Υπουργείο Πλήθος επί της διαβούλευσης
Κατηγορία Διαβούλευσης
Α/Α Σύντομος Τίτλος Διαβούλευσης Έναρξη Λήξη Άρθρων
Εγκεκριμένων Σχολίων
Συνολικών Σχολίων
Φορέας Διαβούλευσης
Εσωτερικών
1 «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» 28-12-23 10-01-24 48 96 97 Εσωτερικών
2 Bελτίωση οχήματος με κατάλληλο εξοπλισμό για χειρισμό υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος 15-05-17 29-05-17 1 2 2 Εσωτερικών
3 Hλεκτρονική δημοπρασία οχημάτων 15-06-15 19-06-15 16 1 1 Εσωτερικών
4 Αναλογική Εκπροσώπηση των Πολιτικών Κομμάτων, Διεύρυνση του Δικαιώματος Εκλέγειν και άλλες Διατάξεις περί Εκλογής Βουλευτών 01-07-16 04-07-16 4 236 240 Εσωτερικών
5 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ 11-11-09 19-11-09 36 5318 5474 Εσωτερικών
6 Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α- και β- βαθμού... 13-09-23 26-09-23 44 325 325 Εσωτερικών
7 Ανάπτυξη ενός κοινού Ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου 23-10-15 09-11-15 9 20 21 Εσωτερικών
8 Ανάρτηση Αποφάσεων και Πράξεων στο Διαδίκτυο 07-12-09 07-01-10 9 479 496 Εσωτερικών
9 Αξιολογηση Δημοσίων Υπαλλήλων 08-07-15 15-07-15 14 478 479 Εσωτερικών
10 Αυτοτελής Υπηρεσία Ελέγχου Νομιμότητας ΟΤΑ 16-06-15 19-06-15 53 233 239 Εσωτερικών
11 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 26-08-16 05-09-16 144 870 945 Εσωτερικών
12 Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου νόμου για τις ΚΟΠ 02-10-14 22-10-14 14 162 163 Εσωτερικών
13 Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, Απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών 04-11-22 18-11-22 3 396 415 Εσωτερικών
14 Διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας 20-11-15 04-12-15 34 26 26 Εσωτερικών
15 Διαδικτυακά Μέσα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 21-10-10 15-11-10 1 63 87 Εσωτερικών
16 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 02-12-15 10-12-15 31 1196 1213 Εσωτερικών
17 Διενέργεια Δημοψηφίσματος 28-07-11 21-08-11 20 256 259 Εσωτερικών
18 Εκδημοκρατισμός της διοίκησης 17-03-15 24-03-15 32 3323 3396 Εσωτερικών
19 Εκλογή Βουλευτών 10-01-20 13-01-20 4 57 57 Εσωτερικών
20 Εκλογικές Δαπάνες 09-07-10 15-07-10 1 23 29 Εσωτερικών
21 Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)-Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα 16-11-20 30-11-20 53 804 804 Εσωτερικών
22 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση 06-07-16 13-07-16 36 946 948 Εσωτερικών
23 Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών 05-07-21 19-07-21 25 90 90 Εσωτερικών
24 Ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή Γενικές Αναζητήσεις SCHENGEN 2ης γενιάς (Πληροφοριακό Σύστημα Schengen II-SISII) 19-09-17 05-10-17 1 6 6 Εσωτερικών
25 Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού 30-07-19 02-08-19 74 268 268 Εσωτερικών
26 Επείγουσες ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών 28-02-14 04-03-14 80 18 18 Εσωτερικών
27 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 19-02-16 04-03-16 5 9 9 Εσωτερικών
28 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 09-01-11 30-01-11 31 409 470 Εσωτερικών
29 Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα 28-04-21 12-05-21 20 375 375 Εσωτερικών
30 Καθιέρωση ανώτατου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων 19-10-09 26-10-09 17 1697 1743 Εσωτερικών
31 Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας και Ελληνικού Πολιτισμού 22-04-16 06-05-16 1 4 12 Εσωτερικών
32 Κάρτα Πολίτη 22-11-10 12-12-10 4 1361 3542 Εσωτερικών
33 Κώδικας Μετανάστευσης 17-10-13 30-10-13 143 370 376 Εσωτερικών
34 Λήψη των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την προστασία δεδομένων 21-07-17 11-08-17 11 0 0 Εσωτερικών
35 Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα --ΆΡΓΟΣ-- 06-05-21 20-05-21 42 28322 28535 Εσωτερικών
36 Νέος τρόπος κατάρτισης των ληξιαρχικών πράξεων 02-06-14 06-06-14 26 170 175 Εσωτερικών
37 Ονομαστικά αρχεία επιβατών, ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Στοιχείων Επιβατών - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (EE) 2016/681 (EE L 119 της 4/5/2016 σ.132-149 14-03-18 23-03-18 19 6 6 Εσωτερικών
38 Οντολογία Κωδικοποιήσεων 01-07-16 15-07-16 4 19 19 Εσωτερικών
39 Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, εθελοντική απασχόληση και λοιπές διατάξεις 26-10-21 19-11-21 26 349 349 Εσωτερικών
40 Οργάνωση και λειτουργία των χερσαίων συνοριακών σταθμών της χώρας 26-04-16 11-05-16 16 16 18 Εσωτερικών
41 Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα 28-12-09 07-01-10 23 3403 5818 Εσωτερικών
42 Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα 23-11-22 07-12-22 28 20 20 Εσωτερικών
43 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» 11-01-10 25-01-10 37 1312 1377 Εσωτερικών
44 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 27-04-18 14-05-18 214 504 504 Εσωτερικών
45 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ 11-10-16 31-10-16 22 47 47 Εσωτερικών
46 Προτεινόμενες δεσμεύσεις για τη διαμόρφωση του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership) 28-06-16 11-07-16 26 24 24 Εσωτερικών
47 Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας 06-03-18 20-03-18 31 145 145 Εσωτερικών
48 Πυρόπληκτες Περιοχές 06-09-10 20-09-10 11 4 4 Εσωτερικών
49 Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 15-03-12 22-03-12 44 168 170 Εσωτερικών
50 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας 25-01-18 08-02-18 21 98 98 Εσωτερικών
51 Ρυθμίσεις Μεταναστευτικής Νομοθεσίας 05-09-14 10-09-14 5 13 13 Εσωτερικών
52 Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α- και β- βαθμού... 30-03-23 04-04-23 27 408 408 Εσωτερικών
53 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 07-06-22 21-06-22 51 50 50 Εσωτερικών
54 ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 27-01-16 17-02-16 11 166 167 Εσωτερικών
55 Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας 22-04-16 15-06-16 17 74 75 Εσωτερικών
56 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων Γενικής Κυβέρνησης 22-02-21 08-03-21 34 242 252 Εσωτερικών
57 Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα-Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα-Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. 07-02-23 14-02-23 54 1908 1908 Εσωτερικών
58 Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης 10-05-22 24-05-22 54 724 724 Εσωτερικών
59 Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος 15-05-17 29-05-17 1 7 7 Εσωτερικών
60 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΕΡΩΝ CCTV 13-07-16 02-08-16 8 2 2 Εσωτερικών
61 Σχέδιο Διακήρυξης Διερμηνείας 29-12-15 13-01-16 2 6 6 Εσωτερικών
62 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ" 11-11-19 18-11-19 25 32 32 Εσωτερικών
63 Σχέδιο νόμου "ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ" 04-03-21 18-03-21 83 1236 1238 Εσωτερικών
64 Σχέδιο νόμου "Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις" 11-10-23 24-10-23 22 146 159 Εσωτερικών
65 Σχέδιο Νόμου "Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών" 18-11-19 25-11-19 29 603 603 Εσωτερικών
66 Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών 24-02-22 03-03-22 50 4756 4757 Εσωτερικών
67 Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών "ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" 10-07-23 17-07-23 2 146 148 Εσωτερικών
68 Σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο για τη διενέργεια αναλύσεων μοριακής ταυτοποίησης με τη μέθοδο της γενετικής ανάλυσης σε αιτούντες διεθνή προστασία 06-07-16 15-07-16 1 1 1 Εσωτερικών
69 Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής 11-05-16 24-05-16 1 0 0 Εσωτερικών
70 Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια συστήματος επιθεώρησης - σάρωσης σώματος με ακτίνες x-rays 15-06-16 30-06-16 7 12 12 Εσωτερικών
71 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Συστήματος Βάσεων Δεδομένων 17-08-16 29-08-16 15 12 12 Εσωτερικών
72 Τεχνικές Προδιαγραφές - Κινητή Μονάδα Σάρωσης Οχημάτων, για τον εντοπισμό τυχόν κρυμμένων ατόμων 14-07-16 03-08-16 7 13 13 Εσωτερικών
73 Τεχνικές Προδιαγραφές για Προμήθειες της Ελληνικής Αστυνομίας 31-01-18 15-02-18 8 6 6 Εσωτερικών
74 Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού πληροφορικής και οικονομικής προσέγγισης κόστους προμήθειας για την μετεγκατάσταση του (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) 10-05-17 26-05-17 6 30 30 Εσωτερικών
75 Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού για τη δράση -Μεταστέγαση Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων /Α.Ε.Α. 20-10-16 07-11-16 32 16 16 Εσωτερικών
76 Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού στη δράση Μετεγκατάσταση και προμήθεια εξοπλισμού για το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. (N.C.C.) 27-12-16 16-01-17 34 19 19 Εσωτερικών
77 Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Οχημάτων Ειδικής Χρήσης & Γερανοφόρων Οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας 29-08-18 12-09-18 2 2 2 Εσωτερικών
78 Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών και δίκυκλων μοτοσικλετών οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας 16-01-18 05-02-18 2 0 0 Εσωτερικών
79 Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια συστήματος τυποποιημένου εξοπλισμού για τον έλεγχο ταχογράφων οχημάτων και συσκευών ανίχνευσης αλκοόλης 02-05-18 17-05-18 2 0 0 Εσωτερικών
80 Τεχνικές Προδιαγραφές για το συστήμα επιτήρησης στην περιοχή του Έβρου 12-06-15 23-06-15 2 3 4 Εσωτερικών
81 Τεχνικές Προδιαγραφές έργου «Έξυπνη Αστυνόμευση - Smart Policing» 15-02-17 17-03-17 2 115 115 Εσωτερικών
82 Τεχνικές Προδιαγραφές έργου ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ (SINGLE POINT OF CONTACT - S.P.O.C) 02-01-17 14-01-17 1 74 74 Εσωτερικών
83 Τεχνικές Προδιαγραφές ΚΕΠΙΧ 28-07-16 17-08-16 6 2 2 Εσωτερικών
84 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (Advanced Passenger Information System- API) 29-08-17 25-09-17 2 14 14 Εσωτερικών
85 Τροποποιήσεις του νόμου 3907/2011 του ν. 4251/2014 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 05-02-16 12-02-16 18 83 83 Εσωτερικών
86 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 04-11-19 08-11-19 29 25 25 Εσωτερικών
87 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 14-05-15 25-05-15 14 712 751 Εσωτερικών
88 Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, οργανωτικές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών και διατάξεις για την αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ 27-08-20 10-09-20 42 173 173 Εσωτερικών
Οικονομίας και Ανάπτυξης
1 «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/16 13-03-18 16-04-18 28 4 4 Οικονομίας και Ανάπτυξης
2 «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 21-02-17 03-03-17 18 386 402 Οικονομίας και Ανάπτυξης
3 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» 12-04-17 24-04-17 15 113 113 Οικονομίας και Ανάπτυξης
4 «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 13-03-18 16-04-18 28 17 17 Οικονομίας και Ανάπτυξης
5 Αγορανομικός Κώδικας 14-12-12 21-12-12 18 617 621 Οικονομίας και Ανάπτυξης
6 Ανάθεση και Εκτέλεση Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών - Βιβλία ΙΙ και ΙΙΙ 18-03-16 28-03-16 125 45 45 Οικονομίας και Ανάπτυξης
7 Ανάθεση και Εκτέλεση Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών - Βιβλίο Ι 11-03-16 28-03-16 238 417 418 Οικονομίας και Ανάπτυξης
8 ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 01-03-16 11-03-16 74 37 37 Οικονομίας και Ανάπτυξης
9 Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου 15-04-21 29-04-21 56 333 333 Οικονομίας και Ανάπτυξης
10 Αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών» 19-06-17 07-07-17 11 50 50 Οικονομίας και Ανάπτυξης
11 Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο 11-09-19 17-09-19 89 582 582 Οικονομίας και Ανάπτυξης
12 Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη 03-11-21 17-11-21 6 207 208 Οικονομίας και Ανάπτυξης
13 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 12-09-19 12-10-19 8 0 0 Οικονομίας και Ανάπτυξης
14 Απλοποίηση Αδειοδότησης Δραστηριοτήτων 16-12-10 23-12-10 73 252 275 Οικονομίας και Ανάπτυξης
15 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων 21-09-16 05-10-16 12 51 51 Οικονομίας και Ανάπτυξης
16 Απλούστευση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων 18-02-14 28-02-14 36 57 57 Οικονομίας και Ανάπτυξης
17 Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων 15-01-21 29-01-21 15 872 872 Οικονομίας και Ανάπτυξης
18 Απλούστευση των Διαδικασιών Ίδρυσης Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών Εταιρειών 23-04-10 02-05-10 10 58 58 Οικονομίας και Ανάπτυξης
19 Αποκέντρωση, Απλοποίηση και Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας των Διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007-2013 03-03-10 08-03-10 24 109 109 Οικονομίας και Ανάπτυξης
20 Βασικές Αρχές Σ/Ν για την Απλούστευση των Διαδικασιών Ίδρυσης Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών Εταιρειών 21-04-10 29-04-10 1 25 26 Οικονομίας και Ανάπτυξης
21 Γενικές Αρχές και Προτεραιότητες Σχεδιασμού του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 23-03-10 22-04-10 8 147 157 Οικονομίας και Ανάπτυξης
22 Γενικό Εμπορικό Μητρώο 19-04-19 10-05-19 34 271 271 Οικονομίας και Ανάπτυξης
23 Δημόσια διαβούλευση για την "Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων" 29-04-21 13-05-21 15 13 13 Οικονομίας και Ανάπτυξης
24 Δημόσια διαβούλευση για το "Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων" 12-01-21 10-02-21 1 4 4 Οικονομίας και Ανάπτυξης
25 Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο:«Ρυθμίσεις για τις Εταιρείες - Τεχνοβλαστούς» 03-09-21 17-09-21 19 11 11 Οικονομίας και Ανάπτυξης
26 Δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο «Εξυγίανση Ναυπηγείων Ελευσίνας» 07-07-22 18-07-22 5 166 168 Οικονομίας και Ανάπτυξης
27 Διαβούλευση για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 - 2025 11-06-20 10-07-20 6 94 95 Οικονομίας και Ανάπτυξης
28 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ" 12-10-21 19-10-21 -2 0 0 Οικονομίας και Ανάπτυξης
29 Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου: "Δίκαιη Αναπτυξιακή μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης" 12-10-21 19-10-21 30 89 90 Οικονομίας και Ανάπτυξης
30 Διαδικασίας καθορισμού, οριοθέτησης και οργάνωσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, του τρόπου λειτουργίας και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ) 20-07-18 07-09-18 6 17 17 Οικονομίας και Ανάπτυξης
31 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Λιμένα Ιτέας 11-05-12 10-06-12 32 7 7 Οικονομίας και Ανάπτυξης
32 Διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 31-12-13 30-01-14 197 130 224 Οικονομίας και Ανάπτυξης
33 Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 08-10-12 09-11-12 58 402 448 Οικονομίας και Ανάπτυξης
34 Διατάξεις για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 27-02-19 08-03-19 8 5 5 Οικονομίας και Ανάπτυξης
35 Διαχείριση,έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 18-11-21 01-12-21 56 0 0 Οικονομίας και Ανάπτυξης
36 Δοκιμη2Δοκιμη2Δοκιμη2Δοκιμη2Δοκιμη2 12-09-19 12-10-19 0 0 0 Οικονομίας και Ανάπτυξης
37 Δράσεις «Digi-content» και «Digi-retail» 21-07-10 20-08-10 14 130 130 Οικονομίας και Ανάπτυξης
38 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 27-03-19 08-04-19 24 47 47 Οικονομίας και Ανάπτυξης
39 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 23-11-12 03-12-12 9 49 49 Οικονομίας και Ανάπτυξης
40 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (2020 - 2023) 22-09-20 06-10-20 1 7 8 Οικονομίας και Ανάπτυξης
41 Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 23-11-10 30-11-10 28 30 32 Οικονομίας και Ανάπτυξης
42 Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας 11-07-17 14-07-17 39 100 100 Οικονομίας και Ανάπτυξης
43 Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή-Τροποποίηση ν. 3959/2011 & ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 06-08-21 03-09-21 51 28 28 Οικονομίας και Ανάπτυξης
44 Εκτέλεση Περιηγητικών Πλοών 07-07-10 13-07-10 2 40 40 Οικονομίας και Ανάπτυξης
45 Ελληνικό Σήμα 11-06-13 17-07-13 6 5 5 Οικονομίας και Ανάπτυξης
46 Εναρμόνιση νομοθετικού πλαισίου για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων. 29-10-18 08-11-18 8 1 1 Οικονομίας και Ανάπτυξης
47 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 11-01-19 01-02-19 89 77 77 Οικονομίας και Ανάπτυξης
48 Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 27-01-11 11-02-11 11 99 104 Οικονομίας και Ανάπτυξης
49 Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας 17-10-13 25-10-13 5 44 48 Οικονομίας και Ανάπτυξης
50 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων 10-12-10 24-12-10 18 324 330 Οικονομίας και Ανάπτυξης
51 Ενσωμάτωση Κεφαλαίου III της Οδηγίας (ΕΕ)2017/1132,όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 22-01-22 05-02-22 56 199 201 Οικονομίας και Ανάπτυξης
52 Ενσωμάτωση οδηγίας 2012/17 στο ελληνικό δίκαιο 08-09-14 17-09-14 9 1 1 Οικονομίας και Ανάπτυξης
53 Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014_104_ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 14-09-17 29-09-17 16 9 11 Οικονομίας και Ανάπτυξης
54 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2121 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2017/1132 06-09-23 19-09-23 16 30 30 Οικονομίας και Ανάπτυξης
55 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών 04-10-22 18-10-22 36 29 29 Οικονομίας και Ανάπτυξης
56 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 ... άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 ... 19-10-23 01-11-23 26 36 36 Οικονομίας και Ανάπτυξης
57 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 14-07-11 27-07-11 21 10 11 Οικονομίας και Ανάπτυξης
58 Ενσωμάτωση της Οδηγίας ΕΕ-2020/1828 του ΕΚ και του Συμβ. της 25ης Νοεμβρ.2020 σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των καταναλωτών,ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών... 30-12-22 13-01-23 60 87 87 Οικονομίας και Ανάπτυξης
59 Επισήμανση Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων 04-05-10 12-05-10 17 4 9 Οικονομίας και Ανάπτυξης
60 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) 28-07-14 22-09-14 9 57 62 Οικονομίας και Ανάπτυξης
61 Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης 30-06-11 14-07-11 12 49 52 Οικονομίας και Ανάπτυξης
62 Ηλεκτρονικό Σύστημα Συνταγογράφησης (Α Φάση) 17-02-10 08-03-10 0 156 164 Οικονομίας και Ανάπτυξης
63 Ηλεκτρονικό Σύστημα Συνταγογράφησης (Β Φάση) 08-03-10 31-03-10 42 78 93 Οικονομίας και Ανάπτυξης
64 Ηλεκτρονικό Σύστημα Υγρών Καυσίμων 18-02-10 05-04-10 7 112 128 Οικονομίας και Ανάπτυξης
65 Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας 05-05-16 20-05-16 69 452 457 Οικονομίας και Ανάπτυξης
66 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία 22-11-11 07-12-11 87 77 79 Οικονομίας και Ανάπτυξης
67 Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων -Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων 19-08-22 10-09-22 49 224 224 Οικονομίας και Ανάπτυξης
68 Καινοτόμες Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας 15-09-10 15-10-10 8 70 71 Οικονομίας και Ανάπτυξης
69 Κανόνες Διακίνησης Προϊόντων 19-09-12 28-09-12 152 285 286 Οικονομίας και Ανάπτυξης
70 Κανόνες εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών 06-05-11 19-05-11 5 13 19 Οικονομίας και Ανάπτυξης
