Υπουργείο Πλήθος επί της διαβούλευσης
Κατηγορία Διαβούλευσης
Α/Α Σύντομος Τίτλος Διαβούλευσης Έναρξη Λήξη Άρθρων
Εγκεκριμένων Σχολίων
Συνολικών Σχολίων
Φορέας Διαβούλευσης
Εσωτερικών
1 Bελτίωση οχήματος με κατάλληλο εξοπλισμό για χειρισμό υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος 15-05-17 29-05-17 1 2 2 Εσωτερικών
2 Hλεκτρονική δημοπρασία οχημάτων 15-06-15 19-06-15 16 1 1 Εσωτερικών
3 Αναλογική Εκπροσώπηση των Πολιτικών Κομμάτων, Διεύρυνση του Δικαιώματος Εκλέγειν και άλλες Διατάξεις περί Εκλογής Βουλευτών 01-07-16 04-07-16 4 236 240 Εσωτερικών
4 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ 11-11-09 19-11-09 36 5318 5474 Εσωτερικών
5 Ανάπτυξη ενός κοινού Ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου 23-10-15 09-11-15 9 20 21 Εσωτερικών
6 Ανάρτηση Αποφάσεων και Πράξεων στο Διαδίκτυο 07-12-09 07-01-10 9 479 496 Εσωτερικών
7 Αξιολογηση Δημοσίων Υπαλλήλων 08-07-15 15-07-15 14 478 479 Εσωτερικών
8 Αυτοτελής Υπηρεσία Ελέγχου Νομιμότητας ΟΤΑ 16-06-15 19-06-15 53 233 239 Εσωτερικών
9 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 26-08-16 05-09-16 144 870 945 Εσωτερικών
10 Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου νόμου για τις ΚΟΠ 02-10-14 22-10-14 14 162 163 Εσωτερικών
11 Διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας 20-11-15 04-12-15 34 26 26 Εσωτερικών
12 Διαδικτυακά Μέσα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 21-10-10 15-11-10 1 63 87 Εσωτερικών
13 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 02-12-15 10-12-15 31 1196 1213 Εσωτερικών
14 Διενέργεια Δημοψηφίσματος 28-07-11 21-08-11 20 256 259 Εσωτερικών
15 Εκδημοκρατισμός της διοίκησης 17-03-15 24-03-15 32 3324 3397 Εσωτερικών
16 Εκλογικές Δαπάνες 09-07-10 15-07-10 1 23 29 Εσωτερικών
17 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση 06-07-16 13-07-16 36 946 948 Εσωτερικών
18 Επείγουσες ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών 28-02-14 04-03-14 80 18 18 Εσωτερικών
19 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 19-02-16 04-03-16 5 9 9 Εσωτερικών
20 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 09-01-11 30-01-11 31 409 470 Εσωτερικών
21 Καθιέρωση ανώτατου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων 19-10-09 26-10-09 17 1697 1743 Εσωτερικών
22 Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας και Ελληνικού Πολιτισμού 22-04-16 06-05-16 1 4 12 Εσωτερικών
23 Κάρτα Πολίτη 22-11-10 12-12-10 4 1361 3542 Εσωτερικών
24 Κώδικας Μετανάστευσης 17-10-13 30-10-13 143 370 376 Εσωτερικών
25 Λήψη των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την προστασία δεδομένων 21-07-17 11-08-17 11 0 0 Εσωτερικών
26 Νέος τρόπος κατάρτισης των ληξιαρχικών πράξεων 02-06-14 06-06-14 26 170 175 Εσωτερικών
27 Οντολογία Κωδικοποιήσεων 01-07-16 15-07-16 4 19 19 Εσωτερικών
28 Οργάνωση και λειτουργία των χερσαίων συνοριακών σταθμών της χώρας 26-04-16 11-05-16 16 16 18 Εσωτερικών
29 Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα 28-12-09 07-01-10 23 3403 5818 Εσωτερικών
30 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» 11-01-10 25-01-10 37 1312 1377 Εσωτερικών
31 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ 11-10-16 31-10-16 22 47 47 Εσωτερικών
32 Προτεινόμενες δεσμεύσεις για τη διαμόρφωση του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership) 28-06-16 11-07-16 26 24 24 Εσωτερικών
33 Πυρόπληκτες Περιοχές 06-09-10 20-09-10 11 4 4 Εσωτερικών
34 Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 15-03-12 22-03-12 44 168 170 Εσωτερικών
35 Ρυθμίσεις Μεταναστευτικής Νομοθεσίας 05-09-14 10-09-14 5 13 13 Εσωτερικών
36 ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 27-01-16 17-02-16 11 166 167 Εσωτερικών
37 Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας 22-04-16 15-06-16 17 74 75 Εσωτερικών
38 Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος 15-05-17 29-05-17 1 7 7 Εσωτερικών
39 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΕΡΩΝ CCTV 13-07-16 02-08-16 8 2 2 Εσωτερικών
40 Σχέδιο Διακήρυξης Διερμηνείας 29-12-15 13-01-16 2 6 6 Εσωτερικών
41 Σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο για τη διενέργεια αναλύσεων μοριακής ταυτοποίησης με τη μέθοδο της γενετικής ανάλυσης σε αιτούντες διεθνή προστασία 06-07-16 15-07-16 1 1 1 Εσωτερικών
42 Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής 11-05-16 24-05-16 1 0 0 Εσωτερικών
43 Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια συστήματος επιθεώρησης - σάρωσης σώματος με ακτίνες x-rays 15-06-16 30-06-16 7 12 12 Εσωτερικών
44 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Συστήματος Βάσεων Δεδομένων 17-08-16 29-08-16 15 12 12 Εσωτερικών
45 Τεχνικές Προδιαγραφές - Κινητή Μονάδα Σάρωσης Οχημάτων, για τον εντοπισμό τυχόν κρυμμένων ατόμων 14-07-16 03-08-16 7 13 13 Εσωτερικών
46 Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού πληροφορικής και οικονομικής προσέγγισης κόστους προμήθειας για την μετεγκατάσταση του (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) 10-05-17 26-05-17 6 30 30 Εσωτερικών
47 Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού για τη δράση -Μεταστέγαση Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων /Α.Ε.Α. 20-10-16 07-11-16 32 16 16 Εσωτερικών
48 Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού στη δράση Μετεγκατάσταση και προμήθεια εξοπλισμού για το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. (N.C.C.) 27-12-16 16-01-17 34 19 19 Εσωτερικών
49 Τεχνικές Προδιαγραφές για το συστήμα επιτήρησης στην περιοχή του Έβρου 12-06-15 23-06-15 2 3 4 Εσωτερικών
50 Τεχνικές Προδιαγραφές έργου «Έξυπνη Αστυνόμευση - Smart Policing» 15-02-17 17-03-17 1 115 115 Εσωτερικών
51 Τεχνικές Προδιαγραφές έργου ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ (SINGLE POINT OF CONTACT - S.P.O.C) 02-01-17 14-01-17 1 74 74 Εσωτερικών
52 Τεχνικές Προδιαγραφές ΚΕΠΙΧ 28-07-16 17-08-16 6 2 2 Εσωτερικών
53 Τροποποιήσεις του νόμου 3907/2011 του ν. 4251/2014 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 05-02-16 12-02-16 18 83 83 Εσωτερικών
54 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 14-05-15 25-05-15 14 712 751 Εσωτερικών
Οικονομίας και Ανάπτυξης
1 «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 21-02-17 03-03-17 18 386 402 Οικονομίας και Ανάπτυξης
2 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» 12-04-17 24-04-17 15 113 113 Οικονομίας και Ανάπτυξης
3 Αγορανομικός Κώδικας 14-12-12 21-12-12 18 618 622 Οικονομίας και Ανάπτυξης
4 Ανάθεση και Εκτέλεση Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών - Βιβλία ΙΙ και ΙΙΙ 18-03-16 28-03-16 125 45 45 Οικονομίας και Ανάπτυξης
5 Ανάθεση και Εκτέλεση Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών - Βιβλίο Ι 11-03-16 28-03-16 238 417 418 Οικονομίας και Ανάπτυξης
6 ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 01-03-16 11-03-16 74 37 37 Οικονομίας και Ανάπτυξης
7 Αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών» 19-06-17 07-07-17 11 50 50 Οικονομίας και Ανάπτυξης
8 Απλοποίηση Αδειοδότησης Δραστηριοτήτων 16-12-10 23-12-10 73 252 275 Οικονομίας και Ανάπτυξης
9 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων 21-09-16 05-10-16 12 51 51 Οικονομίας και Ανάπτυξης
10 Απλούστευση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων 18-02-14 28-02-14 36 57 57 Οικονομίας και Ανάπτυξης
11 Απλούστευση των Διαδικασιών Ίδρυσης Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών Εταιρειών 23-04-10 02-05-10 10 58 58 Οικονομίας και Ανάπτυξης
12 Αποκέντρωση, Απλοποίηση και Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας των Διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007-2013 03-03-10 08-03-10 24 109 109 Οικονομίας και Ανάπτυξης
13 Βασικές Αρχές Σ/Ν για την Απλούστευση των Διαδικασιών Ίδρυσης Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών Εταιρειών 21-04-10 29-04-10 1 25 26 Οικονομίας και Ανάπτυξης
14 Γενικές Αρχές και Προτεραιότητες Σχεδιασμού του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 23-03-10 22-04-10 8 147 157 Οικονομίας και Ανάπτυξης
15 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Λιμένα Ιτέας 11-05-12 10-06-12 32 7 7 Οικονομίας και Ανάπτυξης
16 Διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 31-12-13 30-01-14 197 130 224 Οικονομίας και Ανάπτυξης
17 Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 08-10-12 09-11-12 58 402 448 Οικονομίας και Ανάπτυξης
18 Δράσεις «Digi-content» και «Digi-retail» 21-07-10 20-08-10 14 130 130 Οικονομίας και Ανάπτυξης
19 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 23-11-12 03-12-12 9 49 49 Οικονομίας και Ανάπτυξης
20 Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 23-11-10 30-11-10 28 30 32 Οικονομίας και Ανάπτυξης
21 Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας 11-07-17 14-07-17 39 100 100 Οικονομίας και Ανάπτυξης
22 Εκτέλεση Περιηγητικών Πλοών 07-07-10 13-07-10 2 40 40 Οικονομίας και Ανάπτυξης
23 Ελληνικό Σήμα 11-06-13 17-07-13 6 5 5 Οικονομίας και Ανάπτυξης
24 Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 27-01-11 11-02-11 11 99 104 Οικονομίας και Ανάπτυξης
25 Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας 17-10-13 25-10-13 5 44 48 Οικονομίας και Ανάπτυξης
26 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων 10-12-10 24-12-10 18 324 330 Οικονομίας και Ανάπτυξης
27 Ενσωμάτωση οδηγίας 2012/17 στο ελληνικό δίκαιο 08-09-14 17-09-14 9 1 1 Οικονομίας και Ανάπτυξης
28 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 14-07-11 27-07-11 21 10 11 Οικονομίας και Ανάπτυξης
29 Επισήμανση Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων 04-05-10 12-05-10 17 4 9 Οικονομίας και Ανάπτυξης
30 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) 28-07-14 22-09-14 9 57 62 Οικονομίας και Ανάπτυξης
31 Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης 30-06-11 14-07-11 12 49 52 Οικονομίας και Ανάπτυξης
32 Ηλεκτρονικό Σύστημα Συνταγογράφησης (Α Φάση) 17-02-10 08-03-10 0 156 164 Οικονομίας και Ανάπτυξης
33 Ηλεκτρονικό Σύστημα Συνταγογράφησης (Β Φάση) 08-03-10 31-03-10 42 78 93 Οικονομίας και Ανάπτυξης
34 Ηλεκτρονικό Σύστημα Υγρών Καυσίμων 18-02-10 05-04-10 7 112 128 Οικονομίας και Ανάπτυξης
35 Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας 05-05-16 20-05-16 69 452 457 Οικονομίας και Ανάπτυξης
36 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία 22-11-11 07-12-11 87 77 79 Οικονομίας και Ανάπτυξης
37 Καινοτόμες Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας 15-09-10 15-10-10 8 70 71 Οικονομίας και Ανάπτυξης
38 Κανόνες Διακίνησης Προϊόντων 19-09-12 28-09-12 152 285 286 Οικονομίας και Ανάπτυξης
39 Κανόνες εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών 06-05-11 19-05-11 5 13 19 Οικονομίας και Ανάπτυξης
40 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ 26-04-16 17-05-16 20 2 2 Οικονομίας και Ανάπτυξης
41 Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο 04-04-16 17-05-16 20 6 9 Οικονομίας και Ανάπτυξης
