- Πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://www.opengov.gr/minreform -

2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

Το παρόν επταετές σχέδιο παρουσιάζει τις δράσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020 και της Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, συμπεριλαμβάνοντας δράσεις που θα χρηματοδοτηθουν από τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Για την πρακτική εφαρμογή του, το επταετές σχέδιο αποτελείται από ένα αρχικό διετές σχέδιο δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΗΛΔΙΑ) το οποίο είναι κυλιόμενο πρόγραμμα, εξεταζόμενο, αξιολογούμενο και αναθεωρούμενο τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Παρουσιάζει δράσεις οι οποίες θα εκταθούν χρονικά στο σύνολο της περιόδου 2014-2020, εκκινώντας από την 1/1/2014. Εντός του ανωτέρω κυλιόμενου πλαισίου, οι προτεινόμενες δράσεις θα εξειδικεύονται, θα ωριμάζουν και θα μετατρέπονται σε συγκεκριμένα έργα. Με βάση τις ετήσιες αξιολογήσεις και αναθεωρήσεις, το σχέδιο αυτό θα εμπλουτίζεται και με νέες μακροπρόθεσμες δράσεις.
Η πραγματοποίηση του Σχεδίου συμβαδίζει με την ύπαρξη ενός περιβάλλοντος (enabling environment) που είναι κατάλληλο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παροχή και την αξιολόγηση των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την αντίστοιχη στρατηγική. Η ταχύτερη δυνατή μετουσίωση της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σε πράξη, απαιτεί την παράλληλη ενεργοποίηση προς εξασφάλιση της ύπαρξης του απαραίτητου περιβάλλοντος με την πραγματοποίηση των δράσεων του παρόντος σχεδίου. Τα βασικότερα στοιχεία του περιβάλλοντος αυτού είναι η πολιτική δέσμευση και η άσκηση ηγεσίας, το νομικό πλαίσιο, το πλαίσιο και η δομή οργάνωσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι ανθρώπινοι και οι οικονομικοί πόροι, οι τεχνολογικές επιλογές, η διαχείριση των δεδομένων (data) και η επικοινωνιακή προσέγγιση. Η ταχύτερη δυνατή μετουσίωση της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σε πράξη, απαιτεί την παράλληλη ενεργοποίηση προς εξασφάλιση της ύπαρξης του απαραίτητου περιβάλλοντος με την πραγματοποίηση των δράσεων του παρόντος σχεδίου.
Οι σημαντικότερες τεχνολογίες που θα υιοθετηθούν περιλαμβάνουν τις τεχνολογίες IaaS (Infrastructure as a Service) και SaaS (Software as a Service), έτσι ώστε να γίνει η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των τεχνολογιών κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (GCloud). Άλλες τεχνολογίες είναι αυτές της διαχείρισης δεδομένων (Data-Driven Decision Making, Data Processing / Big Data / Data Mining / Data Governance), ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ασφάλεια πληροφοριών (Information Security).
Οι πηγές χρηματοδότησης του Σχεδίου Δράσης είναι οι επόμενες:
• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΕΣΠΑ 2007-2013
• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», ΕΣΠΑ 2007-2013
• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα», ΕΣΠΑ 2014-2020
• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020
• Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
• Τακτικός προϋπολογισμός (για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών)
Η ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βασίζεται στην αντίστοιχη λειτουργική αρχιτεκτονική, η οποία περιλαμβάναι τα εξής επίπεδα κατά σειρά ανοδικής πορείας: επίπεδο υποδομών ΤΠΕ και οργάνωσης, επίπεδο συστημάτων κορμού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επίπεδο υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και επίπεδο πρόσβασης στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η επιλογή δράσεων και έργων για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση γίνεται ουσιαστικά βάσει της συμμόρφωσης με τα επόμενα:
• Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020 και τις αρχές που αυτή θέτει.
• Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρυθμιση και τους πυλώνες της.
• Διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας (Ψηφιακό Θεματολόγιο, Μνημόνια Συνεργασίας, Διευθνείς Συμφωνίες, κ.λπ.)
