- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 30 – Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται
α) Το άρθρο 3 του ν. 4179/2013 (Α΄175)
β) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενό του.