42 Κατευθύνσεις και Αρχές για την Ανάδειξη Διαχειριστή των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών 31-03-10 26-04-10 15 52 55 Οικονομίας και Ανάπτυξης
43 Κίνητρα προσέλκυσης & εγκατάστασης Επιχειρήσεων στη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης 10-08-11 02-09-11 11 35 36 Οικονομίας και Ανάπτυξης
44 Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων Σχετικών με Ακίνητα 15-02-11 25-02-11 14 196 200 Οικονομίας και Ανάπτυξης
45 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 15-05-10 25-05-10 8 202 202 Οικονομίας και Ανάπτυξης
46 Νέος νόμος ΕΣΠΑ 26-11-14 02-12-14 75 196 197 Οικονομίας και Ανάπτυξης
47 Οδικές μεταφορές 09-04-13 19-04-13 44 10 10 Οικονομίας και Ανάπτυξης
48 Περι Ανταγωνισμού 17-12-10 23-12-10 54 60 63 Οικονομίας και Ανάπτυξης
49 Περί σημάτων προϊόντων και υπηρεσιών 06-05-11 20-05-11 55 119 121 Οικονομίας και Ανάπτυξης
50 Πλαίσιο Λειτουργίας Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων 07-02-17 15-02-17 59 464 470 Οικονομίας και Ανάπτυξης
51 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 29-10-12 12-11-12 12 29 42 Οικονομίας και Ανάπτυξης
52 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΙΙ - αδειοδότηση από το ΤΕΕ 29-10-12 12-11-12 13 14 22 Οικονομίας και Ανάπτυξης
53 Προκηρύξεις καθεστώτων αναπτυξιακού νόμου ν.4399/2016 05-10-16 09-10-16 8 74 74 Οικονομίας και Ανάπτυξης
54 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2008/48/ΕΚ 15-04-10 23-04-10 26 28 28 Οικονομίας και Ανάπτυξης
55 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις Α) της Οδηγίας 2013/34/ΕΚ 25-01-16 10-02-16 9 28 28 Οικονομίας και Ανάπτυξης
56 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ρευστότητας της Αγοράς 20-11-09 27-11-09 3 295 295 Οικονομίας και Ανάπτυξης
57 Πτωχευτικός Κώδικας 17-03-11 25-03-11 22 24 24 Οικονομίας και Ανάπτυξης
58 Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α- 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α- 8) και άλλες διατάξεις 19-02-16 26-02-16 9 65 66 Οικονομίας και Ανάπτυξης
59 Ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής 06-03-14 14-03-14 18 22 25 Οικονομίας και Ανάπτυξης
60 Ρύθμιση των Χρεών Υπερχρεωμένων Καταναλωτών 28-10-09 05-11-09 8 1343 1345 Οικονομίας και Ανάπτυξης
61 Σ/Ν Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 09-08-10 23-08-10 15 304 304 Οικονομίας και Ανάπτυξης
62 Σήμα Γάλακτος και Γαλακτομικών Προϊοντων 04-10-13 25-10-13 19 5 8 Οικονομίας και Ανάπτυξης
63 ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 16-02-16 26-02-16 18 6 7 Οικονομίας και Ανάπτυξης
64 Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα 11-07-17 28-07-17 1 16 16 Οικονομίας και Ανάπτυξης
65 Σχέδιο Νόμου «Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» 09-08-16 29-08-16 47 246 248 Οικονομίας και Ανάπτυξης
66 Τροποποιήσεις ΠΔ 118 και 60 25-08-11 16-09-11 38 148 152 Οικονομίας και Ανάπτυξης
67 Υπαίθριο Εμπόριο 14-04-14 22-04-14 46 47 50 Οικονομίας και Ανάπτυξης
68 Δημόσια Διαβούλευση επι των αγορονομικών διατάξεων 03-08-2011 21-09-2011 12 566 630 Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
1 Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώρηση διαστημικών αντικειμένων - Ίδρυση ελληνικής διαστημικής εταιρείας 25-04-17 02-05-17 25 156 159 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
2 Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων 20-02-17 10-03-17 9 154 154 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
3 ΕΘΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2016-2021 15-11-16 21-11-16 1 34 34 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Εθνικής Άμυνας
1 Αξιοκρατία, συμμετοχή και αποτελεσματικότητα στην διοίκηση 22-07-15 22-08-15 -2 0 0 Εθνικής Άμυνας
2 Μεταθέσεις οπλιτών 08-06-15 12-06-15 32 386 418 Εθνικής Άμυνας
3 Νέος Νόμος Σύντομος Τίτλος 22-07-15 22-08-15 1 0 0 Εθνικής Άμυνας
4 Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων 05-04-17 14-04-17 33 891 1023 Εθνικής Άμυνας
5 Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 28-03-16 11-04-16 49 682 788 Εθνικής Άμυνας
6 Φάροι - Στρατολογία 09-05-14 24-05-14 46 11 11 Εθνικής Άμυνας
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
1 «Καθορισμός κριτηρίων πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ» 30-03-17 03-04-17 4 13937 14010 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
2 «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» 02-06-17 16-06-17 68 945 996 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
3 Αναδιάρθρωση Δομών 15-01-11 25-01-11 13 173 175 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
4 Αναδιάρθρωση Ερευνητικού Ιστού 04-01-12 30-01-12 18 72 85 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
5 Αναλωθέντα Καύσιμα και Ραδιενεργά Απόβλητα 28-07-15 07-08-15 26 70 80 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
6 Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου 17-06-10 04-07-10 9 251 271 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
7 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικές σπουδές 23-09-16 15-10-16 8 375 393 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
8 Δημιουργία ενός Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 05-03-10 05-09-10 26 495 559 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
9 Διαδικασία Πιστοποίησης 22-12-14 29-12-14 41 0 158 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
10 Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι. 19-12-16 22-12-16 5 56 56 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
11 Διαμόρφωση του ΕΣΠΕΚ 30-01-12 05-03-12 4 47 67 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
12 Διανομή και κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων 25-06-11 04-07-11 9 137 145 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
13 Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογίας για τον Παραγωγικό Τομέα 24-08-10 30-06-11 3 73 82 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
14 Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση 29-11-10 14-01-11 7 360 373 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
15 Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογία 12-06-14 25-06-14 10 63 65 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
16 Ειδική Αγωγή 17-04-14 06-05-14 35 4881 4886 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
17 Ειδική Εκπαίδευση 08-12-14 14-12-14 37 3565 3565 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
18 Έκθεση για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 15-04-11 15-04-11 10 0 0 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
19 Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 29-06-16 11-07-16 13 0 0 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
20 Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 07-07-16 14-07-16 26 68 68 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
21 Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας 24-08-10 24-10-10 4 32 35 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
22 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 31-03-15 06-04-15 16 114 122 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
23 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 05-01-12 07-02-12 11 206 213 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
24 Η αναβάθμιση του ρόλου των Πρότυπων - Πειραματικών 15-01-11 25-01-11 9 333 335 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
25 Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά 26-01-11 11-03-11 17 236 236 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
26 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 21-03-14 11-04-14 20 184 186 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
27 Καθορισμός της εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων 28-07-15 05-08-15 10 2 4 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
28 Μέντορας νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού 29-11-10 14-12-10 9 354 356 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
29 Νέα Διοίκηση για το Νέο Σχολείο 06-04-11 15-04-11 12 644 649 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
30 Νέο εκπαιδευτικό σύστημα 12-08-13 20-08-13 40 3812 3897 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
31 Νομοσχέδιο ΕΤΑΚ 12-12-13 31-12-13 42 531 551 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
32 Όγδοο Πρόγραμμα Πλαίσιο 06-06-11 20-06-11 13 66 67 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
33 Οργάνωση εθνικού συμβουλίου για την παιδεία 25-07-14 30-07-14 9 0 0 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
34 Οργάνωση Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας-Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης 19-11-12 26-11-12 49 384 386 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
35 Πλαίσιο για την διασφάλιση της ποιότητας 11-12-15 18-12-15 4 25 28 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
36 Πλαίσιο Πολιτικών Αρχών και Προτάσεων για την Οργάνωση της Δια Βίου Μάθησης 04-02-10 17-02-10 2 216 239 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
37 Πρόγραμμα Μείζονος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 07-06-10 20-06-10 9 293 296 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
38 Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών για Νέους 2010 της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς 15-04-10 23-04-10 9 43 43 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
39 Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση 18-06-15 29-06-15 79 6050 6267 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
40 Ρυθμίσεις για την έρευνα 11-01-16 18-01-16 28 336 336 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
41 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ 20-05-13 30-05-13 6 0 14 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
42 Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις 09-09-16 30-09-16 2 30 89 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
43 Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων 10-03-11 21-03-11 14 88 89 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
44 Συνενώσεις Σχολείων 19-01-11 23-01-11 7 504 522 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
45 Σύστημα Αποσπάσεων και Μεταθέσεων 19-04-11 02-05-11 11 702 707 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
46 Σχέδιο Νόμου - «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» 29-06-16 11-07-16 14 70 70 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
47 Σχέδιο Νόμου για την ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης 04-07-10 11-07-10 10 92 92 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
48 Σχολικός Αθλητισμός 06-07-11 14-07-11 11 234 247 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
49 Τεχνολογικό Λύκειο 22-06-11 30-06-11 9 429 443 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
50 Τροπολογία σε σ/ν ρυθμίσεις για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση 05-08-16 20-08-16 1 4890 5306 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
51 Υπηρεσιακές Μεταβολές του Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Κρίση και την Επιλογή των Στελεχών της Εκπαίδευσης 25-11-09 04-12-09 4 3540 3666 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
52 Χρόνος Υποβολής Μηχανογραφικών 24-11-10 08-12-10 4 1165 1212 Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
1 Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης 28-03-11 07-04-11 89 787 807 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2 Αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 02-03-15 03-03-15 32 11 11 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3 Αντιμετώπιση της παραβατικότητας 18-02-13 21-02-13 78 79 79 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
4 Αύξηση προσωρινής σύνταξης 31-10-13 07-11-13 16 72 87 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
5 Διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών 25-11-10 05-12-10 5 75 77 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
6 Διαφάνεια στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς 15-07-11 31-07-11 23 165 168 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
7 Ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων 19-09-11 29-09-11 24 0 0 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
8 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων 19-04-16 21-04-16 138 199 295 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
9 Η Αλλαγή του Ασφαλιστικού Συστήματος 30-03-10 20-04-10 8 712 770 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
10 Ίσες ευκαιρίες & ίσης μεταχείριση ανδρών & γυναικών 08-10-10 16-10-10 32 15 15 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
11 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 16-03-11 28-03-11 18 117 123 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
12 Κυρώσεις και μέτρα για την παράνομη μετανάστευση 25-10-11 04-11-11 17 43 43 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
13 Κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης 13-08-15 18-08-15 4 4 4 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
14 Μέτρα ανακούφισης για τα ΑΜΕΑ 05-06-15 09-06-15 38 490 505 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
15 Οδηγία Εφαρμογής Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών-Γυναικών 15-10-12 22-10-12 10 1 1 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
16 Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής 29-09-16 06-10-16 23 31 31 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
17 Περιβαλλοντικοί Ισχυρισμοί σε Πλαστικά Αντικείμενα & Συσκευασίες 09-06-11 24-06-11 8 29 37 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
18 Πλαίσιο Δράσης για αστέγους 28-08-14 02-09-14 2 6 6 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
19 Σχέδιο Νόμου «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της» 14-07-16 27-07-16 33 380 380 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
20 Σχέδιο Νόμου Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση 07-09-10 19-09-10 8 30 30 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
21 Φάσεις Υλοποίησης Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 19-04-10 25-04-10 1 14 25 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Εξωτερικών
1 Ανασύσταση του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού και του Επιστημονικού Συμβουλίου 27-05-16 03-06-16 28 58 65 Εξωτερικών
2 Απόδημος Ελληνισμός 11-12-12 31-01-13 21 137 145 Εξωτερικών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
1 «Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής» και λοιπές διατάξεις 31-05-17 12-06-17 24 275 277 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
2 «Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση Και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ» 11-10-12 18-10-12 27 31 35 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
3 Αναδιοργάνωση των Υποθηκοφυλακείων της χώρας 28-06-16 05-07-16 8 454 554 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
4 Αναστολή προθεσμιών και εργασιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 11-02-11 14-02-11 5 4 7 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
5 Ανθρώπινα Δικαιώματα 10-12-13 20-01-14 18 37 37 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
6 Αποσυμφόρηση Φυλακών - Βελτίωση Συνθηκών Κράτησης 13-11-09 18-11-09 6 102 104 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
7 Βελτιώσεις της Ποινικής Νομοθεσίας για τους Ανήλικους Δράστες 22-03-10 31-03-10 13 42 47 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
8 ΒΙΒΛΙΟ IV. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 01-04-16 08-04-16 33 46 47 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9 Για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις 05-05-17 10-05-17 36 2 2 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
10 Διατήρηση Δεδομένων 14-06-10 21-06-10 14 1 1 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
11 Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 20-10-10 27-10-10 32 4 4 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
12 Δίκαιη Δίκη 14-12-11 26-12-11 114 907 918 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
13 Δίκαιη ικανοποίηση 18-06-13 25-06-13 8 13 14 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
14 Δικαίωμα σε διερμηνεία και μεταφράση 23-09-13 30-09-13 18 5 5 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
15 Δικαιώματα του παιδιού 21-11-14 09-01-15 14 70 73 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
16 Δικαστική Προστασία κατα τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων 14-06-10 21-06-10 11 5 5 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
17 Εθνική Σχολή Δικαστών 08-07-10 19-07-10 23 109 114 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
18 Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών & κρατικών αξιωματούχων 14-07-11 24-07-11 9 139 145 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
19 Έκδοση διαταγής πληρωμής 16-10-14 23-10-14 2 6 6 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
20 Έκδοση διαταγής πληρωμής - 2 27-10-14 31-10-14 16 1 1 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
21 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 22-02-12 04-03-12 46 54 56 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
22 Εναρμόνιση Ελληνικού Δικαίου με την απόφαση του ΣτΕΕ 2009/426/ΔΕΥ 08-10-14 15-10-14 15 0 1 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
23 Ενέχυρο ποινική συνδιαλλαγή 04-04-13 11-04-13 58 96 97 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
24 Ενσωμάτωση Οδηγιών στο Ελληνικό Δίκαιο 15-09-14 22-09-14 13 0 0 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
25 Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/62/EE σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία 23-09-16 27-09-16 9 0 0 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
26 Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας 19-11-14 27-11-14 19 0 0 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
27 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων 09-02-17 16-02-17 19 13 13 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
28 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο 09-02-17 16-02-17 7 2 2 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
29 Ενσωμάτωση των αποφάσεων - πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 03-11-14 11-11-14 15 0 1 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
30 Ένταξη του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού (Ψ.Κ.Κ.) στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) 07-12-16 19-12-16 14 12 12 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
31 Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης 14-09-10 24-09-10 55 73 74 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
32 Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης 10-03-11 21-03-11 66 241 243 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
33 Επιλογή Δικαστικών Λειτουργών - Επαναφορά Αρχής του Αυτοδιοίκητου 28-01-10 07-02-10 8 70 74 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
34 Επιλογή Δικαστών Δικαστηρίων ΕΕ 03-09-14 09-09-14 9 0 0 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
35 Επιτάχυνση στην Απονομή Δικαιοσύνης 14-09-10 24-09-10 28 114 118 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
36 Έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες 23-10-13 30-10-13 32 0 0 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
37 Ευθύνη Υπουργών 20-01-11 31-01-11 8 206 223 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
38 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 30-06-16 13-07-16 30 42 42 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
39 Ηλεκρονική Επιτήρηση Υποδίκων 04-02-14 10-02-14 7 12 12 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
40 Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων 01-03-13 11-03-13 5 11 11 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
41 Θαλάσσια Ρύπανση 20-09-11 27-09-11 7 8 9 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
42 Θέματα Διαμεσολάβησης σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις 27-04-10 07-05-10 13 48 58 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
43 Καθεστώτος ενδικοφανούς προσφυγής 01-08-13 23-08-13 19 22 22 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
44 Καταπολέμηση της διαφθοράς και προστασία μαρτύρων 24-02-14 04-03-14 23 15 16 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
45 Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 30-12-10 07-01-11 14 12 24 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
46 Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης 17-02-14 24-02-14 18 26 26 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
47 ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ 22-04-14 29-04-14 4 0 1 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
48 Κύρωση Προαιρετικού Πρωτοκόλλου 16-03-12 25-03-12 7 8 8 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
49 Κύρωση Σύμβασης Χάγης 22-02-11 03-03-11 4 11 12 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
50 Κύρωση της Σύμβασης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της - Μεταφορά της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ 18-03-16 01-04-16 12 38 41 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
51 Κώδικας Ναρκωτικών 09-09-11 25-09-11 61 294 309 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
52 Κώδικας περί Δικηγόρων 06-02-13 18-02-13 167 757 760 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
53 Κώδικας Περί Δικηγόρων 2η έκδοση 25-02-13 04-03-13 168 121 121 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
54 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 25-04-14 16-05-14 9 55 56 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
55 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας 07-03-14 28-03-14 9 181 185 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
56 Κώδικας Συμβολαιογράφων 18-06-13 25-06-13 22 62 63 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
57 Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ- τύπου και άλλες διατάξεις 24-03-15 30-03-15 12 210 214 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
58 Μέτρα επιτάχυνσης και εξορθολογισμού της διοικητικής δίκης 05-10-16 24-10-16 19 85 87 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
59 Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής 09-02-17 16-02-17 22 2 2 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
60 Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου- Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 02-05-17 12-06-17 13 863 926 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
61 Παράβολα και τέλη ένδικων βοηθημάτων και διαδικαστικών πράξεων - Δικαστικά έξοδα 28-06-16 05-07-16 13 48 53 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
62 Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Φυσικά Πρόσωπα 28-06-16 05-07-16 21 30 32 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
63 Πρόληψη και Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων 03-07-13 10-07-13 7 5 5 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
64 Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια 03-10-16 10-10-16 15 1 1 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
65 Ρατσισμός και ξενοφοβία 22-02-11 03-03-11 10 773 1028 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
66 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 20-01-17 26-01-17 33 1 1 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
67 Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου 17-03-14 24-03-14 8 208 228 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
68 Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας 05-10-16 10-10-16 29 11 11 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
69 Συμφωνία για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 20-02-17 01-03-17 1 1 1 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
70 Σύμφωνο Συμβίωσης 09-11-15 23-11-15 58 3324 3876 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
71 Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης 12-07-16 22-07-16 4 7 7 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
72 Σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων 17-12-12 07-01-13 3 14 16 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
73 Σχέδιο Νόμου για τα ναρκωτικά 25-10-12 02-11-12 114 162 174 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
74 Σχέδιο Νόμου για τη λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22,23,30,31 παρ.1 ,32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 13-09-16 21-09-16 25 2 2 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
75 Σωφρονιστικός Κώδικας 14-11-12 21-11-12 88 130 131 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
76 Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα 18-10-16 27-10-16 13 9 9 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
77 Τροποποίηση του ν.3213/2003 και Διατάξεων του Ποινικού Κώδικα 23-02-10 04-03-10 15 141 158 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
78 Χάρτα δικαιωμάτων εξαρτημένου ατόμου 07-07-14 01-09-14 1 5 5 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Οικονομικών
1 Aγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ» (ΕΕ L 173/12.6.2014) και σχετικές εθνικές διατάξεις. 12-06-17 30-06-17 99 10 10 Οικονομικών
2 Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφαλίσης 16-06-15 30-06-15 279 12 12 Οικονομικών
3 Ανοιγμα Κλειστών Επαγγελμάτων 19-01-11 25-01-11 9 924 1038 Οικονομικών
4 Αστικοί Συνεταιρισμοί 16-12-11 13-01-12 1 17 20 Οικονομικών
5 Δημόσια τεχνική διαβούλευση σχετικά με τις απαιτήσεις για τεχνολογίες ιχνηθέτησης καυσίμων και συστημάτων ή υποδομών ψηφιακής παρακολούθησης και διαχείρισης ιχνηθέτησης καυσίμων 28-12-12 23-01-13 4 10 12 Οικονομικών
6 Διαβουλεύσεις Προδιαγραφών - ΓΓΠΣ 24-04-10 28-02-11 4 313 314 Οικονομικών
7 διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4321/2015 (Α-32). 23-04-15 07-05-15 6 77 86 Οικονομικών
8 Διάλογος για ένα Δίκαιο και Aποτελεσματικό φορολογικό σύστημα 23-12-09 15-01-10 29 13741 14352 Οικονομικών
9 Δομή των Ηλεκρονικών δεδομένων των φορολογικών στοιχείων 25-06-13 10-07-13 13 47 47 Οικονομικών
10 Εισροές - Εκροές 16-11-12 20-12-12 2 19 24 Οικονομικών
11 Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 02-11-16 10-11-16 25 0 0 Οικονομικών
12 Ενιαίος Φόρος Ακινήτων 24-10-13 30-10-13 12 524 528 Οικονομικών
13 Ενίσχυση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εισφορά Κοινωνικής Ευθύνης 03-11-09 07-11-09 18 884 885 Οικονομικών
14 Ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών - Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου 13-06-16 17-06-16 9 20 21 Οικονομικών
15 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011_61_ΕΕ 29-07-13 19-08-13 55 0 0 Οικονομικών
16 Ενσωμάτωση οδηγίας 2014_17_ΕΕ και τροποποίηση των οδηγιών 2008_48_ΕΚ και 2013_36_EE 28-04-16 24-05-16 42 12 12 Οικονομικών
17 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2014_56_ΕΕ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών και του Κανονισμού 537_2014 09-09-16 17-09-16 57 72 72 Οικονομικών
18 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία Οδηγιών 2013/50/ΕΕ και 2014/51/ΕΕ 03-04-15 20-05-15 3 1 1 Οικονομικών
19 Ενσωμάτωση της οδηγίας 2010_73 03-07-12 10-07-12 18 1 1 Οικονομικών
20 Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ 19-04-13 08-05-13 93 132 132 Οικονομικών
21 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014_91_ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009_65_ΕΚ 31-03-16 15-04-16 18 0 1 Οικονομικών
22 Επίλυση Ιδιοκτησιακων διαφορών 17-04-14 13-05-14 5 29 36 Οικονομικών
23 Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών 17-04-14 02-05-14 -2 0 0 Οικονομικών
24 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 31-01-13 05-02-13 36 96 98 Οικονομικών
25 Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων 18-04-16 25-04-16 14 13 13 Οικονομικών
26 Καταπολέμηση Φοροδιαφυγής 26-01-11 01-02-11 36 650 679 Οικονομικών
27 Κατεχόμενα 17-04-14 13-05-14 14 105 133 Οικονομικών
28 Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών 28-05-13 14-06-13 84 73 74 Οικονομικών
29 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 03-07-13 08-07-13 70 434 445 Οικονομικών
30 Λογιστικά πρότυπα 21-10-14 30-10-14 41 85 88 Οικονομικών
31 ΟMNIBUS Ενσωμάτωση διατάξεων στο σχέδιο νόμου 04-10-12 15-10-12 10 3 13 Οικονομικών
32 Οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας 17-04-14 13-05-14 26 1113 1538 Οικονομικών
33 ΟΣΕΚΑ- Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ 14-03-12 12-04-12 107 0 2 Οικονομικών
34 Παραγωγή και διάθεση ξυδιού 26-10-11 15-11-11 11 18 23 Οικονομικών
35 Περιστολή Δαπανών 26-07-12 11-08-12 2 292 294 Οικονομικών
36 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10-10-15 12-10-15 19 376 474 Οικονομικών
37 Πρόγραμμα Εθελοντικής Αποκάλυψης Κεφαλαίων και Επενδύσεων και Φορολογικής Συμμόρφωσης 27-05-15 05-06-15 2 150 153 Οικονομικών
38 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 23-02-10 28-02-10 41 36 36 Οικονομικών
39 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου 17-06-15 18-06-15 8 15 15 Οικονομικών
40 Ρύθμιση Συνταξιοδοτικών Θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις 28-12-15 29-12-15 12 4 4 Οικονομικών
41 Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων 26-08-10 12-09-10 13 1513 1647 Οικονομικών
42 ΣΝ Ενσωμάτωση οδηγίας 2013/36/ΕΕ 04-03-14 17-03-14 167 4 4 Οικονομικών
43 Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α) 01-12-09 08-12-09 12 239 242 Οικονομικών
44 Σχέδιο Νόμου "Δαπάνες Μετακινούμενων εντός & εκτός επικράτειας" 28-05-15 02-06-15 27 454 459 Οικονομικών
45 Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ 29-07-13 19-08-13 61 0 0 Οικονομικών
46 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 12-03-15 16-03-15 34 881 971 Οικονομικών
47 Σχέδιο Νόμου Ρύθμιση Αγοράς Παιγνίων 26-01-11 31-01-11 38 682 736 Οικονομικών
48 Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων 22-01-16 01-02-16 55 10 13 Οικονομικών
49 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 24-03-11 29-03-11 23 44 44 Οικονομικών
50 Τέλη εγγραφής πράξεων από τα υποθηκοφυλακεία. 29-09-14 06-10-14 12 222 225 Οικονομικών
51 Τροποποίηση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας 28-01-13 08-02-13 20 269 269 Οικονομικών
52 Υποβολή καταστάσεων 25-06-13 10-07-13 8 110 116 Οικονομικών
53 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 10-08-15 12-08-15 3 13 16 Οικονομικών
Υγείας
1 «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων» 10-04-17 25-04-17 15 57 57 Υγείας
2 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» 11-04-17 02-05-17 21 720 726 Υγείας
3 Αδεια ασκήσεως επεγγελματος στην ειδικότητα «Διασώστης- Πλήρωμα Ασθενοφόρου» . 04-05-15 12-05-15 6 82 83 Υγείας
4 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης 14-09-11 29-09-11 44 369 374 Υγείας
5 Δημιουργία συστήματος κατανομής αποζημίωσης νοσοκομείων 29-04-14 15-05-14 39 3 3 Υγείας
6 Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού, του Υπουργείου Υγείας 15-05-17 24-05-17 1 0 0 Υγείας
7 Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας 18-12-10 01-01-11 82 1146 1148 Υγείας
8 Ενσωματώση οδηγίας ΕΕ για την ανταλλαγή ανθρώπινων οργάνων για μεταμόσχευση 19-03-14 24-03-14 40 2 3 Υγείας
9 Ίδρυση Παρατηρητηρίου Ανοιας-Alzieimer" 02-12-14 04-12-14 69 211 211 Υγείας
10 Μεταμοσχεύσεις 05-05-11 17-05-11 59 254 254 Υγείας
11 Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Αναφοράς σπανίων παθήσεων και άλλες διατάξεις 13-05-16 23-05-16 84 222 232 Υγείας
12 Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων 07-08-17 25-08-17 70 30 32 Υγείας
13 ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 31-03-15 07-04-15 7 476 478 Υγείας
14 ΠΔ "ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ" 02-07-15 10-07-15 17 35 35 Υγείας
15 Ποινές για παραβατικές συμπεριφορές στο χώρο της Υγείας 24-04-13 29-04-13 16 14 15 Υγείας
16 Πρόληψη, Διάσωση και Φροντίδα Ατυχημάτων 25-08-15 10-09-15 13 66 66 Υγείας
17 Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ 04-10-13 09-10-13 16 0 0 Υγείας
18 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ περί προσέγγισης νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών για προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα 09-05-16 12-05-16 33 975 1411 Υγείας
19 Πρόσβαση ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα υγείας 30-04-15 11-05-15 11 167 167 Υγείας
20 Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου 26-09-16 03-10-16 2 31 35 Υγείας
21 Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος). 29-03-16 18-04-16 24 282 284 Υγείας
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
1 Ανοικτή διάθεση εγγράφων και δεδομένων του δημόσιου τομέα 06-06-14 20-06-14 22 47 47 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
2 Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων 20-01-15 10-02-15 14 47 79 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
3 Αξιολόγηση Προσωπικού 03-04-12 12-04-12 32 603 761 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
4 Δημόσια Διαβούλευση επί της Υπουργικής Απόφασης για την ένταξη επιχορηγούμενων φορέων στο Πρόγραμμα Διαύγεια 27-11-14 08-12-14 9 9 9 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
5 Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη "αναδιοργάνωσης σημαντικών εποπτευόμενων φορέων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" 14-05-12 31-05-12 1 3 3 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
6 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού «Αναμόρφωση του Κράτους: Προς Ένα Επιτελικό Κράτος» 04-06-13 18-06-13 1 0 3 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
7 Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη "Αναδιοργάνωσης Δομών και Λειτουργιών της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης" 14-05-12 31-05-12 1 6 6 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
8 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 31-03-17 18-04-17 7 4 4 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
9 Ηλεκτρονική Επιβεβαίωση, Ασφαλής Χρονοσήμανση 23-01-13 01-02-13 7 38 39 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
10 Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο 26-03-12 10-04-12 1 49 52 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
11 Καλή Νομοθέτηση 03-08-11 02-09-11 21 167 183 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
12 Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και ΥΠηρεσιών και άλλες Διατάξεις 15-01-14 21-01-14 41 820 835 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
13 Καταργηση Οργανισμων 01-10-12 11-10-12 17 726 739 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
14 Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA 26-02-13 15-03-13 1 0 0 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
15 Λευκή Βίβλος 17-01-12 27-01-12 7 178 220 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
16 Μείωση Διοικητικών Βαρών 08-07-14 11-07-14 19 36 36 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
17 Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης 02-05-13 17-05-13 20 751 762 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
18 Πειθαρχικό Δίκαιο των υπαλλήλων του Δημοσίου 01-11-11 15-11-11 9 87 97 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
19 Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 30-12-11 23-01-12 7 76 88 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
20 Ρυθμίσεις Υπουργείου 02-10-13 09-10-13 46 981 1011 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
21 Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 10-02-14 20-02-14 12 48 49 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
22 ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων 26-02-13 15-03-13 1 1 1 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
23 ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ -υποδομές ασφάλειας 14-03-13 05-04-13 2 0 2 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
24 ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8 26-02-13 15-03-13 1 2 2 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
25 Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 07-06-13 14-06-13 18 70 77 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
26 Σχέδιο Δράσης Ηλ. Διακυβέρνησης 10-07-14 08-08-14 63 52 52 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
27 Τροποποίηση διατάξεων περί επιλογής προϊσταμένων 08-05-14 23-05-14 7 247 249 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
28 Ψηφιοποίηση Εγγράφων 28-02-13 08-03-13 13 28 29 Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Πολιτισμού και Αθλητισμού
1 Αδεια Παράστασης 21-11-13 28-11-13 9 12 12 Πολιτισμού και Αθλητισμού
2 Αθλητικός νόμος 25-11-14 20-12-14 118 614 652 Πολιτισμού και Αθλητισμού
3 Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς 20-11-14 04-12-14 26 16 16 Πολιτισμού και Αθλητισμού
4 Επιστροφή Πολιτιστικών αγαθών 09-11-15 16-11-15 12 0 0 Πολιτισμού και Αθλητισμού
5 Ιδρυση και λειτουργία Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας -Τηλεόρασης 25-07-14 04-08-14 3 26 27 Πολιτισμού και Αθλητισμού
6 Κώδικαs Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ 29-01-16 03-02-16 80 341 357 Πολιτισμού και Αθλητισμού
7 Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης 26-06-17 07-07-17 15 23 23 Πολιτισμού και Αθλητισμού
8 Νόμος για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 23-12-15 22-01-16 70 256 256 Πολιτισμού και Αθλητισμού
9 Περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού 31-10-16 09-12-16 166 473 473 Πολιτισμού και Αθλητισμού
10 Πνευματικη ιδιοκτησία 14-10-13 21-10-13 10 5 5 Πολιτισμού και Αθλητισμού
11 ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗΣ ΣΥΡΡΑΞΗΣ 03-07-17 10-07-17 2 0 0 Πολιτισμού και Αθλητισμού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» 07-06-17 26-06-17 11 71 74 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2 Αδεια Διανομής Θερμικής Ενέργειας 30-05-11 06-06-11 13 17 18 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
3 Αεροδρόμιο Ελληνικού - Πρόγραμμα Ηλιος 21-02-12 27-02-12 30 119 122 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
4 Αθλητικές Εγκαταστάσεις 27-01-14 05-02-14 11 66 66 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
5 Αλλαγή χρήσης κτιρίων - ΥΑ 05-02-14 10-02-14 5 7 7 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
6 Αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις 12-09-16 21-09-16 15 18 18 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
7 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 02-06-15 12-06-15 1 99 99 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
8 Ανακύκλωση-βελτίωση αποβλήτων 19-11-14 08-12-14 23 193 193 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
9 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης 24-08-10 06-09-10 24 64 64 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
10 Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών 11-04-11 28-05-11 15 768 813 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
11 Αξιοποίηση Ιλύος 03-01-12 16-01-12 16 91 92 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
12 Απαγόρευση καλλιέργειας ΓΤΟ 09-12-15 17-12-15 6 14 15 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
13 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 08-10-12 21-10-12 22 32 33 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
14 Αυθαίρετη δόμηση 2 17-04-13 28-04-13 39 1225 1232 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
15 Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης - Ενεργειακές Υπηρεσίες 08-03-10 17-03-10 20 76 82 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
16 Βοσκήσιμες γαίες Ελλαδας 29-05-15 10-06-15 19 124 126 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
17 Γήπεδο ΑΕΚ στην Ν. Φιλαδέλφεια 20-02-14 28-02-14 1 91 93 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
18 Δασικά Οικοσυστήματα 18-09-13 02-10-13 21 355 356 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
19 Δασικές συναιτεριστικές οργανώσεις 26-01-16 10-02-16 48 131 131 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
20 Δασικοί Συνεταιρισμοί 02-01-12 02-02-12 50 233 235 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
21 Δεύτερο Σχέδιο Δράσης Εξοικονόμησης Ενέργειας 20-09-11 30-09-11 5 22 22 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
22 Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας Ηλεκτρικής ενέργειας 10-03-14 14-03-14 13 130 131 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
23 Διεθνείς διαγωνισμοί ανάδειξης ιδιωτών επενδυτών σε Εταιρείες Παροχής Αερίου 09-09-11 20-09-11 8 9 9 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
24 Διενέργεια Σεισμικών Ερευνών 07-06-11 27-06-11 8 67 68 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
25 Δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης δημόσιων μεταλλευτικών χώρων στη Βόρεια Ελλάδα 19-10-11 15-11-11 4 14 14 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
26 Διπλή Ανάπλαση στο Δήμο Αθηναίων 22-11-10 06-12-10 2 407 409 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
27 Δομική Τρωτότητα 15-10-13 30-10-13 3 46 46 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
28 Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου 09-11-10 30-11-10 2 22 24 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
29 Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του 02-09-16 12-09-16 16 67 67 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
30 Εγκριση κώδικα για την προστασία των νερών στο πλαίσιο οδηγίας 05-03-15 09-04-15 10 33 33 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
31 Εθνική Μεταλλευτική Πολιτική 25-08-11 30-09-11 1 46 46 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
32 Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών 21-06-10 30-06-10 30 128 132 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
33 Εθνικό Κτηματολόγιο 27-11-12 08-12-12 7 63 74 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
34 Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης 2050 27-04-12 29-06-12 6 29 43 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
35 Έκδοση Αδειών Δόμησης & Ελέγχου Κατασκευών 26-07-11 16-08-11 39 701 728 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
36 Έλεγχοι δόμησης 25-01-12 03-02-12 4 97 102 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
37 Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων 26-09-11 10-10-11 34 55 55 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
38 Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων 04-01-10 22-01-10 10 167 174 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
39 Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις 05-01-12 30-01-12 16 37 38 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
40 Ενεργειακή απόδοση κτιρίων 30-08-12 14-09-12 23 332 334 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
41 Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού 12-01-10 31-01-10 17 479 482 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
42 Ενεργειακος Σχεδιασμος 04-04-12 25-04-12 7 30 35 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
43 Ενσωμάτωση οδηγίας 2012/27/ΕΕ 16-09-14 26-09-14 25 66 66 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
44 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012-27-ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 26-06-15 01-07-15 44 46 46 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
45 Εντοπισμός Γεωθερμικού Δυναμικού 24-08-10 20-09-10 1 14 14 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
