- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 11

«Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) καταργείται. Η ισχύς της κατάργησης του προηγούμενου εδαφίου ανατρέχει στην 1η Νοεμβρίου 2015.»