71 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ 26-04-16 17-05-16 20 2 2 Οικονομίας και Ανάπτυξης
72 Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο 04-04-16 17-05-16 20 6 9 Οικονομίας και Ανάπτυξης
73 Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στον ζύθο 20-07-22 31-08-22 7 25 26 Οικονομίας και Ανάπτυξης
74 Κατευθύνσεις και Αρχές για την Ανάδειξη Διαχειριστή των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών 31-03-10 26-04-10 15 52 55 Οικονομίας και Ανάπτυξης
75 Κίνητρα προσέλκυσης & εγκατάστασης Επιχειρήσεων στη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης 10-08-11 02-09-11 11 35 36 Οικονομίας και Ανάπτυξης
76 Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων Σχετικών με Ακίνητα 15-02-11 25-02-11 14 196 200 Οικονομίας και Ανάπτυξης
77 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 15-05-10 25-05-10 8 202 202 Οικονομίας και Ανάπτυξης
78 Νέος νόμος ΕΣΠΑ 26-11-14 02-12-14 75 196 197 Οικονομίας και Ανάπτυξης
79 Νόμος για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων 05-12-18 28-12-18 19 74 74 Οικονομίας και Ανάπτυξης
80 Νόμος Πλαίσιο για την Εποπτεία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και την Εποπτεία αγοράς προϊόντων 02-11-17 10-11-17 26 88 88 Οικονομίας και Ανάπτυξης
81 Οδικές μεταφορές 09-04-13 19-04-13 44 10 10 Οικονομίας και Ανάπτυξης
82 Περι Ανταγωνισμού 17-12-10 23-12-10 54 60 63 Οικονομίας και Ανάπτυξης
83 Περί Ανωνύμων Εταιρειών 18-05-18 31-05-18 186 255 264 Οικονομίας και Ανάπτυξης
84 Περί σημάτων προϊόντων και υπηρεσιών 06-05-11 20-05-11 55 119 121 Οικονομίας και Ανάπτυξης
85 Πλαίσιο Λειτουργίας Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων 07-02-17 15-02-17 59 464 470 Οικονομίας και Ανάπτυξης
86 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 29-10-12 12-11-12 12 29 42 Οικονομίας και Ανάπτυξης
87 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΙΙ - αδειοδότηση από το ΤΕΕ 29-10-12 12-11-12 13 14 22 Οικονομίας και Ανάπτυξης
88 Προκηρύξεις καθεστώτων αναπτυξιακού νόμου ν.4399/2016 05-10-16 09-10-16 8 74 74 Οικονομίας και Ανάπτυξης
89 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 28-02-22 14-03-22 26 35 35 Οικονομίας και Ανάπτυξης
90 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2008/48/ΕΚ 15-04-10 23-04-10 26 28 28 Οικονομίας και Ανάπτυξης
91 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις Α) της Οδηγίας 2013/34/ΕΚ 25-01-16 10-02-16 9 28 28 Οικονομίας και Ανάπτυξης
92 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ρευστότητας της Αγοράς 20-11-09 27-11-09 3 295 295 Οικονομίας και Ανάπτυξης
93 Πτωχευτικός Κώδικας 17-03-11 25-03-11 22 24 24 Οικονομίας και Ανάπτυξης
94 Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α- 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α- 8) και άλλες διατάξεις 19-02-16 26-02-16 9 65 66 Οικονομίας και Ανάπτυξης
95 Ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής 06-03-14 14-03-14 18 22 25 Οικονομίας και Ανάπτυξης
96 Ρύθμιση των Χρεών Υπερχρεωμένων Καταναλωτών 28-10-09 05-11-09 8 1343 1345 Οικονομίας και Ανάπτυξης
97 Σ/Ν Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 09-08-10 23-08-10 15 304 304 Οικονομίας και Ανάπτυξης
98 Σήμα Γάλακτος και Γαλακτομικών Προϊοντων 04-10-13 25-10-13 19 5 8 Οικονομίας και Ανάπτυξης
99 Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις 26-08-21 09-09-21 67 188 191 Οικονομίας και Ανάπτυξης
100 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150-δίκαιη μεταχείριση και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186) 30-09-20 15-10-20 8 0 0 Οικονομίας και Ανάπτυξης
101 ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 16-02-16 26-02-16 18 6 7 Οικονομίας και Ανάπτυξης
102 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 17-09-19 20-09-19 33 152 152 Οικονομίας και Ανάπτυξης
103 Σχέδιο διατάξεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 19-09-19 24-09-19 26 27 27 Οικονομίας και Ανάπτυξης
104 Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα 11-07-17 28-07-17 1 16 16 Οικονομίας και Ανάπτυξης
105 Σχέδιο Νόμου «Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία 01-06-20 15-06-20 -2 0 0 Οικονομίας και Ανάπτυξης
106 Σχέδιο Νόμου «Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» 09-08-16 29-08-16 47 246 248 Οικονομίας και Ανάπτυξης
107 Σχέδιο νόμου «Περί εταιρικών μετασχηματισμών» 11-10-18 25-10-18 148 10 10 Οικονομίας και Ανάπτυξης
108 Σχέδιο νόμου για την παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L 02-03-21 16-03-21 16 63 64 Οικονομίας και Ανάπτυξης
109 Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία» 01-06-20 15-06-20 48 99 99 Οικονομίας και Ανάπτυξης
110 Σχέδιο νόμου με τίτλο: "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027" 24-12-21 10-01-22 55 255 255 Οικονομίας και Ανάπτυξης
111 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ,ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ... 29-04-24 13-05-24 26 15 15 Οικονομίας και Ανάπτυξης
112 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:"ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" 23-11-20 07-12-20 1 333 333 Οικονομίας και Ανάπτυξης
113 Σχεδίου Νόμου «Περί του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης» 16-09-19 17-09-19 -2 0 0 Οικονομίας και Ανάπτυξης
114 Τροποποιήσεις ΠΔ 118 και 60 25-08-11 16-09-11 38 148 152 Οικονομίας και Ανάπτυξης
115 Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 20-12-17 10-01-18 10 20 20 Οικονομίας και Ανάπτυξης
116 Υπαίθριο Εμπόριο 14-04-14 22-04-14 46 47 50 Οικονομίας και Ανάπτυξης
117 Δημόσια Διαβούλευση επι των αγορονομικών διατάξεων 03-08-2011 21-09-2011 12 566 630 Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
1 Aδειοδότηση και Έλεγχος Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά 19-10-18 02-11-18 23 531 538 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
2 Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώρηση διαστημικών αντικειμένων - Ίδρυση ελληνικής διαστημικής εταιρείας 25-04-17 02-05-17 25 156 159 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
3 Αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης 04-12-17 11-12-17 17 69 69 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
4 Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις 30-06-22 14-07-22 86 100 100 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
5 Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση για τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 03-12-20 17-12-20 50 332 338 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
6 Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων 20-02-17 10-03-17 9 154 154 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
7 Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης» 03-07-21 17-07-21 51 416 416 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
8 διαβούλευση τεστ τεστ τεστ 26-06-20 26-07-20 -2 0 0 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
9 Διατάξεις που αφορούν στον «Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης» 10-07-20 17-07-20 108 136 136 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
10 Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 03-01-24 17-01-24 27 118 119 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
11 ΕΘΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2016-2021 15-11-16 21-11-16 1 34 34 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
12 Έκθεση Παρακολούθησης της Ψηφιακής Προσβασιμότητας Ιστοτόπων & Εφαρμογών για φορητές συσκευές των Δημόσιων Φορέων & Οργανισμών στην Ελλάδα 06-04-22 20-04-22 0 3 6 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
13 Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου... 17-11-23 30-11-23 32 219 220 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
14 Ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 11-05-21 11-06-21 1 4 4 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
15 Κατάρτιση εθνικού καταλόγου γεγονότων μείζονος σημασίας στα οποία το κοινό θα έχει δωρεάν τηλεοπτική πρόσβαση 21-03-18 30-04-18 6 77 77 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
16 Κατάταξη και σήμανση τηλεοπτικών προγραμμάτων 05-04-19 30-04-19 9 25 25 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
17 Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών:Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 26-06-20 17-07-20 122 38 38 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
18 Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 27-02-24 11-03-24 35 46 51 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
19 Οδηγός Προσβασιμότητας-Ιστότοποι και εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης 10-04-23 19-04-23 1 4 4 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
20 Παράρτημα του σ.ν. με τίτλο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης της ελληνικής Επικράτειας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» 29-05-18 04-06-18 2 34 44 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
21 Πέμπτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης OGP 01-12-22 19-12-22 2 7 7 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
22 Πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, στις υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας 21-11-18 26-11-18 7 191 191 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
23 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 03-06-20 17-06-20 25 84 84 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
24 Τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας 23-02-18 09-03-18 11 27 27 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Εθνικής Άμυνας
1 TEST 2 TEST 2 TEST 2 TEST 06-12-19 01-01-20 -2 0 0 Εθνικής Άμυνας
2 TEST TEST TEST TEST TEST 04-12-19 01-01-20 -2 0 0 Εθνικής Άμυνας
3 TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST 3 04-12-19 05-01-20 -2 0 0 Εθνικής Άμυνας
4 Αξιοκρατία, συμμετοχή και αποτελεσματικότητα στην διοίκηση 22-07-15 22-08-15 -2 0 0 Εθνικής Άμυνας
5 Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 11-05-21 25-05-21 1 1 2 Εθνικής Άμυνας
6 Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 29-11-18 07-12-18 145 47 48 Εθνικής Άμυνας
7 Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων... 30-04-24 13-05-24 7 9118 9127 Εθνικής Άμυνας
8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 47 ΝΗΟΛΟΓΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 01-03-23 15-03-23 1 0 3 Εθνικής Άμυνας
9 Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις 15-12-22 29-12-22 80 11245 11253 Εθνικής Άμυνας
10 Μεταθέσεις οπλιτών 08-06-15 12-06-15 32 386 418 Εθνικής Άμυνας
11 Νέος Νόμος Σύντομος Τίτλος 22-07-15 22-08-15 1 0 0 Εθνικής Άμυνας
12 Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 29-11-19 04-12-19 9 318 348 Εθνικής Άμυνας
13 Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις 08-03-19 18-03-19 69 1077 1077 Εθνικής Άμυνας
14 Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων 05-04-17 14-04-17 33 891 1021 Εθνικής Άμυνας
15 Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 28-03-16 11-04-16 49 682 788 Εθνικής Άμυνας
16 Φάροι - Στρατολογία 09-05-14 24-05-14 46 11 11 Εθνικής Άμυνας
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
1 «Καθορισμός κριτηρίων πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ» 30-03-17 03-04-17 4 13937 14010 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
2 «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» 02-06-17 16-06-17 68 945 996 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
3 TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TSET EST TEST TEST TEST TEST TEST T 04-12-19 01-01-20 -2 0 0 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
4 Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις 22-04-20 06-05-20 98 14716 14803 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
5 Αναδιάρθρωση Δομών 15-01-11 25-01-11 12 173 175 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
6 Αναδιάρθρωση Ερευνητικού Ιστού 04-01-12 30-01-12 18 72 85 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
7 Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις 16-03-18 26-03-18 51 4429 4511 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
8 Αναλωθέντα Καύσιμα και Ραδιενεργά Απόβλητα 28-07-15 07-08-15 25 70 80 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
9 Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου 17-06-10 04-07-10 9 251 271 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
10 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικές σπουδές 23-09-16 15-10-16 8 378 393 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
11 Δημιουργία ενός Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 05-03-10 05-09-10 26 495 559 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
12 Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 30-06-21 14-07-21 2 1540 1562 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
13 Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 03-02-21 04-03-21 1 5 6 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
14 Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 09-07-20 16-07-20 17 1521 1526 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
15 Διαδικασία Πιστοποίησης 22-12-14 29-12-14 40 0 158 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
16 Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι. 19-12-16 22-12-16 5 56 56 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
17 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 07-11-18 21-11-18 36 40 42 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
18 Διαμόρφωση του ΕΣΠΕΚ 30-01-12 05-03-12 4 47 67 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
19 Διανομή και κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων 25-06-11 04-07-11 9 137 145 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
20 Διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 25-11-20 03-12-20 10 10 10 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
21 Δικονομικοί κανόνες επί υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτή-Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες 28-08-18 07-09-18 28 19 20 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
22 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 26-11-20 26-12-20 113 0 0 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
23 Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογίας για τον Παραγωγικό Τομέα 24-08-10 30-06-11 3 73 82 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
24 Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 09-11-17 16-11-17 35 306 306 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
25 Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις 04-12-19 18-12-19 44 112 114 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
26 Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση 29-11-10 14-01-11 7 360 373 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
27 Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογία 12-06-14 25-06-14 9 63 65 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
28 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις 23-11-20 03-12-20 1 569 625 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
29 Ειδική Αγωγή 17-04-14 06-05-14 34 4881 4886 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
30 Ειδική Εκπαίδευση 08-12-14 14-12-14 36 3565 3565 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
31 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις 13-01-21 20-01-21 31 569 571 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
32 Έκθεση για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 15-04-11 15-04-11 9 0 0 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
33 Εκσυγχρονισμός Ακαδημίας Αθηνών... 23-01-24 06-02-24 84 61 61 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
34 Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 29-06-16 11-07-16 13 0 0 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
35 Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 07-07-16 14-07-16 26 68 68 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
36 Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας 24-08-10 24-10-10 4 32 35 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
37 Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου -Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων 08-02-24 18-02-24 8 1506 1506 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
38 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 22-12-23 05-01-24 33 621 621 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
39 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 31-03-15 06-04-15 15 114 122 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
40 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 05-01-12 07-02-12 11 206 213 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
41 Ζούμε Αρμονικά Μαζί-Σπάμε τη Σιωπή":Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις 08-02-23 20-02-23 35 259 259 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
42 Η αναβάθμιση του ρόλου των Πρότυπων - Πειραματικών 15-01-11 25-01-11 9 333 335 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
43 Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά 26-01-11 11-03-11 17 236 236 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
44 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 21-03-14 11-04-14 19 184 186 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
45 Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις 18-12-17 04-01-18 23 1426 1549 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
46 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 05-06-18 18-06-18 8 111 113 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
47 Καθορισμός της εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων 28-07-15 05-08-15 9 2 4 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
48 Λήψη μέτρων για την αποτροπή,αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων... 10-01-24 19-01-24 21 81 81 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
49 Μέντορας νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού 29-11-10 14-12-10 9 354 356 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
50 Νέα Διοίκηση για το Νέο Σχολείο 06-04-11 15-04-11 12 644 649 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
51 Νέο εκπαιδευτικό σύστημα 12-08-13 20-08-13 39 3812 3897 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
52 Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και άλλες διατάξεις 29-05-22 19-06-22 5 1662 1662 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
53 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 28-02-19 08-03-19 43 93 94 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
54 Νομοσχέδιο ΕΤΑΚ 12-12-13 31-12-13 41 531 551 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
55 Όγδοο Πρόγραμμα Πλαίσιο 06-06-11 20-06-11 13 66 67 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
56 Οργανισμός Λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» 16-05-18 31-05-18 129 148 151 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
57 Οργάνωση εθνικού συμβουλίου για την παιδεία 25-07-14 30-07-14 8 0 0 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
58 Οργάνωση Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας-Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης 19-11-12 26-11-12 47 384 386 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
59 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις 28-09-18 08-10-18 34 552 602 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
60 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 03-05-18 14-05-18 9 1004 1009 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
61 Πλαίσιο για την διασφάλιση της ποιότητας 11-12-15 18-12-15 3 25 28 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
62 Πλαίσιο Πολιτικών Αρχών και Προτάσεων για την Οργάνωση της Δια Βίου Μάθησης 04-02-10 17-02-10 2 216 239 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
63 Πρόγραμμα Μείζονος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 07-06-10 20-06-10 9 293 296 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
64 Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών για Νέους 2010 της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς 15-04-10 23-04-10 9 43 43 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
65 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013 18-09-17 28-09-17 1 16 17 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
66 Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση 18-06-15 29-06-15 78 6050 6267 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
67 Ρυθμίσεις για την έρευνα 11-01-16 18-01-16 28 336 336 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
68 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ 20-05-13 30-05-13 5 0 14 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
69 Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις 09-09-16 30-09-16 2 30 89 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
70 Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων 10-03-11 21-03-11 14 88 89 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
71 Συνενώσεις Σχολείων 19-01-11 23-01-11 7 504 522 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
72 Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 13-02-19 22-02-19 14 957 999 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
73 Συνέργεια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 25-02-19 04-03-19 12 210 213 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
74 Σύστημα Αποσπάσεων και Μεταθέσεων 19-04-11 02-05-11 11 702 707 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
75 Σχέδιο Νόμου - «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» 29-06-16 11-07-16 14 70 70 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
76 Σχέδιο Νόμου για την ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης 04-07-10 11-07-10 10 92 92 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
77 Σχολικός Αθλητισμός 06-07-11 14-07-11 11 234 247 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
78 Τεχνολογικό Λύκειο 22-06-11 30-06-11 9 429 443 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
79 Τροπολογία σε σ/ν ρυθμίσεις για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση 05-08-16 20-08-16 1 4890 5306 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
80 Υπηρεσιακές Μεταβολές του Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Κρίση και την Επιλογή των Στελεχών της Εκπαίδευσης 25-11-09 04-12-09 4 3540 3666 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
81 Χρόνος Υποβολής Μηχανογραφικών 24-11-10 08-12-10 4 1165 1212 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
1 «Ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας: διατάξεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων...» 20-08-21 03-09-21 38 391 391 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» 15-10-20 29-10-20 52 274 274 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3 «Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία και άλλες διατάξεις» 24-11-22 07-12-22 26 754 755 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
4 Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... 23-11-23 06-12-23 4 1679 1702 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
5 Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης 28-03-11 07-04-11 89 787 807 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
6 Αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 02-03-15 03-03-15 32 11 11 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
7 Αντιμετώπιση της παραβατικότητας 18-02-13 21-02-13 78 79 79 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
8 Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας 01-06-18 08-06-18 51 155 164 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
9 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) 24-01-20 07-02-20 103 1498 1518 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
10 Αύξηση προσωρινής σύνταξης 31-10-13 07-11-13 16 72 87 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
11 Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την "Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας" 01-06-21 25-06-21 1 70 86 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
12 Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 13-07-21 20-08-21 0 91 92 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
13 Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το νομοσχέδιο για την προστασία της εργασίας 13-05-21 27-05-21 125 843 877 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
14 Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου:"Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση... 29-06-21 13-07-21 74 116 120 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
15 Διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών 25-11-10 05-12-10 5 75 77 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
16 Διαφάνεια στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς 15-07-11 31-07-11 23 165 168 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
17 Δουλειές Ξανά:Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις 15-03-22 29-03-22 55 229 237 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
18 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 13-07-22 28-07-22 1 6 8 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
19 Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021 - 2030 23-12-21 14-01-22 0 75 78 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
20 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 07-01-22 21-01-22 23 46 46 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
21 Ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων 19-09-11 29-09-11 24 0 0 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
22 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων 19-04-16 21-04-16 138 199 295 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
23 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (EE) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 14-11-19 21-11-19 64 57 57 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
24 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 08-08-23 22-08-23 18 0 0 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
25 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 25-08-23 11-09-23 34 603 610 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
26 Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις 06-10-22 20-10-22 61 833 856 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
27 ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 27-12-19 10-01-20 30 253 270 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
28 Η Αλλαγή του Ασφαλιστικού Συστήματος 30-03-10 20-04-10 8 711 769 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
29 Ίσες ευκαιρίες & ίσης μεταχείριση ανδρών & γυναικών 08-10-10 16-10-10 32 15 15 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
30 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 16-03-11 28-03-11 18 117 123 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
31 Κυρώσεις και μέτρα για την παράνομη μετανάστευση 25-10-11 04-11-11 17 43 43 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
32 Κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης 13-08-15 18-08-15 4 4 4 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
33 Μέτρα ανακούφισης για τα ΑΜΕΑ 05-06-15 09-06-15 38 490 505 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
34 Μέτρα Προώθησης Αναδοχής και Υιοθεσίας 27-11-17 13-12-17 27 282 283 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
35 Οδηγία Εφαρμογής Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών-Γυναικών 15-10-12 22-10-12 10 1 1 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
36 Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής 29-09-16 06-10-16 23 31 31 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
37 Περιβαλλοντικοί Ισχυρισμοί σε Πλαστικά Αντικείμενα & Συσκευασίες 09-06-11 24-06-11 8 29 37 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
38 Πλαίσιο Δράσης για αστέγους 28-08-14 02-09-14 2 6 6 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
39 Σπίτι μου-στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία και άλλες διατάξεις 18-11-22 02-12-22 28 0 0 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
40 Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης 17-04-18 27-04-18 25 22 22 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
41 Σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης περί παροχής εξ αποστάσεως εργασίας με τηλεργασία μετά από αίτηση του εργαζομένου 20-06-22 20-07-22 5 44 49 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
42 Σχέδιο Νόμου «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της» 14-07-16 27-07-16 33 380 380 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
43 Σχέδιο Νόμου Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση 07-09-10 19-09-10 8 30 30 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
44 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 11-11-20 11-12-20 0 1 1 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
45 Φάσεις Υλοποίησης Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 19-04-10 25-04-10 1 14 25 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Εξωτερικών
1 Ανασύσταση του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού και του Επιστημονικού Συμβουλίου 27-05-16 03-06-16 28 58 65 Εξωτερικών
2 Απόδημος Ελληνισμός 11-12-12 31-01-13 21 137 145 Εξωτερικών
3 Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών» 06-08-20 31-08-20 5 233 244 Εξωτερικών
4 Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια-ΕΣΔΓΕΑ (2020-2024) 09-04-21 09-05-21 1 6 6 Εξωτερικών
5 Εκσυγχρονισμός της Εξωτερικής Πολιτικής: Οργανισμός Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και άλλες διατάξεις 24-04-19 07-05-19 1 97 99 Εξωτερικών
6 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 17-04-18 24-04-18 16 0 0 Εξωτερικών
7 Επείγουσες ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 25-10-19 01-11-19 12 3 3 Εξωτερικών
8 Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) στην Ανώνυμη Εταιρεία -Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων- και κύρωση του Καταστατικού της 02-03-22 16-03-22 4 6 6 Εξωτερικών
9 Οργάνωση και λειτουργία Εθνικής Μονάδας ETIAS 23-10-22 07-11-22 10 2 2 Εξωτερικών
10 Παροχή προνομίων και ασυλιών στις Αντιπροσωπείες της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα 01-02-19 10-02-19 17 7 7 Εξωτερικών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
1 «Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής» και λοιπές διατάξεις 31-05-17 12-06-17 24 275 275 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
2 «Σωφρονιστικός Κώδικας» 16-10-17 30-10-17 97 144 144 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
3 «Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση Και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ» 11-10-12 18-10-12 27 31 31 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
4 EΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1939-ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ 10-02-21 24-02-21 45 23 23 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
5 MΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 02-11-21 16-11-21 56 208 208 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
6 TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST 03-06-20 03-07-20 -2 0 0 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
7 Αναδιοργάνωση των Υποθηκοφυλακείων της χώρας 28-06-16 05-07-16 8 455 455 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
8 Αναστολή προθεσμιών και εργασιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 11-02-11 14-02-11 5 4 4 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9 Ανθρώπινα Δικαιώματα 10-12-13 20-01-14 18 37 37 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
10 Αποσυμφόρηση Φυλακών - Βελτίωση Συνθηκών Κράτησης 13-11-09 18-11-09 6 102 102 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
11 Βελτιώσεις της Ποινικής Νομοθεσίας για τους Ανήλικους Δράστες 22-03-10 31-03-10 13 42 42 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
12 ΒΙΒΛΙΟ IV. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 01-04-16 08-04-16 33 46 46 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
13 Για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις 05-05-17 10-05-17 36 2 2 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
14 Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Κώδικας οργανικών διατάξεων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες συναφείς ρυθμίσεις» 25-06-21 09-07-21 1 3 3 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
15 Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου νόμου με τίτλο «Δικαστική Αστυνομία» 07-07-22 19-07-22 47 178 178 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
16 Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας» 24-09-21 08-10-21 1 107 107 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
17 Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση με τίτλο «Διεθνής εμπορική διαιτησία και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» 29-12-22 12-01-23 53 122 122 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
18 Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας" 09-06-21 23-06-21 14 0 0 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
19 Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών 15-11-22 22-11-22 47 148 148 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
20 Διατήρηση Δεδομένων 14-06-10 21-06-10 14 1 1 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
21 Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 20-10-10 27-10-10 32 4 4 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
22 Δίκαιη Δίκη 14-12-11 26-12-11 114 907 907 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
23 Δίκαιη ικανοποίηση 18-06-13 25-06-13 8 13 13 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
24 Δικαίωμα σε διερμηνεία και μεταφράση 23-09-13 30-09-13 18 5 5 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
25 Δικαιώματα του παιδιού 21-11-14 09-01-15 14 70 70 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
26 Δικαστική Προστασία κατα τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων 14-06-10 21-06-10 11 5 5 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
27 Εθνική Σχολή Δικαστών 08-07-10 19-07-10 23 109 109 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
28 Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών & κρατικών αξιωματούχων 14-07-11 24-07-11 9 139 139 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
29 Έκδοση διαταγής πληρωμής 16-10-14 23-10-14 2 6 6 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
30 Έκδοση διαταγής πληρωμής - 2 27-10-14 31-10-14 16 1 1 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
31 Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για το ενέχυρο και σύσταση Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχύρων επί κινητών, απαιτήσεων και άλλων δικαιωμάτων 02-05-24 16-05-24 27 77 90 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
32 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 22-02-12 04-03-12 46 54 54 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
33 Εναρμόνιση Ελληνικού Δικαίου με την απόφαση του ΣτΕΕ 2009/426/ΔΕΥ 08-10-14 15-10-14 15 0 0 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
34 Ενέχυρο ποινική συνδιαλλαγή 04-04-13 11-04-13 58 96 96 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
35 Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα σωματεία, τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών 14-02-24 28-02-24 30 108 121 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
36 Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης 04-04-24 18-04-24 46 1781 1880 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
37 Ενσωμάτωση Οδηγιών (ΕΕ) 2019/770 & (ΕΕ) 2019/771 01-08-22 16-08-22 66 17 17 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
38 Ενσωμάτωση Οδηγιών ΕΕ, κύρωση Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας Κύπρου, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α΄99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις 04-03-20 18-03-20 64 39 39 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
39 Ενσωμάτωση Οδηγιών στο Ελληνικό Δίκαιο 15-09-14 22-09-14 13 0 0 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
40 Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Απόφασης - Πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2005 06-11-17 10-11-17 19 1 1 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
41 Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απρίλιου 2019 14-10-22 28-10-22 12 3 3 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
42 Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/62/EE σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία 23-09-16 27-09-16 9 0 0 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
43 Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας 19-11-14 27-11-14 19 0 0 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
44 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/343 για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας 04-04-18 11-04-18 5 3 3 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
45 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 20-05-22 03-06-22 27 1 1 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
46 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων 09-02-17 16-02-17 19 13 13 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
47 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο 09-02-17 16-02-17 7 2 2 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
48 Ενσωμάτωση των αποφάσεων - πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 03-11-14 11-11-14 15 0 0 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
49 Ένταξη του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού (Ψ.Κ.Κ.) στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) 07-12-16 19-12-16 14 12 12 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
50 Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο εθνικό κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας... 24-03-22 07-04-22 26 124 124 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
51 Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης 14-09-10 24-09-10 55 73 73 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
52 Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης 10-03-11 21-03-11 66 241 241 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
53 Επικαιροποίηση ορολογίας... 23-01-23 06-02-23 23 46 46 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
54 Επιλογή Δικαστικών Λειτουργών - Επαναφορά Αρχής του Αυτοδιοίκητου 28-01-10 07-02-10 8 70 70 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
55 Επιλογή Δικαστών Δικαστηρίων ΕΕ 03-09-14 09-09-14 9 0 0 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
56 Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 01-11-22 15-11-22 59 65 65 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
57 ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4963/2022 18-08-23 01-09-23 16 243 243 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
58 Επιτάχυνση στην Απονομή Δικαιοσύνης 14-09-10 24-09-10 28 114 114 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
59 Επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6§1 ΕΣΔΑ, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και λοιπές διατάξεις 01-09-20 15-09-20 48 204 204 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
60 Έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες 23-10-13 30-10-13 32 0 0 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
61 Ευθύνη Υπουργών 20-01-11 31-01-11 8 206 206 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
62 Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 27-07-18 03-08-18 10 2 2 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
63 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/784 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 25-10-23 08-11-23 24 43 43 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
64 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 30-06-16 13-07-16 30 42 42 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
65 Η Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου 11-07-18 25-07-18 56 1 1 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
66 Ηλεκρονική Επιτήρηση Υποδίκων 04-02-14 10-02-14 7 12 12 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
67 Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων 01-03-13 11-03-13 5 11 11 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
68 Θαλάσσια Ρύπανση 20-09-11 27-09-11 7 8 8 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
69 Θέματα Διαμεσολάβησης σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις 27-04-10 07-05-10 13 48 48 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
70 Ίδρυση Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας 18-07-18 17-08-18 13 68 68 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
71 Καθεστώτος ενδικοφανούς προσφυγής 01-08-13 23-08-13 19 22 22 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
72 Καταπολέμηση της διαφθοράς και προστασία μαρτύρων 24-02-14 04-03-14 23 15 15 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
73 Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 30-12-10 07-01-11 14 12 12 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
74 Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης 17-02-14 24-02-14 18 26 26 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
75 ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ 22-04-14 29-04-14 4 0 0 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
76 Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη Διεθνή Προστασία Ενηλίκων 18-01-18 24-01-18 63 4 4 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
77 Κύρωση Προαιρετικού Πρωτοκόλλου 16-03-12 25-03-12 7 8 8 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
78 Κύρωση Σύμβασης Χάγης 22-02-11 03-03-11 4 11 11 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
79 Κύρωση της Σύμβασης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της - Μεταφορά της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ 18-03-16 01-04-16 12 38 38 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
80 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών 17-11-17 01-12-17 5 21 21 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
81 Κύρωση των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ν. 3003/2002, Α 75) 22-04-19 30-04-19 5 1 1 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
82 Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων 07-01-21 21-01-21 0 212 212 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
83 Κώδικας Ναρκωτικών 09-09-11 25-09-11 61 294 294 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
84 Κώδικας περί Δικηγόρων 06-02-13 18-02-13 167 757 757 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
85 Κώδικας Περί Δικηγόρων 2η έκδοση 25-02-13 04-03-13 168 121 121 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
86 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 25-04-14 16-05-14 9 55 55 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
87 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας 07-03-14 28-03-14 9 181 181 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
88 Κώδικας Συμβολαιογράφων 18-06-13 25-06-13 22 62 62 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
89 Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου 18-03-21 01-04-21 23 14814 14814 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
90 Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ- τύπου και άλλες διατάξεις 24-03-15 30-03-15 12 210 210 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
91 Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης 28-12-17 02-01-18 28 193 193 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
92 Μέτρα επιτάχυνσης και εξορθολογισμού της διοικητικής δίκης 05-10-16 24-10-16 19 85 85 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
93 Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής 09-02-17 16-02-17 22 2 2 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
94 Μονάδες Μέρι-νας Νέων και άλλες διατάξεις 10-06-19 05-07-19 66 8 8 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
95 Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου- Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 02-05-17 12-06-17 13 863 863 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
96 Νόμος για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 20-02-18 05-03-18 73 127 127 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
97 Παράβολα και τέλη ένδικων βοηθημάτων και διαδικαστικών πράξεων - Δικαστικά έξοδα 28-06-16 05-07-16 13 48 48 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
98 Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης - Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και τη... 28-11-23 28-12-23 7 1948 2189 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
99 Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Φυσικά Πρόσωπα 28-06-16 05-07-16 21 30 30 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
100 Πρόληψη και Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων 03-07-13 10-07-13 7 5 5 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
101 Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) 29-09-22 13-10-22 27 47 47 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
102 Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια 03-10-16 10-10-16 15 1 1 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
103 Ρατσισμός και ξενοφοβία 22-02-11 03-03-11 10 773 773 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
104 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 20-01-17 26-01-17 33 1 1 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
105 Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου 17-03-14 24-03-14 8 208 208 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
106 Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας 05-10-16 10-10-16 29 11 11 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
107 Συμφωνία για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 20-02-17 01-03-17 1 1 1 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
108 Σύμφωνο Συμβίωσης 09-11-15 23-11-15 58 3324 3324 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
109 Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης 12-07-16 22-07-16 4 7 7 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
110 Σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων 17-12-12 07-01-13 3 14 14 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
111 ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 05-03-19 27-03-19 -1 0 0 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
112 Σχέδιο νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 06-03-19 14-04-19 74 174 174 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
113 ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 05-03-19 27-03-19 -1 0 0 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
114 Σχέδιο νέου Ποινικού Κώδικα 06-03-19 14-04-19 31 530 530 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
115 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ" 20-04-22 04-05-22 3 95 95 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
116 Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για το ελεγκτικό συνέδριο και διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης» 14-05-20 29-05-20 63 37 37 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
117 Σχέδιο Νόμου για τα ναρκωτικά 25-10-12 02-11-12 114 162 162 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
118 Σχέδιο Νόμου για τη λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22,23,30,31 παρ.1 ,32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 13-09-16 21-09-16 25 2 2 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
119 Σχέδιο Νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 12-08-19 21-08-19 87 246 246 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
120 Σχέδιο νόμου:"Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις" 14-10-19 18-10-19 10 104 104 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
121 Σχέδιο νόμου:«Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων» 30-01-23 13-02-23 48 93 93 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
122 Σωφρονιστικός Κώδικας 14-11-12 21-11-12 88 130 130 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
123 Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 19-08-21 02-09-21 88 1805 1805 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
124 Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα 18-10-16 27-10-16 13 9 9 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
125 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4512/2018 (A΄ 5) για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις 02-10-19 14-10-19 18 133 133 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
126 Τροποποίηση του ν. 3251/2004 -Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις- 04-04-18 11-04-18 5 0 0 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
127 Τροποποίηση του ν.3213/2003 και Διατάξεων του Ποινικού Κώδικα 23-02-10 04-03-10 15 141 141 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
128 Χάρτα δικαιωμάτων εξαρτημένου ατόμου 07-07-14 01-09-14 2 5 5 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
129 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ 06-02-23 20-02-23 18 12 12 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Οικονομικών
1 «Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού» 05-10-20 19-10-20 24 50 50 Οικονομικών
2 Aγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ» (ΕΕ L 173/12.6.2014) και σχετικές εθνικές διατάξεις. 12-06-17 30-06-17 99 10 10 Οικονομικών
3 Αδειοδότηση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Καζίνο και άλλες διατάξεις 01-12-17 11-12-17 22 94 95 Οικονομικών
4 Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφαλίσης 16-06-15 30-06-15 279 12 12 Οικονομικών
5 Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών 11-05-22 25-05-22 40 33 33 Οικονομικών
6 Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 29-04-22 13-05-22 17 4 4 Οικονομικών
7 Ανοιγμα Κλειστών Επαγγελμάτων 19-01-11 25-01-11 9 924 1038 Οικονομικών
8 Άσκηση τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου 15-06-22 29-06-22 21 19 20 Οικονομικών
9 Αστικοί Συνεταιρισμοί 16-12-11 13-01-12 1 17 20 Οικονομικών
10 Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167 08-11-23 21-11-23 16 86 92 Οικονομικών
11 Δημόσια Διαβούλευση για το νομοσχέδιο «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων» 30-09-21 01-11-21 15 22 22 Οικονομικών
12 Δημόσια διαβούλευση: Οι επιλεξιμότητες των δανείων του «Ελλάδα 2.0» 23-09-21 28-09-21 1 6 6 Οικονομικών
13 Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου Διενέργεια Γενικών Απογραφών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 02-12-20 16-12-20 22 5 5 Οικονομικών
14 Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του» 05-06-21 19-06-21 125 131 133 Οικονομικών
15 Δημόσια τεχνική διαβούλευση σχετικά με τις απαιτήσεις για τεχνολογίες ιχνηθέτησης καυσίμων και συστημάτων ή υποδομών ψηφιακής παρακολούθησης και διαχείρισης ιχνηθέτησης καυσίμων 28-12-12 23-01-13 4 10 12 Οικονομικών
16 Διαβουλεύσεις Προδιαγραφών - ΓΓΠΣ 24-04-10 28-02-11 4 313 314 Οικονομικών
17 Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία ορισμένων άρθρων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910... 24-06-21 01-07-21 18 1 1 Οικονομικών
18 Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπ. Οικονομικών «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» 28-12-21 11-01-22 10 27 27 Οικονομικών
19 Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους» 07-05-22 21-05-22 21 2 2 Οικονομικών
20 διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4321/2015 (Α-32). 23-04-15 07-05-15 6 77 86 Οικονομικών
21 Διάλογος για ένα Δίκαιο και Aποτελεσματικό φορολογικό σύστημα 23-12-09 15-01-10 29 13740 14352 Οικονομικών
22 Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες... 14-03-23 27-03-23 62 5 5 Οικονομικών
23 Δομή των Ηλεκρονικών δεδομένων των φορολογικών στοιχείων 25-06-13 10-07-13 13 47 47 Οικονομικών
24 Ειδικό μισθολόγιο Α.Α.Δ.Ε. 12-11-20 26-11-20 22 627 636 Οικονομικών
25 Εισροές - Εκροές 16-11-12 20-12-12 2 19 24 Οικονομικών
26 Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 02-11-16 10-11-16 25 0 0 Οικονομικών
27 Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2016/97 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. 21-06-18 29-06-18 48 74 74 Οικονομικών
28 Ενιαίος Φόρος Ακινήτων 24-10-13 30-10-13 12 524 528 Οικονομικών
29 Ενίσχυση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εισφορά Κοινωνικής Ευθύνης 03-11-09 07-11-09 18 884 885 Οικονομικών
30 Ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών - Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου 13-06-16 17-06-16 9 20 21 Οικονομικών
31 Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας 11-07-23 18-07-23 53 1483 1485 Οικονομικών
32 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011_61_ΕΕ 29-07-13 19-08-13 55 0 0 Οικονομικών
33 Ενσωμάτωση οδηγίας 2014_17_ΕΕ και τροποποίηση των οδηγιών 2008_48_ΕΚ και 2013_36_EE 28-04-16 24-05-16 42 12 12 Οικονομικών
34 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2014_56_ΕΕ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών και του Κανονισμού 537_2014 09-09-16 17-09-16 57 72 72 Οικονομικών
35 Ενσωμάτωση Οδηγιών 05-03-22 19-03-22 9 6 6 Οικονομικών
36 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία Οδηγιών 2013/50/ΕΕ και 2014/51/ΕΕ 03-04-15 20-05-15 3 1 1 Οικονομικών
37 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 02-11-17 10-11-17 109 8 8 Οικονομικών
38 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 και της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ-Τροποποιήσεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 10-10-22 24-10-22 6 3 4 Οικονομικών
39 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1159 30-12-21 13-01-22 10 17 17 Οικονομικών
40 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 18-02-21 04-03-21 52 0 0 Οικονομικών
41 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 18-02-21 04-03-21 54 0 0 Οικονομικών
42 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2021/2118 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2022/858 10-05-24 24-05-24 62 64 67 Οικονομικών
43 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ 04-08-23 18-08-23 29 14 14 Οικονομικών
44 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2022... 22-02-24 06-03-24 61 0 7 Οικονομικών
45 Ενσωμάτωση της οδηγίας 2010_73 03-07-12 10-07-12 18 1 1 Οικονομικών
46 Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ 19-04-13 08-05-13 93 132 132 Οικονομικών
47 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014_91_ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009_65_ΕΚ 31-03-16 15-04-16 18 0 1 Οικονομικών
48 Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/262, 2017/952, τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 30-05-22 14-06-22 29 3 3 Οικονομικών
49 Επίλυση Ιδιοκτησιακων διαφορών 17-04-14 13-05-14 5 29 36 Οικονομικών
50 Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών 17-04-14 02-05-14 -2 0 0 Οικονομικών
51 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 31-01-13 05-02-13 36 96 98 Οικονομικών
52 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2017/828 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12-03-20 02-04-20 78 210 212 Οικονομικών
53 Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας 06-08-22 20-08-22 3 39 43 Οικονομικών
54 Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων 18-04-16 25-04-16 14 13 13 Οικονομικών
55 Καταπολέμηση Φοροδιαφυγής 26-01-11 01-02-11 36 650 679 Οικονομικών
56 Κατευθύνσεις Αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 31-07-23 14-08-23 1 9 9 Οικονομικών
57 Κατεχόμενα 17-04-14 13-05-14 14 105 133 Οικονομικών
58 Κρατική Αρωγή και Λοιπές Διατάξεις Οικονομικής Πολιτικής 15-02-21 01-03-21 22 37 37 Οικονομικών
59 Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας 27-08-20 10-09-20 171 246 246 Οικονομικών
60 Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών 28-05-13 14-06-13 84 73 74 Οικονομικών
61 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 03-07-13 08-07-13 70 434 445 Οικονομικών
62 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 29-03-24 08-04-24 3 44 44 Οικονομικών
63 Λογιστικά πρότυπα 21-10-14 30-10-14 41 85 88 Οικονομικών
64 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 13-11-23 27-11-23 48 2833 2833 Οικονομικών
65 ΟMNIBUS Ενσωμάτωση διατάξεων στο σχέδιο νόμου 04-10-12 15-10-12 10 3 13 Οικονομικών
66 Ολοκληρωμένο πλαίσιο για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά... 13-06-22 20-06-22 39 30 30 Οικονομικών
67 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 01-12-23 08-12-23 13 1623 1627 Οικονομικών
68 Οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας 17-04-14 13-05-14 26 1113 1538 Οικονομικών
69 Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις 31-01-24 14-02-24 33 1239 1449 Οικονομικών
70 ΟΣΕΚΑ- Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ 14-03-12 12-04-12 107 0 2 Οικονομικών
71 Παραγωγή και διάθεση ξυδιού 26-10-11 15-11-11 11 18 23 Οικονομικών
72 ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΕΕ) ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10-07-18 31-07-18 21 1 1 Οικονομικών
73 Περιστολή Δαπανών 26-07-12 11-08-12 2 292 294 Οικονομικών
74 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10-10-15 12-10-15 19 376 474 Οικονομικών
75 Πρόγραμμα Εθελοντικής Αποκάλυψης Κεφαλαίων και Επενδύσεων και Φορολογικής Συμμόρφωσης 27-05-15 05-06-15 2 150 153 Οικονομικών
76 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 06-02-18 09-02-18 55 13 19 Οικονομικών
77 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 23-02-10 28-02-10 41 36 36 Οικονομικών
78 Πρόταση αναθεώρησης νόμου (ν. 2232/1994 ΦΕΚ 140/Α/31.08.94) για τη Σύσταση Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 11-02-21 25-02-21 14 1 1 Οικονομικών
79 Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών 11-11-22 21-11-22 39 1459 1466 Οικονομικών
80 Ρυθμίσεις για τα κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου και άλλες διατάξεις 19-01-23 02-02-23 21 353 353 Οικονομικών
81 Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων- Τροποποίηση του ν. 4002/2011 07-09-18 05-10-18 16 196 196 Οικονομικών
82 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου 17-06-15 18-06-15 8 15 15 Οικονομικών
83 Ρύθμιση Συνταξιοδοτικών Θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις 28-12-15 29-12-15 12 4 4 Οικονομικών
84 Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων 26-08-10 12-09-10 13 1513 1647 Οικονομικών
85 ΣΝ Ενσωμάτωση οδηγίας 2013/36/ΕΕ 04-03-14 17-03-14 167 4 4 Οικονομικών
86 Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 25-11-20 20-12-20 1 45 45 Οικονομικών
87 Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α) 01-12-09 08-12-09 12 239 242 Οικονομικών
88 Σχέδιο Νόμου "Δαπάνες Μετακινούμενων εντός & εκτός επικράτειας" 28-05-15 02-06-15 27 454 459 Οικονομικών
89 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ» 07-11-19 15-11-19 40 831 831 Οικονομικών
90 Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ 29-07-13 19-08-13 61 0 0 Οικονομικών
91 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 909_2014 15-09-17 25-09-17 31 0 0 Οικονομικών
92 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 12-03-15 16-03-15 34 881 971 Οικονομικών
93 Σχέδιο Νόμου Ρύθμιση Αγοράς Παιγνίων 26-01-11 31-01-11 38 682 736 Οικονομικών
94 Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων 22-01-16 01-02-16 55 10 13 Οικονομικών
95 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 24-03-11 29-03-11 23 44 44 Οικονομικών
96 Τέλη εγγραφής πράξεων από τα υποθηκοφυλακεία. 29-09-14 06-10-14 12 222 225 Οικονομικών
97 Τροποποίηση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας 28-01-13 08-02-13 20 269 269 Οικονομικών
98 Τροποποίηση του ν.4557/2018 (Α΄139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας- Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 28-08-20 11-09-20 31 19 19 Οικονομικών
99 Υποβολή καταστάσεων 25-06-13 10-07-13 8 110 116 Οικονομικών
100 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 10-08-15 12-08-15 3 13 16 Οικονομικών
101 Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας και ενσωμάτωση Οδηγιών της ΕΕ στην Ελληνική Νομοθεσία 07-07-20 14-07-20 62 216 216 Οικονομικών
102 Χορήγηση Μικροχρηματοδοτήσεων 10-01-19 23-01-19 31 120 120 Οικονομικών
Υγείας
1 «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων» 10-04-17 25-04-17 15 57 57 Υγείας
2 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» 11-04-17 02-05-17 21 720 726 Υγείας
3 «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» 05-12-22 13-12-22 74 400 1334 Υγείας
4 THIS IS A TEST THIS IS A TEST THIS IS A TEST THIS IS A TESTTHIS IS A TEST THIS IS A TEST 20-11-19 20-12-19 0 0 0 Υγείας
5 Αδεια ασκήσεως επεγγελματος στην ειδικότητα «Διασώστης- Πλήρωμα Ασθενοφόρου» . 04-05-15 12-05-15 6 82 83 Υγείας
6 Ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη 08-05-19 22-05-19 26 212 212 Υγείας
7 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης 14-09-11 29-09-11 44 369 374 Υγείας
8 Αξιολόγηση και Αποζημίωση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης και άλλες διατάξεις 30-11-17 07-12-17 11 41 41 Υγείας
9 ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡEΣΙΕΣ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 04-04-22 18-04-22 52 1093 1262 Υγείας
10 Δημιουργία συστήματος κατανομής αποζημίωσης νοσοκομείων 29-04-14 15-05-14 39 3 3 Υγείας
11 Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού, του Υπουργείου Υγείας 15-05-17 24-05-17 1 0 0 Υγείας
12 Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας 18-12-10 01-01-11 82 1146 1148 Υγείας
13 Δράσεις δημόσιας υγείας - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 06-03-24 19-03-24 57 262 262 Υγείας
14 Εθνικό Δίκτυο Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ ΑΕΕ) 06-10-23 20-10-23 6 54 54 Υγείας
15 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2021-2030 02-02-23 23-02-23 1 108 111 Υγείας
16 Εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων 24-02-23 01-03-23 44 90 90 Υγείας
17 Ενσωματώση οδηγίας ΕΕ για την ανταλλαγή ανθρώπινων οργάνων για μεταμόσχευση 19-03-14 24-03-14 40 2 3 Υγείας
18 ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις 12-09-22 21-09-22 62 86 120 Υγείας
19 Ίδρυση Παρατηρητηρίου Ανοιας-Alzieimer" 02-12-14 04-12-14 69 211 211 Υγείας
20 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) 07-05-19 14-05-19 8 17 18 Υγείας
21 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 16-08-18 27-08-18 1 18 18 Υγείας
22 Μεταμοσχεύσεις 05-05-11 17-05-11 59 254 254 Υγείας
23 Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 20-06-22 04-07-22 21 132 133 Υγείας
24 Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Αναφοράς σπανίων παθήσεων και άλλες διατάξεις 13-05-16 23-05-16 84 222 230 Υγείας
25 Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων 07-08-17 25-08-17 71 143 143 Υγείας
26 ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 31-03-15 07-04-15 7 475 477 Υγείας
27 ΠΔ "ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ" 02-07-15 10-07-15 17 35 35 Υγείας
28 Ποινές για παραβατικές συμπεριφορές στο χώρο της Υγείας 24-04-13 29-04-13 16 14 15 Υγείας
29 Πρόληψη, Διάσωση και Φροντίδα Ατυχημάτων 25-08-15 10-09-15 13 66 66 Υγείας
30 ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 04-02-20 18-02-20 18 1007 1012 Υγείας
31 Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ 04-10-13 09-10-13 16 0 0 Υγείας
32 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ περί προσέγγισης νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών για προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα 09-05-16 12-05-16 33 975 1411 Υγείας
33 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013 18-09-17 28-09-17 -2 0 0 Υγείας
34 Πρόσβαση ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα υγείας 30-04-15 11-05-15 11 167 167 Υγείας
35 Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.) 06-07-20 13-07-20 15 41 43 Υγείας
36 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας 14-06-22 21-06-22 39 10 15 Υγείας
37 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,, την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας, ... 19-09-23 26-09-23 22 123 123 Υγείας
38 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 21-09-17 02-10-17 10 486 488 Υγείας
39 Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών 14-08-18 07-09-18 33 217 218 Υγείας
40 Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας 19-10-21 02-11-21 24 32 32 Υγείας
41 Σύσταση ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων -Μαριάννα Β.Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ-», ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας... 17-02-23 24-02-23 71 293 493 Υγείας
42 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ" 20-10-22 03-11-22 56 1601 1602 Υγείας
43 Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας» 25-09-19 02-10-19 37 251 255 Υγείας
44 Σχέδιο Νόμου: "Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών" 15-06-18 22-06-18 48 118 118 Υγείας
45 Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4498/2017 (Α΄172), αναφορικά με τις κρίσεις των ιατρών Ε.Σ.Υ.. 07-12-17 12-12-17 4 128 128 Υγείας
46 Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια 2 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων βαρέως τύπου 25-09-17 06-10-17 1 0 1 Υγείας
47 Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικής πύλης και ακτινοσκοπικής συσκευής XRAY 04-09-17 15-09-17 1 0 0 Υγείας
48 Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου 26-09-16 03-10-16 2 31 35 Υγείας
49 Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος). 29-03-16 18-04-16 24 282 284 Υγείας
50 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 17-03-23 29-03-23 80 62 62 Υγείας
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
1 Ανοικτή διάθεση εγγράφων και δεδομένων του δημόσιου τομέα 06-06-14 20-06-14 22 47 47 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
2 Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων 20-01-15 10-02-15 14 47 79 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
3 Αξιολόγηση Προσωπικού 03-04-12 12-04-12 32 603 761 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
4 Δημόσια Διαβούλευση επί της Υπουργικής Απόφασης για την ένταξη επιχορηγούμενων φορέων στο Πρόγραμμα Διαύγεια 27-11-14 08-12-14 9 9 9 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
5 Δημόσια Διαβούλευση επί του τετάρτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 07-05-19 14-05-19 10 4 4 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
6 Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη "αναδιοργάνωσης σημαντικών εποπτευόμενων φορέων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" 14-05-12 31-05-12 1 3 3 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
7 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού «Αναμόρφωση του Κράτους: Προς Ένα Επιτελικό Κράτος» 04-06-13 18-06-13 1 0 3 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
8 Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη "Αναδιοργάνωσης Δομών και Λειτουργιών της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης" 14-05-12 31-05-12 1 6 6 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
9 ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.), ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 12-12-18 17-12-18 45 56 56 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
10 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 18-06-18 04-07-18 7 0 0 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
11 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 31-03-17 18-04-17 7 4 4 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
12 Ηλεκτρονική Επιβεβαίωση, Ασφαλής Χρονοσήμανση 23-01-13 01-02-13 7 38 39 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
13 Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο 26-03-12 10-04-12 1 49 52 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
14 Καλή Νομοθέτηση 03-08-11 02-09-11 21 167 183 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
15 Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και ΥΠηρεσιών και άλλες Διατάξεις 15-01-14 21-01-14 41 820 835 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
16 Καταργηση Οργανισμων 01-10-12 11-10-12 17 726 739 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
17 Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA 26-02-13 15-03-13 1 0 0 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
18 Λευκή Βίβλος 17-01-12 27-01-12 7 178 220 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
19 Μείωση Διοικητικών Βαρών 08-07-14 11-07-14 19 36 36 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
20 Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης 02-05-13 17-05-13 20 751 762 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
21 Πειθαρχικό Δίκαιο των υπαλλήλων του Δημοσίου 01-11-11 15-11-11 9 87 97 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
22 Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 30-12-11 23-01-12 7 76 88 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
23 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προσβασιμότητα των ιστότοπων 06-11-18 15-11-18 15 11 11 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
24 Ρυθμίσεις Υπουργείου 02-10-13 09-10-13 46 981 1011 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
25 Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 10-02-14 20-02-14 12 48 49 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
26 ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων 26-02-13 15-03-13 1 1 1 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
27 ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ -υποδομές ασφάλειας 14-03-13 05-04-13 2 0 2 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
28 ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8 26-02-13 15-03-13 1 2 2 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
29 Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 07-06-13 14-06-13 18 70 77 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
30 Σχέδιο Δράσης Ηλ. Διακυβέρνησης 10-07-14 08-08-14 63 52 52 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
31 Τροποποίηση διατάξεων περί επιλογής προϊσταμένων 08-05-14 23-05-14 7 247 249 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
32 Ψηφιοποίηση Εγγράφων 28-02-13 08-03-13 13 28 29 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Πολιτισμού και Αθλητισμού
1 TEST2TEST2TEST2TEST2TEST2TEST2TEST2 07-10-19 07-11-19 -1 0 0 Πολιτισμού και Αθλητισμού
2 Αδεια Παράστασης 21-11-13 28-11-13 9 12 12 Πολιτισμού και Αθλητισμού
3 Αθλητικός Εθελοντισμός,Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους,Πνευματικός Αθλητισμός,Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports),Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας 08-11-21 22-11-21 52 1428 1428 Πολιτισμού και Αθλητισμού
4 Αθλητικός νόμος 25-11-14 20-12-14 118 614 652 Πολιτισμού και Αθλητισμού
5 Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς 20-11-14 04-12-14 26 16 16 Πολιτισμού και Αθλητισμού
6 Δημιουργική Ελλάδα: ενίσχυση του κινηματογραφικού, οπτικοακουστικού και δημιουργικού τομέα ίδρυση φορέα για το βιβλίο και λοιπές διατάξεις σύγχρονου πολιτισμού 15-03-24 28-03-24 9 106 106 Πολιτισμού και Αθλητισμού
7 Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου για τον αθλητισμό 12-02-21 26-02-21 27 284 284 Πολιτισμού και Αθλητισμού
8 ΔΟΚΙΜΗ ΔΟΚΙΜΗ ΔΟΚΙΜΗ ΔΟΚΙΜΗ ΔΟΚΙΜΗ ΔΟΚΙΜΗ ΔΟΚΙΜΗ ΔΟΚΙΜΗ ΔΟΚΙΜΗ ΔΟΚΙΜΗ ΔΟΚΙΜΗ ΔΟΚΙΜΗ ΔΟΚΙΜΗ ΔΟΚΙΜΗ ΔΟΚΙΜΗ 27-11-19 27-12-19 -2 0 0 Πολιτισμού και Αθλητισμού
9 Εκσυγχρονισμός της μουσειακής πολιτικής και ζητημάτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς 14-01-23 28-01-23 80 317 317 Πολιτισμού και Αθλητισμού
10 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 26-11-19 10-12-19 12 8 9 Πολιτισμού και Αθλητισμού
11 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 01-02-19 09-02-19 5 26 26 Πολιτισμού και Αθλητισμού
12 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/789 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 18-10-22 01-11-22 46 96 96 Πολιτισμού και Αθλητισμού
13 Εξυγίανση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και άλλες διατάξεις 07-08-18 24-08-18 9 1 1 Πολιτισμού και Αθλητισμού
14 Επιστροφή Πολιτιστικών αγαθών 09-11-15 16-11-15 12 0 0 Πολιτισμού και Αθλητισμού
15 Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού - Προπονητές και εκπαιδευτές - Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις 23-11-18 03-12-18 114 1697 1708 Πολιτισμού και Αθλητισμού
16 Θεσμικό πλαίσιο αρχαιρεσιών αθλητικών φορέων,διακρίσεις συνοδών αθλητών ΑμεΑ,Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας,Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή,Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και άλλες διατάξεις 06-08-20 23-08-20 28 683 684 Πολιτισμού και Αθλητισμού
17 Ιδρυση και λειτουργία Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας -Τηλεόρασης 25-07-14 04-08-14 3 26 27 Πολιτισμού και Αθλητισμού
18 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛ 11-04-19 25-04-19 19 4 4 Πολιτισμού και Αθλητισμού
19 Ίδρυση Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού 29-03-19 12-04-19 16 46 46 Πολιτισμού και Αθλητισμού
20 Κύρωση της Σύμβασης Magglingen/Macolin σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις 07-10-19 14-10-19 52 161 189 Πολιτισμού και Αθλητισμού
21 Κώδικαs Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ 29-01-16 03-02-16 80 341 357 Πολιτισμού και Αθλητισμού
22 Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και της ορχηστρικής μουσικής απόδοσης του ελληνόφωνου τραγουδιού 29-02-24 14-03-24 34 929 958 Πολιτισμού και Αθλητισμού
23 Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης 26-06-17 07-07-17 15 23 23 Πολιτισμού και Αθλητισμού
24 Νόμος για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 23-12-15 22-01-16 70 256 256 Πολιτισμού και Αθλητισμού
25 Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.),«Μουσείο-Ελαιοτριβείο Βρανά» στο Δήμο Λέσβου και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 30-10-20 13-11-20 56 65 65 Πολιτισμού και Αθλητισμού
26 Περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού 31-10-16 09-12-16 166 473 473 Πολιτισμού και Αθλητισμού
27 Περιφερειακή Πολιτική Σύγχρονου Πολιτισμού 06-05-19 14-05-19 11 15 15 Πολιτισμού και Αθλητισμού
28 Πνευματικη ιδιοκτησία 14-10-13 21-10-13 10 5 5 Πολιτισμού και Αθλητισμού
29 ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗΣ ΣΥΡΡΑΞΗΣ 03-07-17 10-07-17 2 0 0 Πολιτισμού και Αθλητισμού
30 Σχέδιο Νόμου «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ» 12-06-20 26-06-20 15 11 11 Πολιτισμού και Αθλητισμού
31 Σχέδιο νόμου: "Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της αθλητικής νομοθεσίας" 27-01-23 06-02-23 26 89 89 Πολιτισμού και Αθλητισμού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» 07-06-17 26-06-17 11 71 74 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2 «Στρατηγική για την Ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)» 26-10-20 20-11-20 1 10 10 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
3 Αδεια Διανομής Θερμικής Ενέργειας 30-05-11 06-06-11 13 17 18 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
4 Αεροδρόμιο Ελληνικού - Πρόγραμμα Ηλιος 21-02-12 27-02-12 30 119 122 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
5 Αθλητικές Εγκαταστάσεις 27-01-14 05-02-14 11 66 66 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
6 Αλλαγή χρήσης κτιρίων - ΥΑ 05-02-14 10-02-14 5 7 7 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
7 Αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις 12-09-16 21-09-16 15 18 18 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
8 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 02-06-15 12-06-15 1 99 99 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
9 Ανακύκλωση-βελτίωση αποβλήτων 19-11-14 08-12-14 23 193 193 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
10 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης 24-08-10 06-09-10 24 64 64 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
11 Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών 11-04-11 28-05-11 15 768 813 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
12 Αξιοποίηση Ιλύος 03-01-12 16-01-12 16 91 92 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
13 Απαγόρευση καλλιέργειας ΓΤΟ 09-12-15 17-12-15 6 14 15 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
14 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 08-10-12 21-10-12 22 32 33 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
15 Αυθαίρετη δόμηση 2 17-04-13 28-04-13 39 1225 1232 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
16 Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης - Ενεργειακές Υπηρεσίες 08-03-10 17-03-10 20 76 82 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
17 Βοσκήσιμες γαίες Ελλαδας 29-05-15 10-06-15 19 124 126 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
18 Γήπεδο ΑΕΚ στην Ν. Φιλαδέλφεια 20-02-14 28-02-14 1 91 93 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
19 Δασικά Οικοσυστήματα 18-09-13 02-10-13 21 355 356 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
20 Δασικές συναιτεριστικές οργανώσεις 26-01-16 10-02-16 48 131 131 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
21 Δασικοί Συνεταιρισμοί 02-01-12 02-02-12 50 233 235 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
22 Δεύτερο Σχέδιο Δράσης Εξοικονόμησης Ενέργειας 20-09-11 30-09-11 5 22 22 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
23 Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας Ηλεκτρικής ενέργειας 10-03-14 14-03-14 13 130 131 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
24 Δημόσια Διαβούλευση για τη Μακροχρόνια Στρατηγική για το έτος 2050 10-12-19 27-12-19 1 24 28 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
25 Δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 28-11-19 16-12-19 2 168 198 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
26 Δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 06-08-20 25-08-20 2 85 85 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
27 Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής νομοθεσίας» 04-08-20 04-09-20 107 1306 1313 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
28 Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για τη Διαχείριση Αποβλήτων» 03-06-21 10-06-21 102 358 358 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
29 Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το «Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ)» 24-06-20 15-07-20 1 34 34 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
30 Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 04-03-21 18-03-21 0 18 18 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
31 Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον» 21-08-20 18-09-20 22 116 117 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
32 Διαβούλευση στο σχέδιο για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση 27-11-20 14-12-20 29 53 55 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
33 Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος 06-07-22 18-07-22 11 885 885 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
34 Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος 24-02-23 28-02-23 6 579 673 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
35 Διεθνείς διαγωνισμοί ανάδειξης ιδιωτών επενδυτών σε Εταιρείες Παροχής Αερίου 09-09-11 20-09-11 8 9 9 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
36 Διενέργεια Σεισμικών Ερευνών 07-06-11 27-06-11 8 67 68 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
37 Δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης δημόσιων μεταλλευτικών χώρων στη Βόρεια Ελλάδα 19-10-11 15-11-11 4 14 14 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
38 Διπλή Ανάπλαση στο Δήμο Αθηναίων 22-11-10 06-12-10 2 407 409 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
39 Δομική Τρωτότητα 15-10-13 30-10-13 3 46 46 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
40 Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου 09-11-10 30-11-10 2 22 24 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
41 Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του 02-09-16 12-09-16 16 67 67 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
42 Εγκριση κώδικα για την προστασία των νερών στο πλαίσιο οδηγίας 05-03-15 09-04-15 10 33 33 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
43 Εθνική Μεταλλευτική Πολιτική 25-08-11 30-09-11 1 46 46 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
44 Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία 24-05-18 26-06-18 1 31 31 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
45 Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών 21-06-10 30-06-10 30 128 132 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
46 Εθνικό Κτηματολόγιο 27-11-12 08-12-12 7 63 74 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
47 Εθνικό Σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ) 03-09-18 24-09-18 1 16 19 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
48 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 28-11-19 28-12-19 -2 0 0 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
49 Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 19-06-18 10-07-18 1 31 32 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
50 Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης 2050 27-04-12 29-06-12 6 29 43 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
51 Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 24-11-21 28-01-22 29 399 399 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
52 Εθνικός Σχεδιασμός για την Ενέργεια και το Κλίμα 13-11-18 07-12-18 1 869 908 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
53 Έκδοση Αδειών Δόμησης & Ελέγχου Κατασκευών 26-07-11 16-08-11 39 701 728 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
54 Έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση και μετατροπή του εθνικού κτιριακού αποθέματος 11-12-20 21-12-20 1 5 5 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
55 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 04-03-20 18-03-20 66 1579 1744 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
56 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣIΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -Β- ΦΑΣΗ, AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 26-04-22 10-05-22 7 332 333 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
57 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΕ 2018/2001 ΚΑΙ 2019/944 15-02-23 27-02-23 70 234 234 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
58 Έλεγχοι δόμησης 25-01-12 03-02-12 4 97 102 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
59 Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων 26-09-11 10-10-11 34 55 55 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
60 Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων 04-01-10 22-01-10 10 167 174 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
61 Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις 05-01-12 30-01-12 16 37 38 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
62 Ενεργειακή απόδοση κτιρίων 30-08-12 14-09-12 23 332 334 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
63 Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού 12-01-10 31-01-10 17 479 482 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
64 Ενεργειακος Σχεδιασμος 04-04-12 25-04-12 7 30 35 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
65 Ενσωμάτωση οδηγίας 2012/27/ΕΕ 16-09-14 26-09-14 25 66 66 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
66 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012-27-ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 26-06-15 01-07-15 44 46 46 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
67 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 05-08-22 26-08-22 62 27 29 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
68 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/1513 25-10-17 06-11-17 1 3 3 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
69 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/652 25-10-17 06-11-17 2 0 0 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
70 Εντοπισμός Γεωθερμικού Δυναμικού 24-08-10 20-09-10 1 14 14 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
71 Επέκταση Ορισμού Προστατευόμενων Καταναλωτών 13-02-14 24-02-14 1 3 3 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
72 Επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις 30-03-16 04-05-16 3 61 84 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
73 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 08-12-09 15-01-10 14 1052 1122 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
74 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών 10-03-11 01-04-11 17 66 71 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
75 Έρευνα και Διαχείριση Γεωθερμικού Δυναμικού 14-10-11 25-10-11 33 8 8 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
76 Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις 28-06-17 19-07-17 28 245 245 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
77 Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων 21-12-10 31-01-11 11 222 224 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
78 Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων (opendoor) 07-10-11 15-12-11 4 27 27 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
79 Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας και άλλες διατάξεις 19-07-18 09-08-18 24 76 76 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
80 Εφαρμογή Κοινωνικού Τιμολογίου (ΚΟΤ) της ΔΕΗ Α.Ε 11-06-10 21-06-10 3 22 24 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
81 Ζώνες Ειδικής Προστασίας 22-10-10 04-11-10 24 249 276 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
82 Ηλεκρονική ταυτότητα κτιρίων 31-05-13 14-06-13 12 75 75 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
83 Ηλεκτροκίνητα οχήματα 27-01-12 10-02-12 23 78 83 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
84 Θαλάσσια Στρατηγική 17-12-10 03-01-11 22 41 48 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
85 Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ 18-11-16 28-11-16 19 94 95 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
86 Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων 13-10-16 21-11-16 24 121 121 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
87 Καθορισμός Κανόνων 31-03-14 04-04-14 25 36 36 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
88 Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης 04-08-15 31-08-15 27 92 92 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
89 Καθορισμός κριτηρίων και Κατανομής Βιοντίζελ 26-10-12 05-11-12 10 52 52 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
90 Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος- 26-07-16 05-08-16 2 1 1 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
91 Καθορισμός όρων σε διεθνείς διαγωνισμούς ΕΠΑ 14-06-13 26-06-13 8 3 3 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
92 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης 22-07-16 22-08-16 20 217 217 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
93 Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Σχεδίων Δράσης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α') 30-01-19 28-02-19 6 2 2 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
94 Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 12-01-10 31-01-10 20 494 499 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
95 Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 26-08-10 15-10-10 1 48 49 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
96 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων 16-03-17 27-03-17 22 210 210 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
97 Κανονισμός Τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ και Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας 08-01-19 21-01-19 2 20 20 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
98 Καταγραφή Μικρών Νησιωτικών Υγροτόπων 25-05-11 01-06-11 8 111 117 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
99 Κατασκευή φυτεμένων επιφανειών 20-12-11 31-12-11 3 33 33 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
100 Κατάταξη Έργων και Δραστηριοτήτων σε κατηγορίες του Νόμου για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 21-10-11 28-10-11 8 83 84 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
101 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων 06-03-14 21-03-14 16 179 179 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
102 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης 20-12-11 29-02-12 17 661 663 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
103 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 28-02-17 17-03-17 18 552 558 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
104 Κατηγορίες παραβάσεων του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α-), όρια προστίμου και σχετικά ζητήματα - Σφράγιση εγκαταστάσεων 06-05-10 14-05-10 5 55 56 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
105 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων 06-02-19 14-02-19 7 3 3 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
106 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών. 14-06-16 29-06-16 7 0 0 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
107 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων του άρθρου 19Α του ν.4062/2012 και όρια προστίμων 17-09-18 27-09-18 7 5 6 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
108 Κτήμα Τατοϊου 28-05-15 07-06-15 7 50 50 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
109 ΚΥΑ αειφορίας 04-11-14 18-11-14 13 29 29 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
110 ΚΥΑ Τουρισμού 09-03-12 20-03-12 15 81 94 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
111 Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου 16-05-11 05-06-11 157 220 227 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
112 Λιγνιτικό Τέλος 07-07-11 18-07-11 9 53 53 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
113 Λίμνη Παμβώτιδα 07-01-11 06-02-11 11 54 64 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
114 Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και άλλες διατάξεις 13-10-16 20-10-16 11 1 1 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
115 Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων 16-02-23 27-02-23 36 370 377 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
116 Μητροπολιτικός Φορέας Γουδή - Ιλισίων 10-04-19 22-04-19 12 18 18 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
117 Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης 17-06-16 27-06-16 13 112 112 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
118 Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία - Οδικός Χάρτης 29-03-21 12-04-21 1 30 30 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
119 Νεος Οικοδομικός Κανονισμός 29-02-12 06-03-12 30 537 550 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
120 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 01-09-16 10-10-16 111 2273 2286 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
121 Νομοσχέδιο για τη Βιοποικιλότητα 05-07-10 12-07-10 16 305 335 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
122 Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών 13-11-17 22-11-17 13 506 507 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
123 Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου και λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις 30-10-23 13-11-23 62 258 258 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
124 ΟΡΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ 23-11-12 27-12-12 9 53 54 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
125 Παρνασσός - Εθνικό Πάρκο 04-05-12 04-06-12 9 87 89 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
126 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση 29-01-14 21-02-14 44 360 361 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
127 Περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών με οικιστικές πυκνώσεις, ιώδους περιγράμματος 06-12-18 08-01-19 14 118 118 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
128 Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 01-02-16 22-02-16 36 53 53 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
129 Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 07-06-13 22-07-13 15 59 59 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
130 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος 19-09-11 26-09-11 13 18 18 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
131 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα 03-06-14 11-06-14 4 96 134 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
132 Πράσινο Ταμείο και άλλες διατάξεις 12-07-10 19-07-10 31 295 295 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
133 Προγραμματιζόμενο Νομοθετικό Έργο - Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας 20-10-10 27-10-10 2 9 9 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
134 Προστασία Δασών και Δασικών Εκτάσεων που Επλήγησαν από τις Πυρκαγιές του Αυγούστου 2009 27-10-09 30-10-09 8 315 332 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
135 Προστασία ορεινού όγκου Υμηττού 20-04-10 20-05-10 7 2194 2319 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
136 Προστασία του Φυσικού Περιφερειακού Πάρκου Τήλου 25-11-11 27-12-11 10 22 24 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
137 Προώθηση της Ανακύκλωσης-Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 της 30ής Μαΐου 2018. 19-11-20 04-12-20 70 557 559 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
138 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΥΟΤΟ 03-12-12 14-12-12 10 33 37 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
139 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών... 06-04-24 15-04-24 7 556 556 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
140 Ρυθμίσεις για την εξυγίανση ειδικού λογαριασμού 07-03-14 13-03-14 11 1334 1447 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
141 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 03-12-12 14-12-12 20 146 147 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
142 Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΠΕ 16-04-13 19-04-13 23 230 230 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
143 Ρυθμίσεις ΥΠΕΚΑ 27-02-13 27-02-13 13 0 4 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
144 Ρύθμιση θεμάτων Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π 25-04-14 23-05-14 31 15 16 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
145 Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ 17-12-13 20-12-13 6 6 6 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
146 Ρυθμιστικά σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης 27-03-14 03-04-14 82 101 101 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
147 Σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού 22-09-11 01-10-11 9 56 57 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
148 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για το Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 22-03-19 06-05-19 1 19 19 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
149 Συμψηφισμός ποσών 23-01-14 28-01-14 5 37 37 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
150 Σύσταση ΑΕ και τροποιοίσεις ν. 4123/2013 29-08-14 12-09-14 2 10 10 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
151 Σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 05-10-18 15-10-18 28 87 87 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
152 Σύσταση και τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4014/2011(Α΄ 209) 08-09-16 18-09-16 16 27 27 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
