- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 06 – Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας

1.Θεσπίζεται Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας.
2. Τουριστικά γραφεία, που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια με Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων σε ισχύ, δύνανται να λαμβάνουν Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας, εφ’ όσον διοργανώνουν τις δραστηριότητες του άρθρου 5 περ. Β.
3. Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας δύναται να χορηγείται και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που διοργανώνουν τις δραστηριότητες του άρθρου 5 περ. Β. Η διαδικασία αδειοδότησής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
4.Το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας είναι σήμα πιστοποίησης, με ειδικό λογότυπο, πενταετούς διάρκειας και χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού, μέσω της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη τους, άλλως το Ειδικό Σήμα ανακαλείται.
5.Σε περίπτωση ανάκλησης της Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων του τουριστικού γραφείου ή της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας σε άλλη περίπτωση, ανακαλείται και το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας.
6.Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας, όπου καταχωρούνται όλοι οι κάτοχοι Ειδικού Σήματος Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας.