- Πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://www.opengov.gr/minreform -

Άρθρο 03: Απλούστευση διαδικασιών Προμηθειών Δημοσίου

Η περίπτωση 1.β του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α’) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α ́75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, − δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, − δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταστάσεις, − είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, − είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος, − δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου κατάσταση.
iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του παρόντος.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητικής αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.»

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 03: Απλούστευση διαδικασιών Προμηθειών Δημοσίου"

#1 Σχόλιο Από ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΥΡΑΣ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΑ Α’Β Στις 15 Ιανουαρίου 2014 @ 23:15

Θα πρέπει η παραπάνω τροποποίηση να ισχύει και στις προμήθειες των ΟΤΑ Α’ βαθμού, καθώς ο ΕΚΠΟΤΑ, ως ειδική νομοθεσία υπερισχύει της γενικής (ΠΔ 118/2007).

#2 Σχόλιο Από Παναγιώτης Μπαρλαμπάς Στις 16 Ιανουαρίου 2014 @ 18:28

Ανάλογη εφαρμογή μπορεί να γίνει και στην περίπτωση της παρ. 2α του άρθρου 8 του ΠΔ 118/2007 κατά το στάδιο της αίτησης συμμετοχής από το συμμετέχοντα στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού.

Γενικότερα η σχετική διάταξη περί κατάργησης του γνησίου της υπογραφής στην ΥΔ θα μπορούσε να έχει εφαρμογή σε οποιαδήποτε ΥΔ ζητήται κατα το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.