- Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 14 Κανονισμός Λειτουργίας

 

Με κανονισμό, που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του μετόχου, καθορίζονται η οργάνωση, οι κανόνες και οι διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και ελέγχου της Εταιρείας, άσκησης της δραστηριότητας και των συναλλαγών της και, ιδίως:
α) η οργανωτική διάρθρωση της Εταιρείας, τα αντικείμενα των μονάδων, των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων διαρκών επιτροπών, καθώς και τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και οι γραμμές αναφοράς τους,
β) οι όροι και οι διαδικασίες της λήψης αποφάσεων και διενέργειας των πράξεων και ενεργειών διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης, των εκμισθώσεων, μισθώσεων, παραχωρήσεων, εκποιήσεων, ανταλλαγών, αγορών και αντιπαροχών, των ενοχικών και εμπραγμάτων συμβάσεων, μεταβιβάσεων και συναλλαγών της ακίνητης περιουσίας που διοικεί και διαχειρίζεται,
γ) η διαδικασία επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσληψης των ανώτατων και ανώτερων διευθυντικών στελεχών και αξιολόγησης της απόδοσής τους, καθώς και τα σχετικά κωλύματα και ασυμβίβαστα,
δ) οι όροι και διαδικασίες της ανάθεσης, ανάληψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργου, προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, τεχνικών υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών,
ε) η αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ήτοι κατ’ ελάχιστον η λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και πολιτική και διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου,
στ) οι πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και γνωστοποίησης τέτοιων καταστάσεων.
ζ) η διαδικασία που διαθέτει η Εταιρεία για τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών,
η) οι πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και τις δραστηριότητές της.
θ) η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία, όπου απαιτείται, σύμφωνα με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental, Social, Governance – ESG).