- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 14 Θέματα Αθλοπαιδιών

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 118 του ν.2725/1999 (Α 121), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:«1. Για την  αγωνιστική περίοδο 2010-2011  σε κάθε ΤΑΚ και αθλητικό σωματείο που δικαιούται συμμετοχής στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας παρέχεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ετήσια τακτική  επιχορήγηση ποσού εκατό χιλιάδων  ευρώ».

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 107Α του ν. 2725/1999 (Α 121) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Για την  αγωνιστική περίοδο 2010-2011  σε κάθε ΤΑΠ που δικαιούται συμμετοχής στο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας παρέχεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ετήσια τακτική  επιχορήγηση ποσού εκατό χιλιάδων  ευρώ».

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 107Β του ν. 2725/1999 (Α 121) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Για την  αγωνιστική περίοδο 2010-2011  σε κάθε αθλητικό σωματείο που δικαιούται συμμετοχής στο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας παρέχεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ετήσια τακτική  επιχορήγηση ποσού πενήντα χιλιάδων  ευρώ».

4.. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 του ν. 2725/1999 (Α 121), όπως ισχύει προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Το ποσοστό, βάσει του οποίου καθορίζεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής ή της συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής της παρούσας παραγράφου, ορίζεται, προκειμένου περί ΑΑΕ της Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης, στο 25% και κατά κατώτατο όριο στις εκατό χιλιάδες ευρώ».