- Πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://www.opengov.gr/minreform -

Άρθρο 07: Αξιολογούμενος – Αξιολογητές

1. Υπάλληλος που υπηρετεί σε οργανική μονάδα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών και έχει τον ίδιο προϊστάμενο για το ως άνω χρονικό διάστημα είναι αξιολογούμενος κατά τις διατάξεις του παρόντος.

2. Ο άμεσος προϊστάμενος του υπαλλήλου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6)  μηνών είναι ο αξιολογητής του υπαλλήλου κατά τις διατάξεις του παρόντος.

3. Ως προϊστάμενοι νοούνται οι πολιτικοί υπάλληλοι ή λειτουργοί με σχέση δημοσίου δικαίου ή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή στρατιωτικοί, που κατέχουν θέση η οποία αποτελεί την κορυφή της οικείας οργανικής μονάδας καθώς και οι μετακλητοί ή με θητεία υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι κατέχουν τέτοια θέση βάσει ειδικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των νομίμων αναπληρωτών τους.

4. Αξιολογητής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης είναι ο Γενικός ή ο Ειδικός Γραμματέας, κατά περίπτωση, ή, εάν δεν υπάρχει, το ιεραρχικώς υπερκείμενο μονομελές όργανο διοίκησης, ή,  εάν και αυτό δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης του οικείου φορέα.

5. Ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας  ή ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Περιφερειάρχης ή ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας ή ο Γενικός Γραμματέας Δήμου ή ο Δήμαρχος ή, προκειμένου για αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες αποκεντρωμένων ή αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών ή N.Π.Δ.Δ., το μονομελές όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης, συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας σε αυτούς και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο γραφείο τους ή υπάγονται σε αυτούς.

6. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπηρετούν σε γραφείο Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού και υπάγονται στον παρόντα νόμο, συντάσσονται από τον Διευθυντή του οικείου Γραφείου. Εάν δεν υπάρχει Διευθυντής, τότε οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τον Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή τον Υφυπουργό.

7. Οι εκθέσεις αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, οι οποίες υπάγονται απευθείας σε Υπουργό ή Υφυπουργό, καθώς και η έκθεση αξιολόγησης του Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού ή Υφυπουργού, συντάσσονται από τον οικείο Υπουργό ή Υφυπουργό, εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους που υπάγονται στον παρόντα νόμο.

8. Για τους αποσπασμένους υπαλλήλους συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, στις οποίες είναι αποσπασμένοι. Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει ειδικών διατάξεων, συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, από τους αρμόδιους προϊστάμενους των φορέων αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές, τα έντυπα των εκθέσεων αξιολόγησης αποστέλλονται στους ως άνω φορείς με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών των φορέων από τους οποίους έχουν αποσπασθεί.

9. Σε καμία περίπτωση δεν συντάσσεται κατά τα ανωτέρω έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι μηνών. Κατ’ εξαίρεση, οι αξιολογητές των παραγράφων 4 έως 7 μπορούν να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.

10. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης ο αξιολογητής υπηρετεί λόγω μετακίνησης/ απόσπασης ή μετάταξης σε άλλη υπηρεσία ή οργανική μονάδα του ίδιου φορέα, η αξιολόγηση συντάσσεται από αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούσε ως προϊστάμενος του υπαλλήλου τουλάχιστον κατά το τελευταίο εξάμηνο του έτους αξιολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον ο αξιολογητής αποχώρησε νωρίτερα από τη θέση αυτή, αξιολογητής του υπαλλήλου είναι ο ιεραχικά διοικητικός προϊστάμενος του αξιολογητή, υπό την προϋπόθεση ότι και αυτός υπηρετούσε ως υπερκείμενος ιεραρχικά προϊστάμενος του υπαλλήλου τουλάχιστον κατά το τελευταίο εξάμηνο του έτους αξιολόγησης. Για την υποχρέωσή του αυτή ενημερώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού.

11. Στην περίπτωση κατά την οποία κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται η αξιολόγηση ο υπάλληλος είχε τρεις μετακινήσεις σε διαφορετικές οργανικές μονάδες, ή διετέλεσε υφιστάμενος τριών προϊσταμένων και δεν πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση, την αξιολόγηση διενεργεί ο προϊστάμενος υπό τον οποίο ο υπάλληλος υπηρέτησε το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

12. Σε περίπτωση αποχώρησης του υπαλλήλου που ενεργεί ως αξιολογητής κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, από την υπηρεσία, για οποιοδήποτε λόγο πλην των περιπτώσεων έκπτωσης λόγω ποινικής καταδίκης ή απόλυσης λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, οι εκθέσεις αξιολόγησης για τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς του συντάσσονται υποχρεωτικά προ της παράδοσης των καθηκόντων του. Σε περίπτωση αποχώρησης αξιολογητή των παραγράφων 4 έως 7 του παρόντος άρθρου, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την αποχώρησή τους.  

