- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 26 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.