- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 21

Στην περίπτωση ιβ της παραγράφου 1, του άρθρου 20 του πδ 127/2017 (Α’ 157) προστίθεται υπο-περίπτωση εε΄ ως ακολούθως:

«εε. Το Γραφείο Υποστήριξης Αερολιμένα Ηρακλείου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».