153 Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου 13-12-17 20-12-17 42 372 380 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
154 Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 32η του ν. 3468/2006 06-02-19 14-02-19 12 0 0 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
155 Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4062/2012 06-02-19 14-02-19 9 1 1 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
156 Σχέδιο αντικατάστασης του άρθρου 15Α του Ν3054_2002 Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις 14-10-16 27-10-16 1 7 7 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
157 Σχέδιο διατάξεων για ενσωμάτωση Οδηγιών 2019/692 και 2018/844 11-03-20 18-03-20 16 0 0 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
158 Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Master Plan) για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης 02-10-20 10-11-20 3 85 93 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
159 Σχέδιο Δράσης για την βιοποικιλοτητα 03-02-14 14-02-14 14 31 44 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
160 ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 07-08-17 15-09-17 12 79 79 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
161 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 11-11-16 21-11-16 14 189 189 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
162 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΕ» 07-11-19 11-11-19 31 220 220 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
163 Σχέδιο νόμου «Μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών: Μέτρα προώθησης και λειτουργία της αγοράς ηλεκτροκίνησης» 17-06-20 01-07-20 50 335 339 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
164 Σχέδιο Πλαίσιο-Νόμου για τα Απόβλητα 30-03-11 13-04-11 45 278 278 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
165 Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση) 18-08-18 15-09-18 13 305 305 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
166 Σχέδιο Τεχνικού Κανονισμού Βιοκαυσίμων 11-05-12 08-06-12 3 4 5 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
167 Σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας HVA με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 13-03-24 19-04-24 1 32 32 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
168 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 04-08-17 28-08-17 1 7 7 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
169 Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 08-11-13 15-11-13 2 5 5 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
170 Τροποποίηση του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 & αντικατάσταση ΚΥΑ κριτηρίων & μεθοδολογία κατανομής βιοντίζελ 25-10-17 06-11-17 2 8 8 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
171 Τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 07-10-22 21-10-22 2 25 25 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
172 ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΑ 16-05-13 03-06-13 9 77 87 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
173 Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας - Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώων 26-01-11 02-02-11 24 9 17 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
174 Φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου 08-10-10 18-10-10 12 2 3 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
175 φυσικό αέριο -τροποιήσεις ν.4001/2011 23-10-14 29-10-14 15 118 118 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
176 Χαρακτηρισμός της περιοχής του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων ως Εθνικού Πάρκου 22-07-16 22-08-16 9 10 10 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
177 Χαρακτηρισμός της υδάτινης και χερσαίας περιοχής Αλυκής, Ψιλής Άμμου, νήσου Σάμου 11-04-12 11-05-12 10 22 23 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
178 Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων),Π.Ε. Ιωαννίνων ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης 21-12-18 21-01-19 8 109 109 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
179 Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του δάσους Δαδιάς, Λευκίμης, Σουφλίου ως Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς, Λευκίμης, Σουφλίου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών 28-09-16 28-10-16 8 19 19 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
180 Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών 26-02-16 15-03-16 -2 0 0 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
181 Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005, «GR2330008 και «GR2550005- 26-02-16 15-03-16 11 188 188 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
182 Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο 30-06-16 30-07-16 9 43 43 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
183 Χαρακτηρισμός χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών ως Εθνικού Πάρκου 04-07-18 10-09-18 13 107 107 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
184 Χερσαία περιοχή του όρους Ολύμπου ως Εθνικό Πάρκο 13-09-11 13-10-11 8 138 138 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
185 Χορήγηση αδειών διάθεσης βιοκαυσίμων 11-10-12 17-10-12 1 6 14 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
186 Χορήγηση οικονομικών αντισταθμισμάτων σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 4 του άρθρου 22 του ν. 1650/1986 09-01-19 23-01-19 5 26 26 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
187 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 01-12-17 11-12-17 27 37 39 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
188 Χωροθέτηση Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) 06-08-10 27-08-10 3 174 178 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
189 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός 08-05-14 22-05-14 13 176 177 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Υποδομών και Μεταφορών
1 Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Οδικών και Εμπορευματικών Μεταφορών 22-04-10 03-05-10 16 183 183 Υποδομών και Μεταφορών
2 Τέλη Διέλευσης Δικτύων 03-06-10 18-06-10 14 29 29 Υποδομών και Μεταφορών
3 Ψηφιακή Ελλάδα 2021 28-03-14 25-04-14 18 21 21 Υποδομών και Μεταφορών
4 Οδική Ασφάλεια 27-07-10 04-08-10 18 152 154 Υποδομών και Μεταφορών
5 Αναδιοργάνωση ΥΠΑ 03-08-10 10-08-10 32 162 163 Υποδομών και Μεταφορών
6 Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου 10-08-10 15-09-10 28 468 474 Υποδομών και Μεταφορών
7 Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 10-09-10 20-09-10 44 130 139 Υποδομών και Μεταφορών
8 Νέος κανονισμός λειτουργίας πειραματικών σταθμών ασυρμάτου 05-10-10 25-10-10 11 7 7 Υποδομών και Μεταφορών
9 Πιστοποίηση μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις 07-10-10 15-10-10 34 6 7 Υποδομών και Μεταφορών
10 Διαδικασία Αδειοδότησης Εγκατάστασης Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών 30-11-10 10-12-10 11 53 53 Υποδομών και Μεταφορών
11 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 24-03-14 07-04-14 65 20 22 Υποδομών και Μεταφορών
12 Περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 22-12-10 10-01-11 34 173 174 Υποδομών και Μεταφορών
13 Αναδιάρθρωση Συγκοινωνιών 13-01-11 21-01-11 16 221 225 Υποδομών και Μεταφορών
14 Εξαίρεση Μικρών Σταθμών και Κατασκευών Κεραιών 13-04-11 20-04-11 9 36 36 Υποδομών και Μεταφορών
15 Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων 15-02-11 03-03-11 91 453 467 Υποδομών και Μεταφορών
16 Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών 08-04-11 08-05-11 4 128 128 Υποδομών και Μεταφορών
17 Κανονισμός Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου 16-05-11 31-05-11 27 613 614 Υποδομών και Μεταφορών
18 Εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 28-07-11 22-08-11 14 65 66 Υποδομών και Μεταφορών
19 Ακεραιότητα δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων 11-08-11 02-09-11 22 23 27 Υποδομών και Μεταφορών
20 Τέλη Αερολιμένων 06-09-11 18-09-11 12 10 10 Υποδομών και Μεταφορών
21 Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς με Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης, αυτοκίνητα και Μοτοσικλέτες Δημόσιας Χρήσης 07-09-11 14-09-11 33 405 496 Υποδομών και Μεταφορών
22 Κατάλογος Ελαχίστου Εξοπλισμού αεροσκαφών Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών 15-09-11 30-09-11 5 0 1 Υποδομών και Μεταφορών
23 Κανονισμός Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών 19-09-11 30-09-11 2 0 1 Υποδομών και Μεταφορών
24 Κανονισμός Πρόσθετων Απαιτήσεων Πτητικής Ικανότητας για Πτητικές Λειτουργίες 19-09-11 30-09-11 5 0 0 Υποδομών και Μεταφορών
25 Διαδικασίες Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 06-10-11 18-10-11 13 80 86 Υποδομών και Μεταφορών
26 Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς 11-10-11 23-10-11 11 32 32 Υποδομών και Μεταφορών
27 Αδειοδότηση και λειτουργία αεροπορικών σχολών για παροχή εκπαίδευσης 09-11-11 20-11-11 23 2 12 Υποδομών και Μεταφορών
28 Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων και όροι ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής τους 07-12-11 16-01-12 15 157 157 Υποδομών και Μεταφορών
29 Οχήματα Ειδικής Χρήσης 13-12-11 27-01-12 3 40 40 Υποδομών και Μεταφορών
30 Ζώνες ασφαλείας 07-02-12 17-02-12 9 10 10 Υποδομών και Μεταφορών
31 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 06-03-12 16-03-12 83 180 192 Υποδομών και Μεταφορών
32 Κανονισμός Λειτουργίας Παρατηρητηρίου 06-08-12 31-08-12 15 46 46 Υποδομών και Μεταφορών
33 ΚΥΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 19-09-12 01-10-12 6 20 23 Υποδομών και Μεταφορών
34 Εκκαθαρίστριες εταιρείες για λογιστική τακτοποίηση 27-08-13 13-09-13 10 18 19 Υποδομών και Μεταφορών
35 Ψηφιακό Μητρώο 24-12-14 11-02-15 9 22 27 Υποδομών και Μεταφορών
36 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2012_34_ΕΕ 27-04-16 09-05-16 63 1 4 Υποδομών και Μεταφορών
37 Προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας στις προβλέψεις της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 24-05-16 31-05-16 13 6 7 Υποδομών και Μεταφορών
38 Κανονισμός πτήσεων των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) - Unmanned Aircraft Systems (UAS) 24-05-16 08-06-16 23 153 159 Υποδομών και Μεταφορών
39 Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών 05-08-16 09-09-16 33 102 102 Υποδομών και Μεταφορών
40 Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών 26-09-16 17-10-16 24 181 181 Υποδομών και Μεταφορών
41 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/EE 20-10-16 30-10-16 14 12 13 Υποδομών και Μεταφορών
42 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 21-10-16 30-10-16 15 196 196 Υποδομών και Μεταφορών
43 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις 19-09-19 26-09-19 90 0 0 Υποδομών και Μεταφορών
44 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟY «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 12-12-19 27-12-19 61 194 209 Υποδομών και Μεταφορών
45 Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» 26-08-20 09-09-20 65 567 599 Υποδομών και Μεταφορών
46 Η Ελλάδα σε κίνηση:Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα-Μικροκινητικότητα-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 20-11-20 04-12-20 46 224 253 Υποδομών και Μεταφορών
47 Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021- 2025 24-03-21 25-04-21 1 19 19 Υποδομών και Μεταφορών
48 Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: "Οδηγώντας με ασφάλεια" 18-05-21 01-06-21 35 323 324 Υποδομών και Μεταφορών
49 Σχέδιο νόμου "Πρότυπες Προτάσεις" 17-11-21 01-12-21 15 32 32 Υποδομών και Μεταφορών
50 Δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών 27-08-22 10-09-22 36 47 47 Υποδομών και Μεταφορών
51 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 24-12-22 06-01-23 51 25 25 Υποδομών και Μεταφορών
52 Εκσυγχρονισμός των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών 22-02-23 28-02-23 64 111 113 Υποδομών και Μεταφορών
53 Διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού 26-02-23 01-03-23 7 134 134 Υποδομών και Μεταφορών
54 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου... 28-09-23 11-10-23 28 12 12 Υποδομών και Μεταφορών
55 Εθνική Στρατηγική και οδικός χάρτης για την εφαρμογή του Building Information Modelling (BIM) 22-01-24 22-02-24 1 20 20 Υποδομών και Μεταφορών
56 Σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας HVA με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 13-03-24 19-04-24 1 10 10 Υποδομών και Μεταφορών
Μεταναστευτικής Πολιτικής
1 «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ" 20-06-22 04-07-22 37 153 153 Μεταναστευτικής Πολιτικής
2 Αναδιοργάνωση Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 στην ελληνική νομοθεσία 11-04-19 24-04-19 62 15 15 Μεταναστευτικής Πολιτικής
3 Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις... 18-06-21 02-07-21 40 151 151 Μεταναστευτικής Πολιτικής
4 Βελτίωση Μεταναστευτικής Νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A- 169), 4375/2016 (A- 51), 4251/2014 (Α- 80) και άλλες διατάξεις 10-04-20 24-04-20 56 321 322 Μεταναστευτικής Πολιτικής
5 Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση για την «Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη» 07-01-22 22-01-22 1 27 27 Μεταναστευτικής Πολιτικής
6 Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση για την «Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων» 17-01-22 01-02-22 1 29 29 Μεταναστευτικής Πολιτικής
7 ΔοκιμασίαΔοκιμασίαΔοκιμασίαΔοκιμασίαΔοκιμασίαΔοκιμασίαΔοκιμασία 08-11-16 08-12-16 -2 0 0 Μεταναστευτικής Πολιτικής
8 Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη 15-01-19 15-02-19 67 250 255 Μεταναστευτικής Πολιτικής
9 Κώδικας Μετανάστευσης 07-03-23 14-03-23 14 187 188 Μεταναστευτικής Πολιτικής
10 τροποποίηση του ν. 4251/2014 (80 Α') για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαϊου 2014 29-06-17 14-07-17 2 0 0 Μεταναστευτικής Πολιτικής
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
1 Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας 13-12-12 28-12-12 51 241 249 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
2 Διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης 22-06-17 14-07-17 7 99 99 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
3 Εκσυγχρονισμός Θεσμικού Πλαισίου για τις Θαλάσσιες Ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις 12-02-20 27-02-20 75 497 498 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
4 Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων 07-01-22 21-01-22 75 262 262 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
5 Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 16-02-17 28-02-17 104 823 824 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
6 Επιθεωρητές/ελεγκτές πλοίων, λιμένων, Αναγνωρισμένων Οργανισμών - Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις 25-05-16 31-05-16 60 302 305 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
7 Ηλεκτρονική διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο και λοιπές διατάξεις» 01-07-20 15-07-20 -2 0 0 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
8 Θαλάσσιος και Αλιευτικός Τουρισμός 05-05-11 20-05-11 28 137 144 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
9 Κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που συνήφθησαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και άλλες διατάξεις 29-10-18 15-11-18 25 254 254 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
10 Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου 11-01-23 25-01-23 13 24 25 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
11 Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις 28-04-16 06-05-16 59 103 103 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
12 Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις 16-04-18 26-04-18 13 38 38 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
13 Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο νησιωτικό χώρο και λοιπές διατάξεις 11-11-20 25-11-20 34 108 115 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
14 Σχέδιο προεδρικού διατάγματος "Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες" 14-02-20 21-02-20 19 547 559 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
15 Τουριστικά πλοία 30-04-13 14-05-13 29 193 208 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
16 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ 19-11-13 22-11-13 41 58 62 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
17 Τροποποίηση του ν. 2932/2001 - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές 24-04-19 15-05-19 11 75 75 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
1 ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 26-10-15 27-11-15 44 144 148 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
2 Αγροτικός συνδικαλισμός και άλλες διατάξεις 16-08-17 15-09-17 23 27 29 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3 Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών 14-02-14 28-02-14 31 199 200 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
4 Ανασυγκρότηση του Αγροτικού Συνδικαλιστικού Κινήματος 22-01-10 05-02-10 1 113 132 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
5 Ανασυγκρότηση των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 20-04-10 03-05-10 1 36 41 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
6 Γεωργικά Φάρμακα 01-09-10 09-09-10 1 59 60 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
7 Δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς 31-03-11 15-04-11 24 2663 2767 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
8 Δημόσια Διαβούλευση για το πρότυπο AGRO 10 21-05-21 20-06-21 2 2 2 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
9 Δημόσια Διαβούλευση για το πρότυπο AGRO 11 21-05-21 20-06-21 2 1 1 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
10 Δημόσια Διαβούλευση για το πρότυπο AGRO 12 28-05-21 28-06-21 2 6 6 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
11 Δημόσια Διαβούλευση για το πρότυπο AGRO 8 20-05-21 20-06-21 2 3 3 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
12 Δημόσια Διαβούλευση για το πρότυπο AGRO 9 21-05-21 20-06-21 2 3 3 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
13 Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το "Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης" του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 15-04-21 14-05-21 1 3 3 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
14 Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις» 30-06-20 14-07-20 22 555 578 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
15 Διαβούλευση για αγορά σπόρων του ΕΛΓΟ 16-09-16 23-09-16 2 0 0 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
16 Διαβούλευση για τα σχέδια προδιαγραφών που αφορούν στην παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (πρότυπα AGRO 2-5) 30-04-21 31-05-21 2 1 1 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
17 Διαβούλευση των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος της παραγωγής και εμπορίας σπόρων σποράς, κυριότητας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 02-08-17 22-08-17 1 1 3 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
18 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 24-03-17 24-04-17 20 52 52 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
