- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 12 Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού (Ε.Σ.Α.Σ.)

Οι παράγραφοι 3 και 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν.2725/1999 (Α 121), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 20 παρ. 11 του Ν. 2947/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το Ε.Σ.Α.Σ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού με τετραετή θητεία και αποτελείται από δεκαπέντε μέλη, ως εξής:

α) τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό, ως πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού

β) το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού

γ) τον Ειδικό Γραμματέα Υγείας Διατροφής και Άθλησης

δ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

ε) και δύο (2) μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής οριζόμενα από την ολομέλεια της

στ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής

ζ) το Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

η) ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών

θ) το Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

ι) το Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών

κ) τέσσερις  επιστήμονες κύρους με γνωστικό αντικείμενο και επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητα τον αθλητισμό.

4. Οι δαπάνες λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Σ. βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία διαθέτει και το απαραίτητο για την γραμματειακή του υποστήριξη προσωπικό. Στα μέλη του ΕΣΑΣ  δεν προβλέπεται αποζημίωση. 5) Το Ε.Σ.Α.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α) καταρτίζει το πρόγραμμα του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού ανά τετραετία, εντός του πρώτου τετραμήνου από την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων Ανδρών  – Γυναικών,

β) παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράμματος του αθλητικού σχεδιασμού και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ή συμπληρωματικές παρεμβάσεις

γ) εισηγείται την κατανομή του ποσού των επιχορηγήσεων προς τις αθλητικές ομοσπονδίες. Το συνολικό ύψος του ποσού αυτού προσδιορίζεται κατ’ έτος με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού

δ) εισηγείται την έκτακτη επιχορήγηση αθλητικών φορέων καθώς και την επιχορήγηση φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Α΄ και Β΄ βαθμού)

ε) εισηγείται  κίνητρα για την ανάπτυξη του αθλητισμού καθώς και τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων

στ) εισηγείται για τις προϋποθέσεις ανάληψης  διεθνών διοργανώσεων από τις αθλητικές ομοσπονδίες.

ζ) γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτό από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό».