- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 18 – Αιγίδα Υπουργείου Τουρισμού

Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύνανται να τίθενται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού επιλεγμένες δράσεις, ήτοι ενδεικτικά διοργανώσεις, εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, φεστιβάλ, που κρίνεται ότι στοχεύουν στην ενίσχυση των ανωτέρω αναφερόμενων ειδικών μορφών τουρισμού. Η διαδικασία χορήγησης της αιγίδας, οι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής καθορίζονται με όμοια απόφαση.