- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 43 Καταργούμενη διάταξη

 

Το άρθρο 21 του ν. 4551/2018 (Α’ 116) καταργείται από 2.7.2018.