- Πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://www.opengov.gr/minreform -

Άρθρο 23: Αξιολογητές

Το άρθρο 14 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Αξιολογητές
1. Την αξιολόγηση ενεργεί αυτοτελώς ένας προϊστάμενος ανάλογα με τη θέση του αξιολογούμενου στην ιεραρχία της οικείας δημόσιας υπηρεσίας ή του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δηλαδή ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας εκείνης που υπηρετεί ο αξιολογούμενος, όταν υπάρχει, κατόπιν γραπτής και τεκμηριωμένης εισήγησης του άμεσου προϊσταμένου του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται υπερκείμενη οργανική μονάδα, ο υπάλληλος αξιολογείται από τον άμεσο προϊστάμενό του χωρίς να απαιτείται εισήγηση.
2. Ως προϊστάμενοι νοούνται οι πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή στρατιωτικοί, που κατέχουν θέση, η οποία αποτελεί την κορυφή της οικείας οργανικής μονάδας καθώς και οι μετακλητοί ή με θητεία υπάλληλοι, οι οποίοι κατέχουν τέτοια θέση βάσει ειδικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των νομίμων αναπληρωτών τους.
3. Αξιολογητής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος είναι ο προϊστάμενος της οικείας υπερκείμενης οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, μετά από γραπτή και τεκμηριωμένη εισήγηση από τον άμεσο προϊστάμενό του.
4. Αξιολογητής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης είναι ο προϊστάμενος της οικείας υπερκείμενης οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.

5. Ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου για αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες αποκεντρωμένων ή αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών ή N.Π.Δ.Δ., το μονομελές όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης, συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας σε αυτούς και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο γραφείο τους ή υπάγονται σε αυτούς.

6. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπηρετούν σε γραφείο Υπουργού ή Υφυπουργού συντάσσονται από τον Διευθυντή του οικείου Γραφείου. Εάν δεν υπάρχει Διευθυντής, τότε οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό.
7. Οι εκθέσεις αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, οι οποίες υπάγονται απευθείας σε Υπουργό ή Υφυπουργό, καθώς και η έκθεση αξιολόγησης του Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού ή Υφυπουργού, συντάσσονται από τον οικείο Υπουργό ή Υφυπουργό.
8. Για τους αποσπασμένους υπαλλήλους συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, στις οποίες είναι αποσπασμένοι. Για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει ειδικών διατάξεων, συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, από τους αρμόδιους προϊστάμενους των φορέων αυτών.
9. Ειδικά για το πολιτικό διδακτικό και βοηθητικό επιστημονικό προσωπικό των σχολών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας που υπάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007), ως προϊστάμενος αξιολογητής νοείται ο προϊστάμενος της οικείας σχολής.»

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 23: Αξιολογητές"

#1 Σχόλιο Από ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΥΡΑΣ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΑ Α’Β Στις 15 Ιανουαρίου 2014 @ 23:07

Καλό θα ήταν για να μην υπάρξουν «παρερμηνείες» να οριστεί ρητά για τους ΟΤΑ Α΄βαθμού, σε περίπτωση ΜΗ ύπαρξης Γενικού Διευθυντή, ποιός αξιολογεί τους τμηματάρχες & τους Διευθυντές,

ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου ή ο Δήμαρχος (ως μονομελές όργανο Διοίκησης) ;

Η άποψή μου είναι ο Δήμαρχος με δυνατότητα να παραχωρεί την αρμοδιότητα στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου ή σε Αντιδήμαρχο.

#2 Σχόλιο Από Κώστας Π. Στις 15 Ιανουαρίου 2014 @ 23:27

Κάθε αξιολογητής πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει περισσότερα τυπικά προσόντα από τον αξιολογούμενο, άσχετα από την προϋπηρεσία του καθενός, διαφορετικά η αξιολόγηση θα κριθεί άκυρη στα δικαστήρια.

#3 Σχόλιο Από Litsa Στις 16 Ιανουαρίου 2014 @ 11:57

ούτε και αυτό το σύστημα αξιολόγησης είναι αντιπροσωπευτικό γιατί τα έντυπα πρώτον δεν απεικονίζουν την πραγματικότητα καθώς έχουν μόνο τέσσερις γενικές κατηγορίες. Δεδομένου ότι κάποιες υπηρεσίες εργάζονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής είναι πολύ εύκολο να βλέπει κάποιος την παραγωγικότητα των υπαλλήλων, η οποία νομίζω ότι πρέπει να παίζει και κάποιο ρόλο στην αξιολόγηση του. Επίσης τα ποσοστά που τίθενται θα δημιουργήσουν ακόμα περισσότερες τριβές ανάμεσα στους προϊσταμένους και τους υφισταμένους γιατί μέχρι τώρα μόνο εκείνοι που έχουν καλές σχέσεις με του προϊσταμένους τους κι όχι αυτοί που δουλεύουν ή προσφέρουν περισσότερα έπαιρναν τα δεκάρια. Θα πρέπει επιτέλους να βγει ένα σωστό και ενιαίο σύστημα αξιολόγησης το οποίο θα εμπλουτιστεί και με τις επιμέρους ιδιαιτερότητες κάποιων επαγγελμάτων, εφόσον υπάρχουν. Γιατί το δίκαιο των υπαλλήλων είναι ένα και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν διαφορετικότητες.

#4 Σχόλιο Από Apostolos Gkoygkoylias Στις 16 Ιανουαρίου 2014 @ 17:33

Από την στιγμή που δεν έχει λυθεί το μέγα ζήτημα της αξιοκρατικής επιλογής των προϊσταμένων, είναι τουλάχιστον άδικο να δίνεται και αυτή την αρμοδιότητα στους άμεσους προϊσταμένους. Για να έχει το δικαίωμα αξιολόγησης ένας προϊστάμενος, πρέπει να είναι ο ίδιος πέραν πάσης αμφισβήτησης. Άρα πρώτα λύστε το θέμα του αδιάβλητου τρόπου επιλογής των προϊσταμένων και μετά δώστε τους αυτή την εξουσία. Διαφορετικά όσοι είναι «δικοί» τους θα είναι κάθε χρόνο «άριστοι» …..για τους υπόλοιπους έχει ο Θεός

#5 Σχόλιο Από Σοφία Ν. Στις 17 Ιανουαρίου 2014 @ 09:46

Αρχικά πρέπει να γίνει αξιοκρατική επιλογή των προϊσταμένων, από μια ουδέτερη αρχή εξειδικευμένους επαγγελματίες στο αντικείμενο τους, βασισμένη στο βιογραφικό σημείωμα του ατόμου,την επαγγελματική του πορεία, και την υπόσταση του ως ανθρωπός .
Για να έχει το δικαίωμα αξιολόγησης ένας προϊστάμενος, πρέπει να είναι ο ίδιος πέραν κάθε αμφισβήτησης.
Προιστάμενοι υπάρχουν πολλοί μετρωντας μόνο τα χρονια προυπηρεσίας και τιπότα άλλο.Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία από τι είδους πανεπιστήμια εχούν αποκτηθεί τα πτυχεία, αν τα ατόμα επιδιώκουν την απόκτηση παραπάνω γνώσεων και αν όντως είναι διαφανα τα στοιχεία που δίνουν ως προσόντα.

#6 Σχόλιο Από ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Στις 17 Ιανουαρίου 2014 @ 10:45

ΤΕΛΕΙΩΣ ΛΑΘΟΣ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΓΙΝΕ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ. ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ), ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΜΟΝΟ ΚΛΠ. ΑΝ ΔΕΝ ΛΥΘΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΩΣ ΒΑΖΕΤΕ ΤΟ ΑΛΟΓΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΟ; ΕΠΙΣΗΣ, ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΚΑΙ Ο ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ; ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ. 318/1992 ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. ΠΩΣ ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΜΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΠΑΝΑΤΖΗΔΕΣ, ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ ΚΛΠ ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ;

