- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 39 Λειτουργία Διοικητικών Επιτροπών

 

Στο άρθρο 52 του ν. 4387/2016 (Α’85) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι Διοικητικές Επιτροπές της παρ. 2 που συνεχίζουν να λειτουργούν στις εξής περιπτώσεις: α) συγχώνευσης υπηρεσιακών μονάδων του e-ΕΦΚΑ, β) μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων του e-ΕΦΚΑ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπως προβλέπεται στην περ. ι) και γ) σύστασης Τοπικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 του π.δ. 8/2019 (Α΄8), με αρμοδιότητα την εξέταση υποθέσεων συγχωνευόμενων και καταργούμενων υπηρεσιακών μονάδων.
Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι λειτουργίας των Διοικητικών Επιτροπών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους.».