46 Επέκταση Ορισμού Προστατευόμενων Καταναλωτών 13-02-14 24-02-14 1 3 3 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
47 Επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις 30-03-16 04-05-16 3 61 84 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
48 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 08-12-09 15-01-10 14 1052 1122 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
49 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών 10-03-11 01-04-11 17 66 71 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
50 Έρευνα και Διαχείριση Γεωθερμικού Δυναμικού 14-10-11 25-10-11 33 8 8 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
51 Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις 28-06-17 19-07-17 28 244 245 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
52 Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων 21-12-10 31-01-11 11 222 224 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
53 Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων (opendoor) 07-10-11 15-12-11 4 27 27 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
54 Εφαρμογή Κοινωνικού Τιμολογίου (ΚΟΤ) της ΔΕΗ Α.Ε 11-06-10 21-06-10 3 22 24 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
55 Ζώνες Ειδικής Προστασίας 22-10-10 04-11-10 24 249 276 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
56 Ηλεκρονική ταυτότητα κτιρίων 31-05-13 14-06-13 12 75 75 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
57 Ηλεκτροκίνητα οχήματα 27-01-12 10-02-12 23 78 83 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
58 Θαλάσσια Στρατηγική 17-12-10 03-01-11 22 41 48 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
59 Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ 18-11-16 28-11-16 18 94 95 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
60 Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων 13-10-16 21-11-16 24 66 121 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
61 Καθορισμός Κανόνων 31-03-14 04-04-14 25 36 36 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
62 Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης 04-08-15 31-08-15 27 92 92 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
63 Καθορισμός κριτηρίων και Κατανομής Βιοντίζελ 26-10-12 05-11-12 10 52 52 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
64 Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος- 26-07-16 05-08-16 2 1 1 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
65 Καθορισμός όρων σε διεθνείς διαγωνισμούς ΕΠΑ 14-06-13 26-06-13 8 3 3 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
66 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης 22-07-16 22-08-16 20 217 217 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
67 Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 12-01-10 31-01-10 20 494 499 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
68 Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 26-08-10 15-10-10 1 48 49 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
69 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων 16-03-17 27-03-17 22 207 212 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
70 Καταγραφή Μικρών Νησιωτικών Υγροτόπων 25-05-11 01-06-11 8 111 117 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
71 Κατασκευή φυτεμένων επιφανειών 20-12-11 31-12-11 3 33 33 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
72 Κατάταξη Έργων και Δραστηριοτήτων σε κατηγορίες του Νόμου για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 21-10-11 28-10-11 8 83 84 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
73 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων 06-03-14 21-03-14 16 179 179 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
74 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης 20-12-11 29-02-12 17 661 663 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
75 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 28-02-17 17-03-17 18 552 558 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
76 Κατηγορίες παραβάσεων του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α-), όρια προστίμου και σχετικά ζητήματα - Σφράγιση εγκαταστάσεων 06-05-10 14-05-10 5 55 56 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
77 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών. 14-06-16 29-06-16 7 0 0 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
78 Κτήμα Τατοϊου 28-05-15 07-06-15 7 50 50 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
79 ΚΥΑ αειφορίας 04-11-14 18-11-14 13 29 29 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
80 ΚΥΑ Τουρισμού 09-03-12 20-03-12 15 81 94 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
81 Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου 16-05-11 05-06-11 157 220 227 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
82 Λιγνιτικό Τέλος 07-07-11 18-07-11 9 53 53 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
83 Λίμνη Παμβώτιδα 07-01-11 06-02-11 11 54 64 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
84 Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και άλλες διατάξεις 13-10-16 20-10-16 11 1 1 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
85 Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης 17-06-16 27-06-16 13 112 112 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
86 Νεος Οικοδομικός Κανονισμός 29-02-12 06-03-12 30 537 550 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
87 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 01-09-16 10-10-16 111 2273 2286 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
88 Νομοσχέδιο για τη Βιοποικιλότητα 05-07-10 12-07-10 16 305 335 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
89 ΟΡΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ 23-11-12 27-12-12 9 53 54 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
90 Παρνασσός - Εθνικό Πάρκο 04-05-12 04-06-12 9 87 89 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
91 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση 29-01-14 21-02-14 44 360 361 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
92 Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 01-02-16 22-02-16 36 53 53 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
93 Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 07-06-13 22-07-13 15 59 59 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
94 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος 19-09-11 26-09-11 13 18 18 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
95 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα 03-06-14 11-06-14 4 96 134 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
96 Πράσινο Ταμείο και άλλες διατάξεις 12-07-10 19-07-10 31 295 295 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
97 Προγραμματιζόμενο Νομοθετικό Έργο - Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας 20-10-10 27-10-10 2 9 9 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
98 Προστασία Δασών και Δασικών Εκτάσεων που Επλήγησαν από τις Πυρκαγιές του Αυγούστου 2009 27-10-09 30-10-09 8 315 332 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
99 Προστασία ορεινού όγκου Υμηττού 20-04-10 20-05-10 7 2194 2319 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
100 Προστασία του Φυσικού Περιφερειακού Πάρκου Τήλου 25-11-11 27-12-11 10 22 24 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
101 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΥΟΤΟ 03-12-12 14-12-12 10 33 37 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
102 Ρυθμίσεις για την εξυγίανση ειδικού λογαριασμού 07-03-14 13-03-14 11 1334 1447 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
103 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 03-12-12 14-12-12 20 146 147 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
104 Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΠΕ 16-04-13 19-04-13 23 230 230 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
105 Ρυθμίσεις ΥΠΕΚΑ 27-02-13 27-02-13 13 0 4 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
106 Ρύθμιση θεμάτων Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π 25-04-14 23-05-14 31 15 16 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
107 Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ 17-12-13 20-12-13 6 6 6 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
108 Ρυθμιστικά σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης 27-03-14 03-04-14 82 101 101 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
109 Σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού 22-09-11 01-10-11 9 56 57 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
110 Συμψηφισμός ποσών 23-01-14 28-01-14 5 37 37 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
111 Σύσταση ΑΕ και τροποιοίσεις ν. 4123/2013 29-08-14 12-09-14 2 10 10 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
112 Σύσταση και τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4014/2011(Α΄ 209) 08-09-16 18-09-16 16 27 27 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
113 Σχέδιο αντικατάστασης του άρθρου 15Α του Ν3054_2002 Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις 14-10-16 27-10-16 1 7 7 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
114 Σχέδιο Δράσης για την βιοποικιλοτητα 03-02-14 14-02-14 14 31 44 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
115 ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 07-08-17 15-09-17 11 0 11 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
116 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 11-11-16 21-11-16 14 189 189 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
117 Σχέδιο Πλαίσιο-Νόμου για τα Απόβλητα 30-03-11 13-04-11 45 278 278 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
118 Σχέδιο Τεχνικού Κανονισμού Βιοκαυσίμων 11-05-12 08-06-12 3 4 5 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
119 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 04-08-17 28-08-17 0 5 5 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
120 Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 08-11-13 15-11-13 2 5 5 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
121 ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΑ 16-05-13 03-06-13 9 77 87 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
122 Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας - Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώων 26-01-11 02-02-11 24 9 17 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
123 Φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου 08-10-10 18-10-10 12 2 3 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
124 φυσικό αέριο -τροποιήσεις ν.4001/2011 23-10-14 29-10-14 15 118 118 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
125 Χαρακτηρισμός της περιοχής του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων ως Εθνικού Πάρκου 22-07-16 22-08-16 9 10 10 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
