- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 5 Αποζημίωση των συμβεβλημένων προνοιακών φορέων με τον ΕΟΠΥΥ

 

Το άρθρο 21 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 21
Αποζημίωση συμβεβλημένων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα

1. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) δύναται να μεταβιβάζει πιστώσεις στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για την αποζημίωση του νοσηλίου-τροφείου των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ προνοιακών φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του πρώτου εδαφίου εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο επιχορηγεί για τον σκοπό αυτό τον ΟΠΕΚΑ.
2. Προνοιακοί φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (νπδδ) και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (νπιδ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νπιδ κερδοσκοπικού χαρακτήρα και φυσικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτής και κλειστής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες.
3. Δικαιούχοι αποζημίωσης νοσηλίου-τροφείου είναι ασφαλισμένοι και ανασφάλιστα οικονομικά ευάλωτα (άπορα) άτομα, ωφελούμενοι των υπηρεσιών των προνοιακών δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χρονίως πάσχοντες, άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι.
4. Δικαιούχοι νοσηλίου-τροφείου δύνανται να είναι ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι οικονομικά ευάλωτοι (άποροι), ωφελούμενοι των εν λόγω δομών οι οποίες δεν έχουν συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ, κατόπιν ατομικού αιτήματος.
5. Ο έλεγχος, η αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών του παρόντος πραγματοποιείται από τον ΕΟΠΥΥ.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας δύναται να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής και να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των δικαιούχων, τα εισοδηματικά όρια των οικονομικά ευάλωτων ατόμων, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, οι κατηγορίες των προνοιακών φορέων που συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ, το ύψος του νοσηλίου-τροφείου, οι υπηρεσίες εφαρμογής και οι αρμοδιότητές τους, η διαδικασία μεταβίβασης των πιστώσεων από τον ΟΠΕΚΑ στον ΕΟΠΥΥ τόσο για τους συμβεβλημένους φορείς όσο και για την απόδοση νοσηλίου–τροφείου στις περιπτώσεις της παρ. 4, η διαδικασία μεταβίβασης των πιστώσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του νοσηλίου-τροφείου για κάθε φορέα ή κατηγορία δικαιούχων.
7. Οι δαπάνες των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ φορέων, καθώς και οι σχετικές δαπάνες ατομικών αιτημάτων ασφαλισμένων που αφορούν το έτος 2019 νομίμως εκκαθαρίστηκαν και καταβλήθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ, κατά τις κείμενες περί ΕΟΠΥΥ διατάξεις.»