13. Η αξιολόγηση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας είναι υποχρεωτική τόσο για τον αξιολογούμενο όσο και για τον αξιολογητή κατά το μέρος που αφορά έκαστον αυτών. Με μέριμνα της Διεύθυνσης Διοικητικού/ Προσωπικού ενημερώνονται οι υπόχρεοι σε αξιολόγηση κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων και ευθύνης του καθενός κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.

14. Σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται υποκατάσταση αξιολογητών. Κατ΄ εξαίρεση τον αξιολογητή δύναται να υποκαταστήσει ο υπερκείμενος προϊστάμενος του υπαλλήλου για λόγους που ανάγονται σε κώλυμα συμφέροντος κατά το άρθρο 36 του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλων αντίστοιχων σχετικών διατάξεων ή για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας του άμεσου προϊσταμένου, ιδίως λόγω θέσεως αυτού σε αργία κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης, λόγω αιφνίδιας λύσεως της υπαλληλικής σχέσης, εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 12.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 07: Αξιολογούμενος – Αξιολογητές"

#1 Σχόλιο Από ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Στις 20 Ιανουαρίου 2015 @ 23:34

Επιτέλους θεσπίστε και την αξιολόγηση του προϊστάμενου απο τον υφιστάμενο

#2 Σχόλιο Από Κώστας Μ. Στις 21 Ιανουαρίου 2015 @ 09:07

Στις αντικειμενικές δυσκολίες θα πρέπει να εντάσσεται και η περίπτωση που κατά κόρον ισχύει στο Δημόσιο και είναι η εξής:
Υπάλληλος ΤΕ ή/και ΔΕ πολλές φορές είναι αξιολογητής σε αξιολογούμενους υπαλλήλους ΠΕ πράγμα αδιανόητο. Δεν είναι δυνατό να συνεχίζει να συμβαίνει αυτή η αδικία. Είναι ευκαιρία να εξεταστεί με τον νέο νόμο.

#3 Σχόλιο Από ΚΩΣΤΑΣ X. Στις 21 Ιανουαρίου 2015 @ 12:27

Επιτέλους δώστε ένα εργαλείο στον υφιστάμενο σε περίπτωση που πιέζετε απο προϊστάμενο. Επιτέλους θεσπίστε και την αξιολόγηση του προϊστάμενου απο τον υφιστάμενο.

#4 Σχόλιο Από ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΩΙΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Στις 22 Ιανουαρίου 2015 @ 08:20

ΜΟΝΟ 3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.
1. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ. ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥΣ. ΕΤΣΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΟΒΑΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΑΚΡΟΤΗΤΕΣ (ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΘΕΙΕΣ)Η ΑΚΡΑΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΣΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΟΣΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΔΕ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ. ΕΤΣΙ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.
2. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΟΤΥΝΤΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΠ) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΥΟ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ – ΚΡΙΘΕΙ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.
3. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΙ ΑΣΑΦΕΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΡΟΛΟ ΜΟΝΟ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΣΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΔΥΣΚΟΛΙΑ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.

#5 Σχόλιο Από βαιος τσιαχτης Στις 22 Ιανουαρίου 2015 @ 11:05

Στο άρθρο αναφερεται οτι τον Ιανουαριο κάθε χρόνου γίνεται αξιολόγηση.
Μακάρι να εφαρμοσθεί έτσι και οχι όπως σήμερα που
από το 2009 δεν έχει γίνει καμμία αξιολόγηση υπαλλήλου.
Ιδιαίτερα οι αξιολογησεις προισταμενων για 6 χρονια γινονται με κριτηριο την »επιλογη» του πολικου προισταμενου (Περιφερειαρχη κα Αντιπεριφερειαρχη).

#6 Σχόλιο Από ΜΑΡΙΑ Κ Στις 22 Ιανουαρίου 2015 @ 13:44

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 ορίζεται »Ο άμεσος προϊστάμενος του υπαλλήλου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών είναι ο αξιολογητής του υπαλλήλου κατά τις διατάξεις του παρόντος».
Πρέπει να ληφθούν υπόψη αποκεντρωμένες υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν υπάλληλοι χωρίς την καθημερινή φυσική παρουσία του άμεσα προϊσταμένου τους ,από τον οποίο θα αξιολογηθούν.Επιπλέον ,θα πρέπει να διασφαλισθεί η αντικειμενικότητα της αξιολόγησης του άμεσα προϊσταμένου σε υπηρεσίες ή κοινωνίες στις οποίες υπάρχουν διαπροσωπικές σχέσεις.

#7 Σχόλιο Από ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΛΗΣ Στις 22 Ιανουαρίου 2015 @ 18:08

Πωςείναι ποτε δυνατό να γίνει σωστή αξιολόγηση από τον προϊστάμενο όταν αυτός συμπαθεί ή αντιπαθεί υφιστάμενους για λόγους άσχετους με την υπηρεσιακή απόδοση;
Aξιοκρατική αξιολογηση θα μπορούσε να γίνει μόνο με την ποσοτική μέτρηση του παραγόμενου αποτελέσματος (με εισαγωγή βαρύτητας ανάλογα με την υπόθεση) τα οποία θα αξιολογούσε τρίτος διάφορος του ζεύγους προϊστάμενος-υφιστάμενος.