- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 22

Στο άρθρο 22 του πδ 127/2017 (Α’ 157) προστίθεται περίπτωση ια ως ακολούθως:
«ια. Τη χορήγηση της Αιγίδας του Υπουργείου Τουρισμού».