• Δυνατότητα βελτίωσης των δεικτών παρακολούθησης και υλοποίησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Επιπλέον έχει δημιουργηθεί ένας πίνακας κριτηρίων ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την επιλογή των δράσεων / έργων, όσο και για την ιεράρχησή τους, μέσω της ποσοτικοποίησης των περιλαμβανομένων κριτηρίων.
Το συνολικό εγχείρημα θα βασιστεί σε συγκεκριμένα δομικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής: επικοινωνία της Δημόσιας Διοίκησης με τους χρήστες των υπηρεσιών (ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά, μέσω ΚΕΠ), αυθεντικοποίηση χρηστών, ηλεκτρονικές διαδικτυακές πύλες (portals), μητρώα, τυποποίηση δομών δεδομένων, ασφαλή επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων και πληροφοριών, πιστοποιημένη και νομικώς αποδεκτή ανταλλαγή εγγράφων, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, ηλεκτρονικές πληρωμές, διεπαφές διαλειτουργικότητας, διαχείριση ροών εργασίας, ενιαία πολιτική Δημόσιας Πληροφορικής για την τυποποίηση φορμών, διαδικτυακών πυλών, διεπαφών, κ.λπ., στρατηγική αξιοποίησης των τεχνολογιών του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (GCloud). Κάθε έργο που θα σχεδιάζεται θα αντιστοιχεί τα επιμέρους υποσυστήματα του στα δομικά στοιχεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας την επίτευξη της διαλειτουργικότητας και της επιτυχούς πραγματοποίησης του όλου εγχειρήματος.
Τα βασικά μεθοδολογικά βήματα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι τα επόμενα:
Α. Δημιουργία της απαραίτητης Δομής Διοίκησης και συντονισμού του όλου εγχειρήματος
Β. Διαχείριση του κύκλου ζωής των δράσεων / έργων.
Γ. Εκτίμηση επικινδυνότητας και διαχείριση κινδύνων.
Δ. Αξιολόγηση της πορείας του σχεδίου δράσεων με χρήση κατάλληλων δεικτών μέτρησης βάσει της προσέγγισης SMART (Specific, Measurable, Assignnable, Reealistic, Time-related)
Ε. Σχεδιασμός και ανάπτυξη/προμήθεια ηλεκτρονικού εργαλείου με το οποίο θα γίνεται η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Σχεδίου Δράσης.
Οι δέσμες δράσεων του Σχεδίου δεν περιλαμβάνουν μόνο νέες δράσεις, αλλά και δράσεις που έχουν ήδη σχεδιασθεί και βρίσκονται σε κατάσταση πραγματοποίησης, δεδομένου ότι η έναρξη του παρόντος Σχεδίου τοποθετείται την 1/1/2014, οπότε υφίστανται τρέχοντα έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ σχεδιάζονται τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό όσες δράσεις/έργα βρίσκονται σε κατάσταση πραγματοποίησης προχωρούν με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό, όσες δράσεις/έργα πρέπει να επανεξετασθούν (εάν απαιτείται αναπροσαρμογή χρονοδιαγραμμάτων, προϋπολογισμών, φυσικού / οικονομικού αντικειμένου για την χρηματοδότησή τους από τα τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα) τότε θα προσαρμοσθούν στη Στρατηγική της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ όλες οι νέες δράσεις/έργα θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το παρόν Σχεδίο Δράσης.
Η εκδίπλωση της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες υποδομές πληροφοριακών συστημάτων στην Δημόσια Διοίκηση, στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευσή τους και στη συνεργασία τους με τα νέα σχεδιαζόμενα πληροφοριακά συστήματα. Βασική προϋπόθεση για τη συνολική επιτυχημένη προσπάθεια εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η απλοποίηση πολλών διεργασιών / διαδικασιών μέσω του Σχεδίου Δράσης για τη Διοικητική Μεταρύθμιση.
Η υλοποίηση των δράσεων του παρόντος σχεδίου θα γίνει με τη συνεργασία όλων των Υπουργείων, μέσω της σχεδιαζόμενης Δομής Διοίκησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται ότι σε κάθε δέσμη δράσεων αντιστοιχούν έργα τα οποία παρατίθενται ενδεικτικώς. Ουσιαστικά η καταγραφή περιλαμβάνει τα έργα της περιόδου 2014-2015, ενώ η οριστικοποίηση των έργων/δράσεων για τη συνέχεια θα γίνει μέσω της συνεργασίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των άλλων Υπουργείων και με την εισαγωγή τους στο Σχέδιο κατά τις επόμενες αναθεωρήσεις και επικαιροποιήσεις του, λαμβάνοντας υπόψη ανασχεδιασμούς, αναθεωρήσεις ή προτάσεις για την κατάρτιση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014-2010.
