- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 33 Καταργούμενη διάταξη

 

Το άρθρο 39 A του ν. 4387/2016 (Α΄85) καταργείται.