19 Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπ.Α.Α.Τ. 09-09-11 28-09-11 22 136 144 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
20 ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 10-12-12 10-01-13 11 130 133 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
21 ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 09-10-14 10-11-14 26 81 94 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
22 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - Δήμητρα 14-09-11 26-09-11 31 235 238 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
23 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΓΟ) 06-02-18 06-03-18 27 117 119 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
24 Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ 13-02-23 27-02-23 28 18 18 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
25 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑ... 05-01-24 19-01-24 45 250 254 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
26 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2019/633 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (L111/59). 20-11-20 04-12-20 17 59 59 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
27 Επανεξέταση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος 16-01-20 16-02-20 27 0 0 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
28 Θεσμικό Πλαίσιο Αγροτικών Συνεταιρισμών 08-04-11 20-04-11 19 47 106 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
29 Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 14-09-21 29-09-21 11 891 900 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
30 Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων - Ορισμός του Επαγγελματία Αγρότη 16-04-10 23-04-10 1 80 91 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
31 Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας 30-05-13 01-07-13 6 3 4 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
32 Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας - 5η ομάδα 04-06-14 02-07-14 11 13 15 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
33 Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία 27-02-13 27-03-13 7 14 18 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
34 Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία (4) 29-11-13 30-12-13 9 19 19 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
35 Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα 07-04-20 21-04-20 25 41 42 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
36 Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 16-08-18 17-09-18 16 247 247 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
37 Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία 11-11-11 18-11-11 18 200 200 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
38 Σύσταση Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων 25-06-10 02-07-10 2 17 17 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
39 Σύστημα Προστασίας και Ασφάλισης της Αγροτικής Δραστηριότητας 12-05-10 17-05-10 2 38 50 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
40 Σχέδιο Νόμου "ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ" 27-12-19 14-01-20 38 193 203 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
41 Σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας HVA με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 13-03-24 19-04-24 1 23 31 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
42 Τμήμα Ι: Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία - Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας 31-07-13 30-09-13 10 28 28 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
43 Τροποποίηση της υπ- αρ. 8197/90920/22.7.2013 απόφασης για την -Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος- 09-03-20 03-04-20 31 174 178 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
44 Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών 30-01-13 11-02-13 63 962 1023 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
45 Χορήγηση άδειας για σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊοντων 21-02-14 21-03-14 12 6 7 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Toυρισμού
1 Αναδιάρθρωση ΕΟΤ 16-01-13 29-01-13 38 273 273 Toυρισμού
2 Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και ΕΟΤ 19-02-14 28-02-14 32 190 199 Toυρισμού
3 Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού, ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων, σήμα πιστοποίησης glamping και λοιπές διατάξεις 24-02-20 09-03-20 66 767 777 Toυρισμού
4 Βία στα Γήπεδα 01-08-11 22-08-11 26 94 97 Toυρισμού
5 Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου "Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, Ναυάγιο Ζακύνθου..." 12-06-21 26-06-21 60 104 104 Toυρισμού
6 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 03-10-23 17-10-23 13 15 22 Toυρισμού
7 Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 07-12-11 10-01-12 11 191 206 Toυρισμού
8 Θεατρικές Επιχορηγήσεις 26-02-11 15-03-11 7 200 207 Toυρισμού
9 Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού 12-06-18 27-06-18 19 139 139 Toυρισμού
10 Κινηματογραφική Τέχνη 26-10-10 04-11-10 36 380 413 Toυρισμού
11 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού 11-12-17 05-01-18 31 25 25 Toυρισμού
12 Συνιδιοκτησία και Λειτουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων 19-12-11 29-12-11 25 22 22 Toυρισμού
13 Τεχνικές-λειτουργικές προδιαγραφές των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων 07-12-11 15-12-11 17 52 55 Toυρισμού
14 Τουρισμός υπαίθρου 23-12-11 12-01-12 44 204 204 Toυρισμού
Επικρατείας
1 Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης 22-07-15 08-09-15 22 177 180 Επικρατείας
2 Ανοικτό Σύστημα Επιτάχυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων 06-08-10 05-09-10 23 130 130 Επικρατείας
3 Διαβούλευση για το σχέδιο της Έκθεσης Εθελοντικής Αξιολόγησης της Ελλάδας (Voluntary National Report) σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 16-05-22 26-05-22 2 19 19 Επικρατείας
4 Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 05-07-17 24-07-17 -2 0 0 Επικρατείας
5 Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής 31-12-20 14-01-21 29 111 111 Επικρατείας
6 Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική 23-07-15 31-07-15 37 178 178 Επικρατείας
7 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 21-09-20 05-10-20 1 110 110 Επικρατείας
8 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 2022-2027 27-10-22 09-11-22 1 50 50 Επικρατείας
9 Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου 01-07-16 25-07-16 14 43 43 Επικρατείας
10 Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις 24-01-24 31-01-24 13 7088 7181 Επικρατείας
11 Καταπολέμηση της Διαφθοράς 21-03-13 01-04-13 6 138 142 Επικρατείας
12 Κατευθυντήριες - οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 07-07-17 31-07-17 17 67 68 Επικρατείας
13 Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους:Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 29-04-24 24-05-24 0 69 73 Επικρατείας
14 Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας 13-08-10 05-09-10 9 52 52 Επικρατείας
15 Προδιαβούλευση για τη Βελτίωση της Επικοινωνίας των ατόμων με Αναπηρία με τη Δημόσια Διοίκηση 15-04-19 22-04-19 5 46 47 Επικρατείας
16 Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν2190_1920 09-03-15 12-03-15 20 582 652 Επικρατείας
17 Σχέδιο προκήρυξης ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού αδειοδότησης των ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου 15-04-16 04-05-16 11 123 134 Επικρατείας

Περιεχόμενο άλλων Φορέων

Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
1 Kεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης 05-03-19 19-03-19 9 0 0 Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
2 Κατάργηση, συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα 22-06-10 28-06-10 9 535 535 Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
1 Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής στον Τομέα Δημοσίων Συμβάσεων 03-02-16 19-02-16 4 21 21 Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 08-09-16 17-09-16 7 4 4 Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Άλλοι Φορείς
1 Crowdsourcing στη Δημόσια Διοίκηση 08-07-11 25-07-11 3 398 459 Άλλοι Φορείς
2 Eνσωμάτωση Οδηγιών EE για: 1. Ονοματολογίες, 2. Σήματα, 3. Εκθέσεις δοκιμών, Πιστοποιήσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα, 4. Διοικητική συνεργασία Κρατών Μελών 26-05-15 12-06-15 4 0 1 Άλλοι Φορείς
3 Αναβάθμιση Εξοπλισμού του Πληροφοριακού Συστήματος του ΑΣΕΠ 10-08-10 25-08-10 1 24 37 Άλλοι Φορείς
4 Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής Παιγνίων 20-12-13 10-01-14 4 31 31 Άλλοι Φορείς
5 Δημόσια διαβούλευση σχεδίων προδιαγραφών που αφορούν στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση (πρότυπα της σειράς AGRO 2) 07-05-19 07-06-19 7 12 12 Άλλοι Φορείς
6 Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων 27-10-21 10-11-21 18 76 76 Άλλοι Φορείς
7 Ενσωμάτωση νέων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 08-04-15 29-05-15 8 12 13 Άλλοι Φορείς
8 Ενσωμάτωση οδηγία Ηλεκρονικές υπηρεσίες 24-04-15 29-05-15 10 1 1 Άλλοι Φορείς
9 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 14-04-15 29-05-15 14 18 18 Άλλοι Φορείς
10 Ενσωμάτωση οδηγιών ΕΕ για τις συμβάσεις και τις παραχωρήσεις στην εθνική έννομη τάξη 22-04-15 29-05-15 1 2 2 Άλλοι Φορείς
11 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ: 1. Σύγκρουση συμφερόντων, 2. Λόγοι αποκλεισμού, 3. Πάγιοι όροι συμμετοχής ενώσεων οικονομικών φορέων 20-05-15 12-06-15 16 0 1 Άλλοι Φορείς
12 Ενσωματωση οδηγιών:Διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων- Δυναμικό σύστημα αγορών- Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί κλπ 12-05-15 05-06-15 9 22 22 Άλλοι Φορείς
13 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 07-04-15 29-05-15 14 16 16 Άλλοι Φορείς
14 Ενσωμάτωση των νέων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις και τις παραχωρήσεις στην εθνική έννομη τάξη 08-04-15 29-05-15 15 6 6 Άλλοι Φορείς
15 Ιπποδρομιακό Στοίχημα 20-06-13 01-07-13 31 0 0 Άλλοι Φορείς
16 Κανονισμός διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου 15-01-19 04-02-19 36 164 167 Άλλοι Φορείς
17 Κανονισμός ηλεκτρονικών παιγνίων 20-06-12 02-07-12 29 370 382 Άλλοι Φορείς
18 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΑΕ 27-02-15 29-05-15 8 228 302 Άλλοι Φορείς
19 Νέα διαδικτυακή πύλη της Βουλής 22-04-10 22-05-10 2 0 35 Άλλοι Φορείς
20 Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ 05-10-10 29-10-10 1 104 121 Άλλοι Φορείς
21 Παιγνιομηχανήματα τύπου vlt 15-11-12 10-12-12 52 198 203 Άλλοι Φορείς
22 Ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο: «Κανονισμός Καζίνο» 06-12-18 14-01-19 42 83 84 Άλλοι Φορείς
23 Σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών Καζίνο 07-12-18 14-01-19 12 8 8 Άλλοι Φορείς
24 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 15-01-19 04-02-19 26 54 54 Άλλοι Φορείς
25 Υπηρεσίες αναζήτησης περιεχομένου στα ΦΕΚ 02-08-10 31-08-10 1 20 39 Άλλοι Φορείς
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ)
1 Δημόσια Διαβούλευση για την εξειδίκευση των σκοπών και των προτεραιοτήτων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης 30-10-13 22-11-13 5 934 934 Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ)
2 Δημόσια Διαβούλευση για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ΝΕΡΙΤ Α.Ε 03-12-13 13-12-13 47 68 68 Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ)
3 Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Εργασίας της ΝΕΡΙΤ ΑΕ 03-12-13 13-12-13 35 43 43 Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ)
4 Διαβούλευση για την περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων του προς πρόσληψη προσωπικού της ΝΕΡΙΤ ΑΕ 19-11-13 29-11-13 45 692 693 Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ)
5 Κανονισμός Προμηθειών ΝΕΡΙΤ 16-12-13 19-12-13 49 12 12 Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ)
6 Τεχνικές Προδιαγραφές 08-09-14 18-09-14 1 0 0 Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ)
7 Ψηφιακά προϊόντα 07-02-14 18-02-14 9 0 2 Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ)
Open Government Partnership
1 Δημόσια Διαβούλευση επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2014-2016 για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Parntership) 06-05-14 10-06-14 22 72 73 Open Government Partnership
2 Διαβούλευση - Greek action plan 2014-2016 for Open Government Parntership 06-05-14 10-06-14 22 50 50 Open Government Partnership
3 Σχέδιο Δράσης 18-09-13 30-09-13 21 258 260 Open Government Partnership
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών
1 Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 20-03-12 27-03-12 2 80 80 Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
1 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ» 20-06-17 29-06-17 0 2 2 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
2 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠOΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)» 20-06-17 29-06-17 0 5 5 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
3 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ» 09-05-17 15-05-17 0 0 0 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
4 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 19-09-16 26-09-16 2 5 5 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ II 09-06-16 30-06-16 2 23 23 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
6 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ» 31-03-17 11-04-17 0 0 0 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
7 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 23-02-16 01-03-16 1 4 5 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
8 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 01-06-16 05-06-16 18 0 0 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
9 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» 22-05-17 26-05-17 0 3 3 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
10 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» 22-05-17 31-05-17 0 3 3 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
11 ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 28-04-17 15-05-17 0 8 8 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
12 ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (4ΗΜΕΡΗ) 30-05-17 06-06-17 0 0 0 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
13 ΗΛΩΣΕΙΣ - ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές - εξωτερικές) 21-02-17 13-03-17 3 29 29 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
14 ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 21-03-17 30-03-17 1 3 3 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 12-05-16 23-05-16 17 63 63 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
1 «Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια οχημάτων ειδικής χρήσης» 26-09-18 11-10-18 1 6 6 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2 Aσυλο και Πρώτη Υποδοχή 18-11-10 26-11-10 41 82 89 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 06-07-22 18-07-22 5 3 3 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
4 Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 05-02-13 16-02-13 59 556 605 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
5 Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του Σωφρονιστικού Κώδικα- Tροποποιήσεις στον ν. 2776/1999 24-09-22 08-10-22 76 75 77 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
6 Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπ. Προστασίας του Πολίτη 26-11-10 05-12-10 20 1140 1192 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
7 Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις 25-02-20 10-03-20 17 16 22 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
8 Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου "Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη" 09-07-20 23-07-20 19 0 0 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
9 Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών » 01-07-14 10-07-14 1 3 5 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
10 Διερεύνηση Ναυτικών Ατυχημάτων 15-09-11 22-09-11 28 5 5 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
11 Εθελοντές Πυροσβέστες 06-07-11 20-07-11 24 189 193 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
12 Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας 02-05-19 16-05-19 79 320 323 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
13 Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις 30-12-19 13-01-20 183 1963 2005 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
14 Έλεγχος απόκτησης και κατοχής όπλων 02-10-10 11-10-10 15 178 181 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
15 Ελληνική Αστυνομία 24-07-13 05-08-13 35 421 428 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
16 Ένοπλοι ιδιώτες φρουροί σε εμπορικά πλοία 20-12-11 08-01-12 10 95 102 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
17 Επικουρική Ακτοφυλακή 28-07-11 07-08-11 17 79 79 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
18 Προδιαγραφές χορήγησης και ανάκλησης για το καθεστώς του πρόσφυγα 23-05-12 01-06-12 34 68 105 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
19 Ρυθμίσεις Σωφρονιστικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 29-09-20 13-10-20 32 109 130 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
20 Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας 23-11-09 01-12-09 7 239 245 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
21 Σύσταση Ελληνικής Ακτοφυλακής 03-12-10 13-12-10 19 271 281 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
22 Σχέδιο νόμου για την εναρμόνιση της Οδηγίας 2019/69, δυνάμει της Οδηγίας 2021/555 12-03-22 26-03-22 9 5 5 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
23 Σχέδιο Νόμου Περί Διεθνούς Προστασίας 15-10-19 21-10-19 122 332 337 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
24 Τεχνητό Εμπόδιο 04-08-11 20-08-11 5 149 159 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
25 Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων διπλού καυσίμου Ελληνικής Αστυνομίας 17-09-18 05-10-18 1 2 2 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
26 Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Οχημάτων Ειδικής Χρήσης & Γερανοφόρων Οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας 22-08-18 03-09-18 -2 0 0 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
27 Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συστημάτων αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων που διέρχονται από τα νομοθετημένα συνοριακά σημεία διέλευσης της χώρας 19-09-18 22-10-18 1 6 6 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
28 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α΄ 147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» 16-11-18 26-11-18 23 41 41 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
29 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 12-05-22 19-05-22 32 9 9 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Πρώην Μακεδονίας Θράκης
1 Σχέδιο Νόμου «Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» 10-04-13 29-04-13 15 28 28 Πρώην Μακεδονίας Θράκης