Τέλος σημειώνεται ότι για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα αξιοποιηθεί παραγωγικά τόσο το προσωπικό που είναι εξειδικευμένο σε ΤΠΕ, όσο και το σύνολο του διαθέσιμου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμέρους δράσεων είναι σημαντική η αξιοποίηση των στελεχών που διαθέτουν τη γνώση και την εμπειρία της λειτουργίας των Φορέων τους, αλλά και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα ΤΠΕ.
Για την εκτέλεση του παρόντος Σχεδίου Δράσης, έχουν προσδιορισθεί οι δράσεις που θα εκτελεσθούν κατά την διετία 2014-2015, με χρονικό προγραμματισμό εξαμήνου. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι περιλαμβάνονται και δράσεις η εκτέλεση των οποίων εκτείνεται και στα επόμενα έτη.
Σημαντικά ορόσημα στο όλο εγχείρημα είναι η δημιουργία της Δομής Διοίκησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το σχέδιο στελέχωσης υπηρεσιών πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των φορέων και μονάδων του Δημόσιου Τομέα με συναφές αντικείμενο και η ολοκλήρωση των έργων καταλυτών, που αποτελούν τον κορμό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν τα εξής:
• Υιοθέτηση και λειτουργία ενιαίου συστήματος Διαχείρισης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου της Δημόσιας Διοίκησης (HRMS)
• Πολιτική Δημόσιας Πληροφορικής (IT Policy)
• Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα (eGov Now)
• Ανάπτυξη ενός κεντρικού συστήματος ολοκληρωμένης χρηματοοικονομικής διαχείρισης (ERP)
• Λειτουργία συστήματος παροχής υπηρεσιών CRM (CRMS).
Επιπλέον αυτών των έργων, εξαιρετικά σημαντική είναι η διασύνδεση των μητρώων της χώρας που αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη δυνατότητα της παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και η παραγωγική λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών. Οι αναφερθείσες δράσεις, μαζί με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων μέχρι το τέλος του 2014, θα δημιουργήσουν τη βάση για την περαιτέρω εκδίπλωση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου έχουν προδιαγραφεί 64 δράσεις, κάποιες από τις οποίες εκτείνονται πέραν του 2015, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής κατάρτισης, αλλά και ευαισθητοποίησης, τόσο των δημοσίων υπαλλήλων όσο και των πολιτών.
Ένα πρόσθετο και εξαιρετικά σημαντικό θέμα που ανακύπτει είναι αυτό της χρηματοδότησης ενεργειών όπως η ανανέωση του εξοπλισμού ΤΠΕ της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και η λειτουργία και η συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου. Οι δαπάνες αυτές δεν είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, οπότε θα καλύπονται από το ΠΔΕ και τον τακτικό προϋπολογισμό. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν μία εκτίμηση των δαπανών και ένας προγραμματισμός του τρόπου κάλυψής τους.
Για την παρακολούθηση της προόδου εκτέλεσης του Σχεδίου προτείνονται συγκεκριμένοι δείκτες, μεταξύ των οποίων και ο κατά 100% βαθμός ολοκλήρωσης των παρεχόμενων 20 υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Ψηφιακού Θεματολογίου μέχρι το τέλος του 2016.
Οι προτεινόμενες δράσεις έχουν άμεση και μεγάλη συσχέτιση με τις δράσεις του προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και αυτό συμβαίνει ειδικότερα για τις δράσεις ηλεκτρονικοποίησης και ψηφιοποίησης. Για τον λόγο αυτό, η απρόσκοπτη εφαρμογή των προβλεπομένων στο παρόν Σχέδιο απαιτεί τον συντονισμό με τις ενέργειες Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι η ενιαία διοίκηση του Σχεδίου Δράσης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η ύπαρξη μίας ενιαίας δομής διοίκησης του εγχειρήματος είναι ούτως ή άλλως άρρηκτα συνδεδεμενη με την εξαγγελία, την τήρηση και την πλήρη εφαρμογή των αρχών της Στρατηγικής αυτής. Αυτή η Δομή Διοίκησης θα έχει την κεντρική ευθύνη και την αρμοδιότητα της διαχείρισης του κυλιόμενου σχεδίου δράσης (παρακολούθηση, αξιολόγηση, αναθεώρηση, ενημέρωση) έτσι ώστε αυτό να είναι πάντοτε εγκύρως και εγκαίρως διαμορφωμένο. Τη συνολική ευθύνη της διοίκησης του Σχεδίου Δράσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα έχει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα αναλάβει την πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση της δομής διοίκησης του σχεδίου.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ"