#7 Σχόλιο Από Ε Στις 17 Ιανουαρίου 2014 @ 22:13

δυστυχώς είναι γνωστό τοις πάσι ότι αξιοκρατία ΔΕΝ υπάρχει

στο εληνικό δημόσιο,αξιολογητές σήμερα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις άτομα με κατά πολύ λιγότερα εώς συνήθως ανύπαρκτα προσόντα από τους υφισταμένους- αξιολογούμενους, ενώ έχουν διοριστεί και ανελιχθεί με κομματικά κριτήρια πολλά χρόνια πριν τη δημιουργία του ΑΣΕΠ, με αποτέλεσμα η νέα γενιά υπαλλήλων να αδικούμαστε και να μην έχουμε ευκαιρίες στο δημόσιο ,ζούμε κωμικοτραγικές καταστάσεις όταν μας καλούν να μεταφράσουμε πχ κάποια επιστολή που φτάνει στην υπηρεσία ή να τρέξουμε κάποια καινούρια εφαρμογή αλλά κατά τα άλλα είμαστε άφαντοι,πολλές φορές ούτε το όνομά μας δε φαίνεται σε ένα έγγραφο που συντάσσουμε ή στοιχεία που μαζεύουμε πχ για υπηρεσιακή απάντηση σέ έγγραφα των υπουργείων αλλά υπογράφει φαρδιά πλατιά ο προιστάμενος.Επίσης αν θέλετε να κάνετε κάτι καλό καταργήστε το απηρχαιομένο σύστημα που βασίζεται στις εκθέσεις αξιολόγησης, πρόκειται για
εντελώς αναξιοκρατικό στα όρια του κωμικού σύστημα αξιολόγησης βασισμένο σε προσωπικές συμπάθειες ,γνωριμίες και ιδιοτελή κίνητρα ανταγωνισμού από αυτη την απίθανη γενιά υπαλλήλων- προισταμένων

#8 Σχόλιο Από ΒΑΣΙΛΙΚΗ Στις 18 Ιανουαρίου 2014 @ 01:40

Επειδή το Δημόσιο περιέχει οργανισμούς με πολλές ιδιαιτερότητες είναι καλό να ξεκαθαριστεί ποιος είναι ο άμεσος προϊστάμενος. Π.χ. στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα οι υπάλληλοι τοποθετούνται από τον Πρύτανη και όχι από την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. Στα ΑΕΙ υπάρχει η ιδιαιτερότητα: υπάλληλοι να είναι τοποθετημένοι σε Εργαστήρια, Κλινικές, Τομείς. Ο άμεσος προϊστάμενος μπορεί να είναι 1 πρωτοβάθμιος Καθηγητής ή και περισσότεροι καθηγητές εφόσον το κάθε εργαστήριο λειτουργεί με πάνω από 1 καθηγητές. Αυτοί οι υπάλληλοι δέχονται εντολές ως προς το έργο τους, ή ελέγχονται από τους καθηγητές των εργαστηρίων ή κλινικών και όχι από το διοικητικό προϊστάμενο ο οποίος πολλές φορές δεν γνωρίζει το έργο που παρέχουν οι υπάλληλοι οι οποίοι μπορεί να εργάζονται και σε διαφορετικό χώρο, κτίριο, περιοχή.
Πρόταση: στην αξιολόγηση του υφισταμένου ο άμεσος προϊστάμενος δηλαδή ο καθηγητής ή ο Διευθυντής του εργαστηρίου/κλινικής/τομέα να συμμετέχει στην αξιολόγηση του υφισταμένου.

Τέλος, κατά το πλείστο, οι μέχρι τώρα προϊστάμενοι διορίζονταν ή τοποθετούνταν από τα υπηρεσιακά συμβούλια του ιδίου φορέα – μοίραζαν μεταξύ τους τις θέσεις των προϊσταμένων. Ετσι πολλές φορές διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν υφιστάμενοι με πολύ περισσότερα τυπικά προσόντα: πτυχία διοίκησης και οικονομίας με μεταπτυχιακούς τίτλους ή και διδακτορικό- από τους προϊσταμένους που μπορεί να έχουν ένα πτυχίο παιδαγωγικής κατεύθυνσης, ή ακόμα να είναι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή είναι σίγουρο ότι η αξιολόγηση θα έχει μεροληπτικό χαρακτήρα και αρνητική διάθεση από τον προϊστάμενο προς τον υφιστάμενο.
Πρόταση: να ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου βιογραφικών των υπαρχόντων προϊσταμένων και να ανοίξει η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ νέου για θέσεις τομεαρχών, προϊσταμένων κ.λ.π.-

#9 Σχόλιο Από ΙΩΑΝΝΗΣ Στις 20 Ιανουαρίου 2014 @ 17:53

ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ.

