Πρόβλημα με την άντληση δεδομένων από τον πίνακα
Υπουργείο Πλήθος επί της διαβούλευσης
Κατηγορία Διαβούλευσης
Α/Α Σύντομος Τίτλος Διαβούλευσης Έναρξη Λήξη Άρθρων
Εγκεκριμένων Σχολίων
Συνολικών Σχολίων
Φορέας Διαβούλευσης
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
1 Bελτίωση οχήματος με κατάλληλο εξοπλισμό για χειρισμό υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος 15-05-17 29-05-17 0 0 0 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
2 Hλεκτρονική δημοπρασία οχημάτων 15-06-15 19-06-15 16 1 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
3 Αναλογική Εκπροσώπηση των Πολιτικών Κομμάτων, Διεύρυνση του Δικαιώματος Εκλέγειν και άλλες Διατάξεις περί Εκλογής Βουλευτών 01-07-16 04-07-16 4 236 240 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
4 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ 11-11-09 19-11-09 36 5318 5474 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
5 Ανάπτυξη ενός κοινού Ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου 23-10-15 09-11-15 9 20 21 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
6 Ανάρτηση Αποφάσεων και Πράξεων στο Διαδίκτυο 07-12-09 07-01-10 9 479 496 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
7 Αξιολογηση Δημοσίων Υπαλλήλων 08-07-15 15-07-15 14 478 479 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
8 Αυτοτελής Υπηρεσία Ελέγχου Νομιμότητας ΟΤΑ 16-06-15 19-06-15 53 233 239 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
9 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 26-08-16 05-09-16 144 870 945 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
10 Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου νόμου για τις ΚΟΠ 02-10-14 22-10-14 14 162 163 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
11 Διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας 20-11-15 04-12-15 34 26 26 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
12 Διαδικτυακά Μέσα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 21-10-10 15-11-10 1 63 87 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
13 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 02-12-15 10-12-15 31 1196 1213 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
14 Διενέργεια Δημοψηφίσματος 28-07-11 21-08-11 20 256 259 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
15 Εκδημοκρατισμός της διοίκησης 17-03-15 24-03-15 32 3324 3397 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
16 Εκλογικές Δαπάνες 09-07-10 15-07-10 1 23 29 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
17 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση 06-07-16 13-07-16 36 946 948 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
18 Επείγουσες ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών 28-02-14 04-03-14 80 18 18 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
19 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 19-02-16 04-03-16 5 9 9 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
20 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 09-01-11 30-01-11 31 409 470 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
21 Καθιέρωση ανώτατου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων 19-10-09 26-10-09 17 1697 1743 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
22 Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας και Ελληνικού Πολιτισμού 22-04-16 06-05-16 1 4 12 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
23 Κάρτα Πολίτη 22-11-10 12-12-10 4 1361 3542 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
24 Κώδικας Μετανάστευσης 17-10-13 30-10-13 143 370 376 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
25 Νέος τρόπος κατάρτισης των ληξιαρχικών πράξεων 02-06-14 06-06-14 26 170 175 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
26 Οντολογία Κωδικοποιήσεων 01-07-16 15-07-16 4 19 19 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
27 Οργάνωση και λειτουργία των χερσαίων συνοριακών σταθμών της χώρας 26-04-16 11-05-16 16 16 18 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
28 Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα 28-12-09 07-01-10 23 3403 5818 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
29 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» 11-01-10 25-01-10 37 1312 1377 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
30 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ 11-10-16 31-10-16 22 47 47 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
31 Προτεινόμενες δεσμεύσεις για τη διαμόρφωση του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership) 28-06-16 11-07-16 26 24 24 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
32 Πυρόπληκτες Περιοχές 06-09-10 20-09-10 11 4 4 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
33 Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 15-03-12 22-03-12 44 168 170 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
34 Ρυθμίσεις Μεταναστευτικής Νομοθεσίας 05-09-14 10-09-14 5 13 13 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
35 ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 27-01-16 17-02-16 11 166 167 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
36 Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας 22-04-16 15-06-16 17 74 75 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
37 Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος 15-05-17 29-05-17 0 0 0 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
38 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΕΡΩΝ CCTV 13-07-16 02-08-16 8 2 2 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
39 Σχέδιο Διακήρυξης Διερμηνείας 29-12-15 13-01-16 2 6 6 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
40 Σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο για τη διενέργεια αναλύσεων μοριακής ταυτοποίησης με τη μέθοδο της γενετικής ανάλυσης σε αιτούντες διεθνή προστασία 06-07-16 15-07-16 1 1 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
41 Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής 11-05-16 24-05-16 1 0 0 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
42 Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια συστήματος επιθεώρησης - σάρωσης σώματος με ακτίνες x-rays 15-06-16 30-06-16 7 12 12 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
43 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Συστήματος Βάσεων Δεδομένων 17-08-16 29-08-16 15 12 12 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
44 Τεχνικές Προδιαγραφές - Κινητή Μονάδα Σάρωσης Οχημάτων, για τον εντοπισμό τυχόν κρυμμένων ατόμων 14-07-16 03-08-16 7 13 13 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
45 Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού πληροφορικής και οικονομικής προσέγγισης κόστους προμήθειας για την μετεγκατάσταση του (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) 10-05-17 26-05-17 5 0 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
46 Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού για τη δράση -Μεταστέγαση Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων /Α.Ε.Α. 20-10-16 07-11-16 32 16 16 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
47 Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού στη δράση Μετεγκατάσταση και προμήθεια εξοπλισμού για το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. (N.C.C.) 27-12-16 16-01-17 34 19 19 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
48 Τεχνικές Προδιαγραφές για το συστήμα επιτήρησης στην περιοχή του Έβρου 12-06-15 23-06-15 2 3 4 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
49 Τεχνικές Προδιαγραφές έργου «Έξυπνη Αστυνόμευση - Smart Policing» 15-02-17 17-03-17 1 115 115 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
50 Τεχνικές Προδιαγραφές έργου ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ (SINGLE POINT OF CONTACT - S.P.O.C) 02-01-17 14-01-17 1 74 74 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
51 Τεχνικές Προδιαγραφές ΚΕΠΙΧ 28-07-16 17-08-16 6 2 2 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
52 Τροποποιήσεις του νόμου 3907/2011 του ν. 4251/2014 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 05-02-16 12-02-16 18 83 83 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
53 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 14-05-15 25-05-15 14 712 751 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπουργείο Εξωτερικών