#1 Σχόλιο Από Ομάδα Υπαλλήλων ΓΓΠΣ Στις 21 Ιουλίου 2014 @ 12:55

Σχόλιο συνολικά για την επιτελική Σύνοψη

Η πρωτοβουλία πρέπει να έχει διυπουργικό χαρακτήρα με έμφαση στις μεγάλες δομές υλοποίησης και λειτουργίας δράσεων ΤΠΕ της Δημόσιας Διοίκησης.

#2 Σχόλιο Από Χρίστος Παπαδουλής Στις 24 Ιουλίου 2014 @ 22:00

Ως άνθρωπος που εργάστηκε για πολλά χρόνια στην αναδιοργάνωση υπηρεσιών και αναδιοργάνωση πληροφοριακών συστημάτων βλέπω ενα βασικό μειονέκτημα. Το οτι το σκεπτικό ειναι πολύ εσωστρεφείς. Εξηγώ. Γράφετε το τι εσείς και διάφορες υπηρεσίες σκέφτεστε να κάνετε. Αυτή η άποψη σας βάζει παρωπίδες. Εξ’ αντιθέτου θα ήταν προτιμότερο να βλέπατε τι χρειάζεται/θέλει ο πελάτης σας (πολίτης, εταιρεία, κλπ). Αυτο μας φέρνει στη δεύτερη παρατήρηση.
1) για να μπορέσετε να καταλάβετε τι θέλει ο πελάτης σας, θα χρειαστείτε να κοιτάξετε και να αναδιοργανώσετε τις διαδικασίες. Η διαδικασία αυτή θα χρειαστεί να αναδείξει εκείνες τις διαδικασίες που πραγματικά ειναι αναγκαίες. Το βασικό και ερώτημα για την ύπαρξη μιας διαδικασίας ειναι: Γιατι υπάρχει. Γιατι χρειάζεται. Τι προσφέρει.
Εάν δεν περνάτε θετική απάντηση σε ενα απο τα ερωτήματα, τότε η διαδικασία αδένες χρειάζετα να υπάρχει.

2) Η αρχιτεκτονική που παρουσιάσετε ειναι μόνο τεχνολογική. Υποθέτω οτι δεν γνωρίζετε το framework του John Zachman η απλώς δεν θέλετε να το χρησημοποιήσετε. Εάν δεν το γνωρίζετε θα το βρείτε στο [1]
Εάν δεν θέλετε να το ακολουθήσετε, θα ήταν καλο να προσθέσετε τις ακόλουθες δυο αρχιτεκτονικές:
Α) διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις θα ειναι αυτές που θα προέλθουν απο το παραπάνω 1.
Β) στοιχεία. Δεν θα μπορέσετε να έχετε μια ολοκληρωμένη και καθαρή εικόνα των πελατών σας χωρίς Data Management. Ανεξάρτητα το τι ERP, CRM ή Data Warehouse αγοραςετε, δεν θα κατορθώσετε αυτο που θέλετε εάν δεν πρώτα καθαρίστε και normilize τα στοιχεία.

Τις παραπάνω δυο διαδικασίες θα χρειαστείτε να τις αρχίσετε πριν απο τις άλλες διότι ειναι χρονοβόρες και χωρίς αυτές θα έχετε το φαινόμενο του garbage in garbage out.