#10 Σχόλιο Από anastasios Στις 20 Ιανουαρίου 2014 @ 18:58

Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014
Η αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων και Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων

Μετά τα ανεδαφικά του Νόμου Μανιτάκη το Ν/Σ, για αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων, σπάει ρεκόρ γέλιου!
Να παραιτηθούν όσοι σχεδίασαν αυτήν την ανοησία, μην μας πάρουν χαμπάρι και οι ξένοι και μας κρεμάσουν κουδούνια, ενόψει της Προεδρίας!

Το νέο Προκρούστειο Σύστημα αξιολόγησης, είναι απίστευτο και παγκόσμιας πρωτοτυπίας: Προαποφασίζεται, πόσοι Υπάλληλοι θα είναι άριστοι, πριν καν αξιολογηθούν ή περάσουν κάποιες εξετάσεις!
Αν δηλαδή στις όποιες εξετάσεις, αποτύχει να πιάσει το «Άριστα» το 95% των Υπαλλήλων, σύμφωνα με το Σ/Ν, ο προιστάμενός τους θα «πριμοδοτήσει ως άριστους», άλλο ένα 20% !
Μεταφερόμενο αυτό στην καθημερινή ζωή, αν σε ένα σχολείο ή σε ένα Πανεπιστήμιο ένας μόνο μαθητής γράψει άριστα,θα τεντώσουμε τον πήχη, να αριστεύσουν και άλλοι, για να συμπληρώσει το 25% του Σ/Ν.!
Επίσης, αν στις ίδιες εξετάσεις γράψουν κάτω από 6/10 μόνο το 5% των υπαλλήλων ή μαθητών, θα τεντώσουμε πάλι τον πήχη να αποτύχουν και άλλοι χάριν, της ποσόστωσης!
Τώρα αν είσαι ήδη Προιστάμενος οπωσδήποτε συμμετέχεις με 70% στην «Αριστεία» και ας μην το θέλεις, ή να μην το αξίζεις, για να «βγει» το ποσοστό!!

Πρόταση: Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, για πτυχία και προσόντα υπαλλήλων, όταν …
διορίστηκαν, αξιολογούνται βάσει αυτών,ή έχουν καταγγελία ή έχουν ΕΔΕ για μη νόμιμη κατοχή πτυχίων και προσόντων και οφείλουν εντός 15 ημερών, να παρουσιάσουν στο αρμόδιο όργανο τα πτυχία και τα προσόντα τους, ειδάλλως παραπέμπονται με το αιτιολογικό της απόλυσης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που χορήγησαν τους τίτλους ή τις βεβαιώσεις, οφείλουν να κοινοποιήσουν στην υπηρεσία, αν ο υπάλληλος είναι νόμιμος κάτοχος των προσόντων και πτυχίων, που προσκομίζει ή επικαλλείται.
Πρόταση: Όλοι που αδικήθηκαν, με αίτησή τους, πρέπει να περάσουν συνέντευξη να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και τα επιχειρήματά τους και να επαανεκτιμηθεούν οι ικανότητές τους, από ειδικό συμβούλιο. Μην ξεχνάμε όσι στο Δημόσσιο ανθεί ένα ερπετό, ο «ΡΟΥΦΙΑΝΟΣ», που σε όλες τις εποχές και σε όλες τις κυβερνήσεις είναι ο ίδιος, που προκατασκευάζει την όποια αξιολόγηση.

