- Πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://www.opengov.gr/minreform -

Άρθρο 43 – Αντικατάσταση του άρθρου 15 του ν. 3469/2006

Το άρθρο 15 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 15

Διάθεση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

1. Τα Φ.Ε.Κ. σε έντυπη μορφή διατίθενται στους ενδιαφερομένους από το Εθνικό Τυπογραφείο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) έναντι ανταλλάγματος, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 18.
2. Τα φύλλα των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί επίσης να διαθέτει τα φύλλα των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε μέσα ψηφιακής αποθήκευσης έναντι καταβολής του σχετικού αντιτίμου, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 18.
3. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται η διάθεση του περιεχομένου των τευχών των Φ.Ε.Κ., κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η αναζήτηση του περιεχομένου τους και η πρόσβαση σε αυτό».