- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 07 – Μητρώο Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας

1. Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται Γενικό Μητρώο Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας, με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν.
2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της τηρήσεως του Γενικού Μητρώου Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας, το οποίο δύναται να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.