- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 17 Επιτροπή Αποτίμησης Αξίας Αθλητών

Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 76Α του Ν.2725/1999 (Α 121), όπως προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3262/2004 (Α 173), τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3372/2005 και παρατάθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 3708/2008 (Α 210) παρατείνεται για μία διετία από τη λήξη της.