#3 Σχόλιο Από Χρίστος Παπαδουλής Στις 25 Ιουλίου 2014 @ 00:42

Θα ήθελα να προσθέσω το τι άκουσα σήμερα σε συζήτηση που είχα με ενα φίλο μου. Ο κύριος αυτός ειναι lead architect για ενα data warehouse του μεγέθους 120-160 terabytes μόνο στοιχείων. Δηλαδή η σύμπτυξη των διαφόρων βάσεων πληροφοριών παραγωγής σε ενα περιβάλλον για να κάνουν CRM, κλπ.
Τον ερωτησα που βρίσκονται και πως πηγαίνει αυτή η προσπάθεια.
Απάντηση: Απο τη δική μας τη μεριά έχουμε τελειώσει το πρώτο μέρος σχεδιασμού του data warehouse. Γνωρίζουμε οτι θα χρειαστεί να κάνουμε αλλαγές, αλλα αισθανόμαστε οτι είμαστε σε καλο δρόμο. Η όλη προσπάθεια ομως, όπως σου είπα πριν τρεις μήνες, καθυστερεί διότι, παρ’ οτι τους το λέγαμε, δεν καθάρισαν τα στοιχεία και αναγκάζονται να το κάνουν τώρα. Μετά απο 1,5 χρόνο έχουμε στο data warehouse μόνο 50 terabytes και σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα θα έπρεπε να ειχαμε τελειώσει πριν ενα χρόνο. Δεν βλέπω να είμαστε έτοιμοι για ενα χρόνο ακόμη.
Τον ερωτησα τι εννοεί με το «καθάρισαν τα στοιχεία»;
Απάντηση: θα σου πω το τελευταίο. Σε μια βάση πληροφοριών ένας κωδικός ήταν αριθμητικός. Σε μια άλλη ήταν αλφαβητικός και σε μια τρίτη ήταν ναι ή οχι. Οπότε, ειχαμε τρεις ομάδες που προσπαθούν να βρουν την αλήθεια.

Αυτές θα ειναι οι δυσκολίες που και εσείς θα βρεθείτε εάν δεν αρχίσετε τώρα το τι λέγατε στα αγγλικά Data Management.
Για αυτο θα χρειαστείτε την Data Architecture και Process Architecture. Το CRUD matrix ειναι αυτο που θα σας δόσει μια εικόνα που θα σας βοηθήσει στην απλοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων που θα χρειάζεστε στο μέλλον.

#4 Σχόλιο Από ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΙΝΟΥ Στις 29 Ιουλίου 2014 @ 12:01

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΥΠ. Δ.Τ.&ΠΡΟ.ΠΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Στο πλαίσιο των διαδικασιών, αρχών και προτεραιοτήτων που αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε το ενδιαφέρον της υπηρεσίας μας προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό πρόβλεψη για την υλοποίηση δράσεων στους παρακάτω θεματικούς τομείς:
1. Συστήματα διαχείρισης γνώσης και διαχείρισης πληροφορίας, η οποία συλλέγεται και καταγράφεται τοπικά σε διαφορετικά απομονωμένα συστήματα και με διαφορετικές τεχνολογίες. Σκοπός της ανάπτυξης τέτοιων συστημάτων θα είναι η δημιουργία διαδικασιών και εφαρμογών τεχνολογίας για την αναζήτηση, την πρόσβαση και την ανάκτηση της πληροφορίας από τα απομονωμένα συστήματα με ενιαίο τρόπο.
2. Δράσεις επιμόρφωσης με διαδικασίες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης (e-learning) και πιστοποίησης, στο δημόσιο τομέα.

Στον τομέα των ανθρώπινων πόρων εκτιμούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η ανάπτυξη ενός μηχανισμού διαρκούς επιμόρφωσης στη χρήση ΤΠΕ και νέων τεχνολογιών μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται επικαιροποίηση της γνώσης, σχετική πιστοποίηση και θα παράγονται επίσης στοιχεία για την παρακολούθηση της εξέλιξης των διαδικασιών επιμόρφωσης (βαθμός διείσδυσης του ψηφιακού αλφαβητισμού).

Επίσης θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικούς για στην εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τους παρακάτω τομείς οι οποίοι υποστηρίζονται από τη λειτουργία της προτεινόμενης στο σχέδιο δράσης Δομής Διοίκησης:
α.την υποστήριξη του μετασχηματισμού των φορέων και υπηρεσιών που θα επηρεαστούν από τις εφαρμογές και τα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β.το συντονισμό των δράσεων όπου εμπλέκονται πολλοί φορείς και υπηρεσίες.