#11 Σχόλιο Από kostas Στις 20 Ιανουαρίου 2014 @ 19:49

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΛΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ, ΕΝΩ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΒΟΛΕΥΤΗΚΑΝ ΟΣΟΙ ΑΝΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥΣ. ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ, ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΕΦΤΑΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ STAGE ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΙΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΑΝΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΥΡΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης αναφέρει. <>. ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ (ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΟΡΙΑ. ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΗΜΕΤΕΡΩΝ, ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ. ΕΤΣΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΛΥΝΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥΣ …………………

#12 Σχόλιο Από ΦΑΝΗΣ Στις 20 Ιανουαρίου 2014 @ 22:12

Πρέπει να ξεκαθαρίσει πως θα εφαρμοστεί η αξιολόγηση στους Ο.Τ.Α. κυρίως για τους Διευθυντές όπου δεν υπάρχει Γενικός Διευθυντής αλλά και για τους Τμηματάρχες όπου δεν υπάρχουν Διευθύνσεις. Αν πρέπει να τους αξιολογεί ο Δήμαρχος σκεφθείτε τι είδους αξιολόγηση θα γίνεται ειδικά όταν θα υπάρχει αλλαγή της Δημοτικής αρχής που πλέον θα γίνεται κατά τη διάρκεια του έτους.

#13 Σχόλιο Από Ανδριάννα Στις 21 Ιανουαρίου 2014 @ 02:09

Αν η αξιολόγηση κινηθεί στα πλαίσια της αμεροληψίας, αυτή θα προάγει την πρόοδο των υπαλλήλων και κατ’ επεκταση του ελληνικού δημοσίου,της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα. Σε αντίθετη περίπτωση το αποτέλεσμα θα είναι απαξίωση.Υπάλληλοι αξιόλογοι και έντιμοι πολύ πιθανόν να πέσουν σε δυσμένεια, όντας μη ικανοί να υποστηρίξουν με άλλους «ύπουλους» τρόπους την ανέλιξή τους. Απο την άλλη πλευρά, πως είναι δυνατόν αυτοί που θα την επιτύχουν με αλλότριες μεθόδους, μη δίκαιες και «ειλικρινείς» (όπως πχ την προσέλκυση της ευμένειας των αξιολογητών κλπ), να λειτουργήσουν με την σειρά τους έντιμα και αξιοκρατικά σε κρίσιμες αποφάσεις για το δημόσιο συμφέρον; Αυτό προτάσσει η λογική,η ηθική και η ψυχολογική υπόσταση του κάθε ανθρώπου σε ενα ευνομούμενο, με αρχές κοινωνικό σύνολο.Άρα το ευκταίον θα ήταν να προκρίνεται μια αξιολόγηση μακριά απο κάθε «μίασμα» προσωπικού ή άλλου συμφέροντος(π.χ. του αξιολογητή ),όσο γίνεται πιο «ουδέτερη», γιατί ακόμα λαός μεσογειακός είμαστε, με τα θετικά του και τα αρνητικά του.Προσοχή λοιπόν μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος που μας οδήγησαν, εν μέρει, σε αυτήν την κατάσταση, όπου, συνήθως, οι τίμιοι και αξιόλογοι υπάλληλοι εμπόδιζαν και οι ημέτεροι (γενικοτερα) που «διευκόλυναν» προόδευαν!

#14 Σχόλιο Από Νικη Στις 21 Ιανουαρίου 2014 @ 14:13

Η βαθμολογηση θα πρεπει να γινει με αδιαβλητη και αντικειμενικη διαδικασια, ετσι ωστε να αποφυγουμε το φαινομενο των εσωτερικων στις Υπηρεσιες πελατειακων σχεσεων. Επιβαλλεται οι αξιολογητες να μην ειναι απο αυτους που εφεραν (και με την συνδρομη τους) το Ελληνικο Δημοσιο σε αυτη τη κατασταση και οι οποιοι, συν τοις αλλοις, εχουν εκτραφει και εμποτιστει απο αυτο το διεφθαρμενο συστημα. Δηλαδη, εν ολιγοις, ειναι αδιανοητο και ανηθικο να κρινει ενα αξιοκρατικα προσληφθεντα υπαλληλο καποιος ο οποιος δεν προσληφθηκε και δεν εξελιχθηκε δια μεσω της ευγενους αμιλλας.