καταστατική διάταξη καταργείται μετά τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υποσυστήματος.
3. Οι αποφάσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών που εκδίδονται με σκοπό να υποβληθούν στον e- Ε.Φ.Κ.Α για τη χορήγηση παροχών και συντάξεων αναπηρίας καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
4. Με κοινή απόφαση των Yπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας ρυθμίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι εξαιρέσεις, οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, οι διαδικασίες χορήγησης των ιατρικών βεβαιώσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 18:13 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Επαναυποβάλλω το σχόλιό μου επειδή δεν το βλέπω καταχωρημένο.

  Παρακαλώ να απλουστευθούν οι διαδικασίες, προκειμένου άτομα με βαριές κινητικές ή άλλες αναπηρίες να διεκδικήσουν κάποια παροχή (π.χ αναπηρικό όχημα, σήμα στάθμευσης, φορολογικές απαλλαγές), να μην υποβάλλονται στη βάσανο της εκ νέου κρίσης και της επιβάρυνσης με πρόσθετο φόρτο της Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, αφού έχουν ήδη κριθεί από ΑΥΕ και ΒΥΕ του ΙΚΑ και Νομαρχιακές Υγειονομικές Επιτροπές, έχουν καθαρισθεί τα ποσοστά αναπηρίας τους, έχουν ενταχθεί στις διατάξεις των νόμων που παραπέμπουν στο Ν. 612/1977 και λαμβάνουν ήδη συντάξεις γήρατος και το παραπληγικό επίδομα.
  Ευχαριστώ

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:18 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Να απλουστευθούν οι διαδικασίες, προκειμένου άτομα με βαριές κινητικές ή άλλες αναπηρίες να διεκδικήσουν κάποια παροχή (π.χ αναπηρικό όχημα, σήμα στάθμευσης, φορολογικές απαλλαγές), να μην υποβάλλονται στη βάσανο της εκ νέου κρίσης και της επιβάρυνσης με πρόσθετο φόρτο της Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, αφού έχουν ήδη κριθεί από ΑΥΕ και ΒΥΕ του ΙΚΑ και Νομαρχιακές Υγειονομικές Επιτροπές, έχουν καθαρισθεί τα ποσοστά αναπηρίας τους, έχουν ενταχθεί στις διατάξεις των νόμων που παραπέμπουν στο Ν. 612/1977 και λαμβάνουν ήδη συντάξεις γήρατος και το παραπληγικό επίδομα.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 00:41 | Βασίλειος

  κ. Υπουργέ ,
  δεν θα πρέπει εκτός από τις γνωματεύσεις ΚΕΠΑ να μπουν στο σύστημα και οι ήδη εκδοθείσες – ή και οι μελλοντικά εκδοθείσες – γνωματεύσεις των ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ και των υπολοίπων ανωτάτων υγειονομικών επιτροπών για αποφυγή ταλαιπωρίας των ασθενούντων αλλά και για αποφυγή απώλειας εργατοωρών των εντελομένων υπαλλήλων προς αναζήτησην των γνωματεύσεων αυτών ;;;;;

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 12:22 | ΚΩΝ/ΝΟΣ

  ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΨΗΛΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΤΩΝ.

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 18:58 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Κ. ΥΠΟΥΡΓΕ πόσο εύκολο είναι μια απλή διάταξη σε αυτό το νομοσχέδιο που να ρυθμίζει το παρά κάτω
    η 8 εβδομάδες πριν και 9 μετά  τον τοκετό άδεια  μπορεί να γίνουν  4 εβδομάδες πριν & 13 μετά . η’ & τα δύο μαζί & ανάλογα με της ανάγκες της κυοφορούσης  & να μπορεί να επιλέγει  η’ 8 πριν & 9 μετά     η’ 4 πριν & 13 μετά ( ας ισχύσουν & τα δυο)
   

 • Στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στο τέλος της πρότασης να ακολουθήσει η φράση όπως ακριβώς προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος 2 του Ν 3627/2007 με το οποίο αναγνωρίστηκε η απόλυτη ισοτιμία υπογραφής ιατρικών πιστοποιητικών, γνωματεύσεων και συνταγών μεταξύ ιατρών που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και σε ιδιώτες ιατρούς.

 • Στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στο τέλος της πρότασης να ακολουθήσει η φράση όπως ακριβώς προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος 2 του Ν 3627/7 με το οποίο αναγνωρίστηκε η απόλυτη ισοτιμία υπογραφής ιατρικών πιστοποιητικών,γνωματεύσεων και συνταγών μεταξύ ιατρών που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και σε ιδιώτες ιατρούς.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 17:29 | χαρίκλεια

  Κ. ΥΠΟΥΡΓΕ σχετικά με την άδεια κυοφορίας & λοχείας  όπως είναι σήμερα 8 εβδ. πριν και 9 μετά θα ήταν ποιο εξυπηρετικό ανάλογα με της ανάγκες της κυοφορούσας να γίνουν  4 εβδομάδες πρίν  & 13 μετά η’ να ισχύσουν και οι δυο εκδοχές και να  μπορεί να επιλέγει η ίδια 

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 16:40 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ για την  άδεια κυοφορίας 8 εβδομάδες πριν την γέννα  που ισχύει σήμερα & 9 εβδομάδες μετά   μπορεί να γίνουν  4 εβδομάδες πριν & 13 μετά . 

    Ανάλογα με της ανάγκες της κυοφορούσης .?
  Αν δεν έχει προβλεφτεί & αν το θεωρείτε σωστό ας μπει σε μια διάταξη .ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 16:10 | ΖΩΉ

  Κ. ΥΠΟΥΡΓΕ σχετικά με την άδεια κυοφορίας & λοχείας έχει προβλεφτεί στο νομοσχέδιο όπως έχει ειπωθεί  να γίνουν  4 εβδομάδες πριν & 13 μετά .Θα ήταν στην ευχέρεια της κυοφορούσα πως θα κάνει χρήση την άδεια της δηλαδή, αντί τις 8 εβδομάδες πριν την γέννα  που ισχύει σήμερα & 9 εβδομάδες μετά  Να μπορεί να επιλέγει  η’ 8 πριν & 9 μετά     η’ 4 πριν & 13 μετά .Ανάλογα με της ανάγκες της κυοφορούσης .Υπάρχει  σε κάποιο άρθρο κάποια διάταξη που να το προβλέπει?.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 16:08 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

  Κ. ΥΠΟΥΡΓΕ σχετικά με την άδεια κυοφορίας & λοχείας έχει προβλεφτεί στο νομοσχέδιο όπως έχει ειπωθεί  να γίνουν  4 εβδομάδες πριν & 13 μετά . Ανάλογα με της ανάγκες της κυοφορούσης .Θα ήταν στην ευχέρεια της κυοφορούσα πως θα κάνει χρήση την άδεια της δηλαδή, αντί τις 8 εβδομάδες πριν την γέννα  που ισχύει σήμερα & 9 εβδομάδες μετά  Να μπορεί να επιλέγει  η’ 8 πριν & 9 μετά     η’ 4 πριν & 13 μετά .
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 22:03 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Είχε ειπωθεί από το Υπουργείο εργασίας ότι με τον νέον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌ  νόμο & σχετικά με την άδεια κυοφορίας & λοχείας Και  θα γίνουν  4 εβδομάδες πριν & 13 μετά . Ανάλογα με της ανάγκες της κυοφορούσης .Θα ήταν στην ευχέρεια της κυοφορούσα πως θα κάνει χρήση την άδεια της δηλαδή, αντί τις 8 εβδομάδες πριν την γέννα  που ισχύει σήμερα & 9 εβδομάδες μετά  Να μπορεί να επιλέγει  η’ 8 πριν & 9 μετά     η’ 4 πριν & 13 μετά .Δεν ξέρω αν υπάρχει  σε κάποιο άρθρο κάποια διάταξη που να το προβλέπει.Αν γνωρίζετε  παρακαλώ ενημερώστεμαι αν το νέο ασφαλιστικό έχει διάταξη με αυτό το θέμα
  ΕΧΑΡΙΣΤΩ