#5 Σχόλιο Από Βασίλης Στις 8 Αυγούστου 2014 @ 06:44

Ακολουθούν επί μέρους σχόλια:
1. Η λειτουργική αναδιοργάνωση (BPR) των διαδικασιών της Διοίκησης που ψηφιοποιούνται αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να μην υπάρξει διαιώνιση περιττών και στρεβλών διαδικασιών του «έγχαρτου κόσμου», ορισμένες από τις οποίες προβλέπονται σε θεσμικό επίπεδο, και η όλη διαδικασία να μην καταλήγει να είναι μια ψηφιοποίηση της υφιστάμενης γραφειοκρατίας με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται.
Υπό το πρίσμα αυτό, η λειτουργική αναδιοργάνωση (BPR) των διαδικασιών της Διοίκησης που ψηφιοποιούνται συνίσταται να έχει περισσότερο οριζόντιο χαρακτήρα, περιλαμβάνοντας όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς, και λιγότερο χαρακτήρα υλοποίησης στο πλαίσιο μόνο μεμονωμένων δράσεων (π.χ. ΑΣ2.2: Ηλεκτρονικοποίηση απλοποιημένων λειτουργικών διαδικασιών Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης).

2. Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της ροής εκτέλεσης των διαδικασιών της Διοίκησης στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, θεωρείται ιδιαίτερα ωφέλιμη η ενσωμάτωση διαδικασιών διερεύνησης του πώς θέλουν και πώς χρειάζονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν τις υπηρεσίες που θα τους παρέχονται. Η διαδικασία αυτή θα χρειαστεί τόσο για να αποτυπώσει εκείνες τις διαδικασίες που σήμερα είναι χρονοβόρες/επίπονες και πρέπει να θεραπευτούν αλλά και για να αναδείξει ποιες διαδικασίες είναι πραγματικά κεντρικής σημασίας, απαραίτητες στον πολίτη αλλά και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
Υπό το σκεπτικό αυτό, θα πρέπει να τεθούν βασικά ερωτήματα για τις Διοικητικές Διαδικασίες (σχετικά με το: τι προσφέρουν; γιατί υπάρχουν / γιατί είναι αναγκαίες;) τα οποία να απαντώνται με βάση τις απαιτήσεις του πολίτη και της επιχειρηματικότητας.

3. Σε ευρύτερο επίπεδο διακρίνεται ότι το Σχέδιο Δράσης διέπεται από μία λογική πολλών ξεχωριστών δράσεων ορισμένες από τις οποίες απαιτούν διαδικασίες διακήρυξης έργων και προμήθειας εξοπλισμού, υπηρεσιών κλπ. Εκτιμάται ως χρήσιμη η ένταξη δράσεων (ή έργων) με πειραματικό ή ερευνητικό χαρακτήρα, οι οποίες, μαζί με τις τυχόν απαιτούμενες παρεμβάσεις στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, θα αποβούν ιδιαίτερα ωφέλιμες στον τομέα των ΤΠΕ.

4. Η νέα Δομή Διοίκησης του σχεδίου δράσης θα πρέπει να αξιοποιεί περιλαμβάνει έμπειρα στελέχη του Δημοσίου και καταξιωμένα στελέχη του ιδιωτικού τομέα (τα κίνητρα γι’ αυτό αποτελούν ασφαλώς ένα σημαντικό παράγοντα) και όχι εξαρτώμενους από πολιτικά πρόσωπα ή αιρετούς ώστε να υπάρχει μία συνέχεια στη λειτουργία της διοίκησης σε βάθος επταετίας 2014-2020.

5. Στα κεφ. 2 (Επιτελική Σύνοψη) και 3.1.6 (Τεχνολογικές Επιλογές) 11 του Σχεδίου Δράσης, οι εκεί καταγραφόμενοι όροι IaaS (Infrastructure as a Service), SaaS (Software as a Service), Data-Driven Decision Making, Data Processing / Big Data / Data Mining / Data Governance αποτελούν γενικές έννοιες, διαδικασίες ή μεθοδολογίες που υποστηρίζονται από υπολογιστικά συστήματα και όχι συγκεκριμένες τεχνολογίες οι οποίες, όπως περιγράφεται στο Σχέδιο, υιοθετούνται.