126 Χαρακτηρισμός της υδάτινης και χερσαίας περιοχής Αλυκής, Ψιλής Άμμου, νήσου Σάμου 11-04-12 11-05-12 10 22 23 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
127 Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του δάσους Δαδιάς, Λευκίμης, Σουφλίου ως Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς, Λευκίμης, Σουφλίου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών 28-09-16 28-10-16 8 19 19 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
128 Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών 26-02-16 15-03-16 -2 0 0 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
129 Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005, «GR2330008 και «GR2550005- 26-02-16 15-03-16 11 188 188 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
130 Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο 30-06-16 30-07-16 9 43 43 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
131 Χερσαία περιοχή του όρους Ολύμπου ως Εθνικό Πάρκο 13-09-11 13-10-11 8 138 138 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
132 Χορήγηση αδειών διάθεσης βιοκαυσίμων 11-10-12 17-10-12 1 6 14 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
133 Χωροθέτηση Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) 06-08-10 27-08-10 3 174 178 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
134 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός 08-05-14 22-05-14 13 176 177 Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Υποδομών και Μεταφορών
1 Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Οδικών και Εμπορευματικών Μεταφορών 22-04-10 03-05-10 16 183 183 Υποδομών και Μεταφορών
2 Τέλη Διέλευσης Δικτύων 03-06-10 18-06-10 14 29 29 Υποδομών και Μεταφορών
3 Ψηφιακή Ελλάδα 2021 28-03-14 25-04-14 18 21 21 Υποδομών και Μεταφορών
4 Οδική Ασφάλεια 27-07-10 04-08-10 18 152 154 Υποδομών και Μεταφορών
5 Αναδιοργάνωση ΥΠΑ 03-08-10 10-08-10 32 162 163 Υποδομών και Μεταφορών
6 Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου 10-08-10 15-09-10 28 468 474 Υποδομών και Μεταφορών
7 Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 10-09-10 20-09-10 44 130 139 Υποδομών και Μεταφορών
8 Νέος κανονισμός λειτουργίας πειραματικών σταθμών ασυρμάτου 05-10-10 25-10-10 11 7 7 Υποδομών και Μεταφορών
9 Πιστοποίηση μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις 07-10-10 15-10-10 34 6 7 Υποδομών και Μεταφορών
10 Διαδικασία Αδειοδότησης Εγκατάστασης Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών 30-11-10 10-12-10 11 53 53 Υποδομών και Μεταφορών
11 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 24-03-14 07-04-14 65 20 22 Υποδομών και Μεταφορών
12 Περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 22-12-10 10-01-11 34 173 174 Υποδομών και Μεταφορών
13 Αναδιάρθρωση Συγκοινωνιών 13-01-11 21-01-11 16 221 225 Υποδομών και Μεταφορών
14 Εξαίρεση Μικρών Σταθμών και Κατασκευών Κεραιών 13-04-11 20-04-11 9 36 36 Υποδομών και Μεταφορών
15 Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων 15-02-11 03-03-11 91 453 467 Υποδομών και Μεταφορών
16 Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών 08-04-11 08-05-11 4 128 128 Υποδομών και Μεταφορών
17 Κανονισμός Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου 16-05-11 31-05-11 27 613 614 Υποδομών και Μεταφορών
18 Εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 28-07-11 22-08-11 14 65 66 Υποδομών και Μεταφορών
19 Ακεραιότητα δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων 11-08-11 02-09-11 22 23 27 Υποδομών και Μεταφορών
20 Τέλη Αερολιμένων 06-09-11 18-09-11 12 10 10 Υποδομών και Μεταφορών
21 Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς με Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης, αυτοκίνητα και Μοτοσικλέτες Δημόσιας Χρήσης 07-09-11 14-09-11 33 405 496 Υποδομών και Μεταφορών
22 Κατάλογος Ελαχίστου Εξοπλισμού αεροσκαφών Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών 15-09-11 30-09-11 5 0 1 Υποδομών και Μεταφορών
23 Κανονισμός Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών 19-09-11 30-09-11 2 0 1 Υποδομών και Μεταφορών
24 Κανονισμός Πρόσθετων Απαιτήσεων Πτητικής Ικανότητας για Πτητικές Λειτουργίες 19-09-11 30-09-11 5 0 0 Υποδομών και Μεταφορών
25 Διαδικασίες Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 06-10-11 18-10-11 13 80 86 Υποδομών και Μεταφορών
26 Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς 11-10-11 23-10-11 11 32 32 Υποδομών και Μεταφορών
27 Αδειοδότηση και λειτουργία αεροπορικών σχολών για παροχή εκπαίδευσης 09-11-11 20-11-11 23 2 12 Υποδομών και Μεταφορών
28 Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων και όροι ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής τους 07-12-11 16-01-12 15 157 157 Υποδομών και Μεταφορών
29 Οχήματα Ειδικής Χρήσης 13-12-11 27-01-12 3 40 40 Υποδομών και Μεταφορών
30 Ζώνες ασφαλείας 07-02-12 17-02-12 9 10 10 Υποδομών και Μεταφορών
31 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 06-03-12 16-03-12 83 180 192 Υποδομών και Μεταφορών
32 Κανονισμός Λειτουργίας Παρατηρητηρίου 06-08-12 31-08-12 15 46 46 Υποδομών και Μεταφορών
33 ΚΥΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 19-09-12 01-10-12 6 20 23 Υποδομών και Μεταφορών
34 Εκκαθαρίστριες εταιρείες για λογιστική τακτοποίηση 27-08-13 13-09-13 10 18 19 Υποδομών και Μεταφορών
35 Ψηφιακό Μητρώο 24-12-14 11-02-15 9 22 27 Υποδομών και Μεταφορών
36 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2012_34_ΕΕ 27-04-16 09-05-16 63 1 4 Υποδομών και Μεταφορών
37 Προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας στις προβλέψεις της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 24-05-16 31-05-16 13 6 7 Υποδομών και Μεταφορών
38 Κανονισμός πτήσεων των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) - Unmanned Aircraft Systems (UAS) 24-05-16 08-06-16 23 153 159 Υποδομών και Μεταφορών
39 Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών 05-08-16 09-09-16 33 102 102 Υποδομών και Μεταφορών
40 Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών 26-09-16 17-10-16 24 181 181 Υποδομών και Μεταφορών
41 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/EE 20-10-16 30-10-16 14 12 13 Υποδομών και Μεταφορών
42 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 21-10-16 30-10-16 15 196 196 Υποδομών και Μεταφορών
Μεταναστευτικής Πολιτικής
1 ΔοκιμασίαΔοκιμασίαΔοκιμασίαΔοκιμασίαΔοκιμασίαΔοκιμασίαΔοκιμασία 08-11-16 08-12-16 159 1 1 Μεταναστευτικής Πολιτικής
2 τροποποίηση του ν. 4251/2014 (80 Α') για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαϊου 2014 29-06-17 14-07-17 2 0 0 Μεταναστευτικής Πολιτικής
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
1 Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας 13-12-12 28-12-12 51 241 249 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
2 Διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης 22-06-17 14-07-17 7 98 99 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
3 Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 16-02-17 28-02-17 104 823 824 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
4 Επιθεωρητές/ελεγκτές πλοίων, λιμένων, Αναγνωρισμένων Οργανισμών - Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις 25-05-16 31-05-16 60 302 305 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
5 Θαλάσσιος και Αλιευτικός Τουρισμός 05-05-11 20-05-11 28 137 144 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
6 Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις 28-04-16 06-05-16 59 103 103 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
7 Τουριστικά πλοία 30-04-13 14-05-13 29 193 208 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
8 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ 19-11-13 22-11-13 41 58 62 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
1 ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 26-10-15 27-11-15 44 144 148 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
2 Αγροτικός συνδικαλισμός και άλλες διατάξεις 16-08-17 15-09-17 22 4 4 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3 Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών 14-02-14 28-02-14 31 199 200 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
4 Ανασυγκρότηση του Αγροτικού Συνδικαλιστικού Κινήματος 22-01-10 05-02-10 1 113 132 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
5 Ανασυγκρότηση των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 20-04-10 03-05-10 1 36 41 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
6 Γεωργικά Φάρμακα 01-09-10 09-09-10 1 59 60 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
7 Δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς 31-03-11 15-04-11 24 2663 2767 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
8 Διαβούλευση για αγορά σπόρων του ΕΛΓΟ 16-09-16 23-09-16 2 0 0 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
9 Διαβούλευση των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος της παραγωγής και εμπορίας σπόρων σποράς, κυριότητας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 02-08-17 22-08-17 1 0 3 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
10 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 24-03-17 24-04-17 20 52 52 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
11 Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπ.Α.Α.Τ. 09-09-11 28-09-11 22 136 144 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
12 ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 10-12-12 10-01-13 11 130 133 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
13 ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 09-10-14 10-11-14 26 81 94 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
14 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - Δήμητρα 14-09-11 26-09-11 31 235 238 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
15 Θεσμικό Πλαίσιο Αγροτικών Συνεταιρισμών 08-04-11 20-04-11 19 47 106 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
16 Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων - Ορισμός του Επαγγελματία Αγρότη 16-04-10 23-04-10 1 80 91 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
17 Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας 30-05-13 01-07-13 6 3 4 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
18 Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας - 5η ομάδα 04-06-14 02-07-14 10 13 15 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
19 Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία 27-02-13 27-03-13 7 14 18 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
20 Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία (4) 29-11-13 30-12-13 9 19 19 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
21 Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία 11-11-11 18-11-11 18 200 200 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
22 Σύσταση Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων 25-06-10 02-07-10 2 17 17 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
23 Σύστημα Προστασίας και Ασφάλισης της Αγροτικής Δραστηριότητας 12-05-10 17-05-10 2 38 50 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
24 Τμήμα Ι: Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία - Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας 31-07-13 30-09-13 10 28 28 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
25 Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών 30-01-13 11-02-13 63 962 1023 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
26 Χορήγηση άδειας για σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊοντων 21-02-14 21-03-14 12 6 7 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Toυρισμού
1 Αναδιάρθρωση ΕΟΤ 16-01-13 29-01-13 38 273 273 Toυρισμού
2 Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και ΕΟΤ 19-02-14 28-02-14 32 190 199 Toυρισμού
3 Βία στα Γήπεδα 01-08-11 22-08-11 26 94 97 Toυρισμού
4 Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 07-12-11 10-01-12 11 191 206 Toυρισμού
5 Θεατρικές Επιχορηγήσεις 26-02-11 15-03-11 7 200 207 Toυρισμού
6 Κινηματογραφική Τέχνη 26-10-10 04-11-10 36 380 413 Toυρισμού
7 Συνιδιοκτησία και Λειτουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων 19-12-11 29-12-11 25 22 22 Toυρισμού
8 Τεχνικές-λειτουργικές προδιαγραφές των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων 07-12-11 15-12-11 17 52 56 Toυρισμού
9 Τουρισμός υπαίθρου 23-12-11 12-01-12 44 204 205 Toυρισμού
Επικρατείας
1 Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης 22-07-15 08-09-15 22 177 180 Επικρατείας
2 Ανοικτό Σύστημα Επιτάχυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων 06-08-10 05-09-10 23 130 130 Επικρατείας
3 Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 05-07-17 24-07-17 -2 0 0 Επικρατείας
4 Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική 23-07-15 31-07-15 37 178 178 Επικρατείας
5 Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου 01-07-16 25-07-16 14 43 43 Επικρατείας
6 Καταπολέμηση της Διαφθοράς 21-03-13 01-04-13 6 138 142 Επικρατείας
7 Κατευθυντήριες - οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 07-07-17 31-07-17 17 67 68 Επικρατείας
8 Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας 13-08-10 05-09-10 9 52 52 Επικρατείας
9 Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν2190_1920 09-03-15 12-03-15 20 582 652 Επικρατείας
10 Σχέδιο προκήρυξης ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού αδειοδότησης των ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου 15-04-16 04-05-16 11 123 134 Επικρατείας

Περιεχόμενο άλλων Φορέων

Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
1 Κατάργηση, συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα 22-06-10 28-06-10 9 535 535 Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
1 Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής στον Τομέα Δημοσίων Συμβάσεων 03-02-16 19-02-16 4 21 21 Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 08-09-16 17-09-16 7 4 4 Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Άλλοι Φορείς
1 Crowdsourcing στη Δημόσια Διοίκηση 08-07-11 25-07-11 3 398 459 Άλλοι Φορείς
2 Eνσωμάτωση Οδηγιών EE για: 1. Ονοματολογίες, 2. Σήματα, 3. Εκθέσεις δοκιμών, Πιστοποιήσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα, 4. Διοικητική συνεργασία Κρατών Μελών 26-05-15 12-06-15 4 0 1 Άλλοι Φορείς
3 Αναβάθμιση Εξοπλισμού του Πληροφοριακού Συστήματος του ΑΣΕΠ 10-08-10 25-08-10 1 24 37 Άλλοι Φορείς
4 Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής Παιγνίων 20-12-13 10-01-14 4 31 31 Άλλοι Φορείς
5 Ενσωμάτωση νέων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 08-04-15 29-05-15 8 12 13 Άλλοι Φορείς
6 Ενσωμάτωση οδηγία Ηλεκρονικές υπηρεσίες 24-04-15 29-05-15 10 1 1 Άλλοι Φορείς
7 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 14-04-15 29-05-15 14 18 18 Άλλοι Φορείς
8 Ενσωμάτωση οδηγιών ΕΕ για τις συμβάσεις και τις παραχωρήσεις στην εθνική έννομη τάξη 22-04-15 29-05-15 1 2 2 Άλλοι Φορείς
9 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ: 1. Σύγκρουση συμφερόντων, 2. Λόγοι αποκλεισμού, 3. Πάγιοι όροι συμμετοχής ενώσεων οικονομικών φορέων 20-05-15 12-06-15 16 0 1 Άλλοι Φορείς
10 Ενσωματωση οδηγιών:Διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων- Δυναμικό σύστημα αγορών- Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί κλπ 12-05-15 05-06-15 9 22 22 Άλλοι Φορείς
11 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 07-04-15 29-05-15 14 16 16 Άλλοι Φορείς
12 Ενσωμάτωση των νέων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις και τις παραχωρήσεις στην εθνική έννομη τάξη 08-04-15 29-05-15 15 6 6 Άλλοι Φορείς
13 Ιπποδρομιακό Στοίχημα 20-06-13 01-07-13 31 0 0 Άλλοι Φορείς
14 Κανονισμός ηλεκτρονικών παιγνίων 20-06-12 02-07-12 29 370 382 Άλλοι Φορείς
15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΑΕ 27-02-15 29-05-15 8 228 302 Άλλοι Φορείς
16 Νέα διαδικτυακή πύλη της Βουλής 22-04-10 22-05-10 2 0 35 Άλλοι Φορείς
17 Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ 05-10-10 29-10-10 1 104 121 Άλλοι Φορείς
18 Παιγνιομηχανήματα τύπου vlt 15-11-12 10-12-12 52 198 203 Άλλοι Φορείς
19 Υπηρεσίες αναζήτησης περιεχομένου στα ΦΕΚ 02-08-10 31-08-10 1 20 39 Άλλοι Φορείς
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ)
1 Δημόσια Διαβούλευση για την εξειδίκευση των σκοπών και των προτεραιοτήτων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης 30-10-13 22-11-13 5 934 934 Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ)
2 Δημόσια Διαβούλευση για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ΝΕΡΙΤ Α.Ε 03-12-13 13-12-13 47 68 68 Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ)
3 Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Εργασίας της ΝΕΡΙΤ ΑΕ 03-12-13 13-12-13 35 43 43 Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ)
4 Διαβούλευση για την περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων του προς πρόσληψη προσωπικού της ΝΕΡΙΤ ΑΕ 19-11-13 29-11-13 45 693 693 Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ)
5 Κανονισμός Προμηθειών ΝΕΡΙΤ 16-12-13 19-12-13 49 12 12 Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ)
6 Τεχνικές Προδιαγραφές 08-09-14 18-09-14 1 0 0 Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ)
7 Ψηφιακά προϊόντα 07-02-14 18-02-14 9 0 2 Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ)
Open Government Partnership
1 Δημόσια Διαβούλευση επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2014-2016 για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Parntership) 06-05-14 10-06-14 22 72 73 Open Government Partnership
2 Διαβούλευση - Greek action plan 2014-2016 for Open Government Parntership 06-05-14 10-06-14 22 50 50 Open Government Partnership
3 Σχέδιο Δράσης 18-09-13 30-09-13 21 258 260 Open Government Partnership
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών
1 Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 20-03-12 27-03-12 2 80 80 Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
1 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ» 20-06-17 29-06-17 0 2 2 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
2 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠOΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)» 20-06-17 29-06-17 0 5 5 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
3 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ» 09-05-17 15-05-17 0 0 0 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
4 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 19-09-16 26-09-16 2 5 5 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ II 09-06-16 30-06-16 2 23 23 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
6 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ» 31-03-17 11-04-17 0 0 0 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
7 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 23-02-16 01-03-16 1 4 5 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
8 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 01-06-16 05-06-16 18 0 0 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
9 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» 22-05-17 26-05-17 0 3 3 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
10 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» 22-05-17 31-05-17 0 3 3 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
11 ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 28-04-17 15-05-17 0 8 8 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
12 ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (4ΗΜΕΡΗ) 30-05-17 06-06-17 0 0 0 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
13 ΗΛΩΣΕΙΣ - ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές - εξωτερικές) 21-02-17 13-03-17 3 29 29 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
14 ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 21-03-17 30-03-17 1 3 3 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 12-05-16 23-05-16 17 63 63 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
1 Aσυλο και Πρώτη Υποδοχή 18-11-10 26-11-10 41 82 89 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2 Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 05-02-13 16-02-13 59 556 605 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
3 Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπ. Προστασίας του Πολίτη 26-11-10 05-12-10 20 1140 1192 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
4 Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών » 01-07-14 10-07-14 1 3 5 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
5 Διερεύνηση Ναυτικών Ατυχημάτων 15-09-11 22-09-11 28 5 5 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
6 Εθελοντές Πυροσβέστες 06-07-11 20-07-11 24 189 193 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
7 Έλεγχος απόκτησης και κατοχής όπλων 02-10-10 11-10-10 15 178 181 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
8 Ελληνική Αστυνομία 24-07-13 05-08-13 35 421 428 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
9 Ένοπλοι ιδιώτες φρουροί σε εμπορικά πλοία 20-12-11 08-01-12 10 95 102 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
10 Επικουρική Ακτοφυλακή 28-07-11 07-08-11 17 79 79 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
11 Προδιαγραφές χορήγησης και ανάκλησης για το καθεστώς του πρόσφυγα 23-05-12 01-06-12 34 68 105 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
12 Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας 23-11-09 01-12-09 7 239 245 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
13 Σύσταση Ελληνικής Ακτοφυλακής 03-12-10 13-12-10 19 271 281 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
14 Τεχνητό Εμπόδιο 04-08-11 20-08-11 5 149 159 Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Πρώην Μακεδονίας Θράκης
1 Σχέδιο Νόμου «Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» 10-04-13 29-04-13 15 28 28 Πρώην Μακεδονίας Θράκης