- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 7 Λέσχες Φίλων των Αθλητικών Σωματείων, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.

Το άρθρο 41 Β΄ του ν.2725/1999 (Α 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν.3057/2002 (Α΄- 239) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν.3262/2004 (Α΄- 173) και το άρθρο 1 του ν.3708/2008 (Α 210), αντικαθίσταται ως εξής:

 

1. ΣΚΟΠΟΣ – ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Λέσχη Φίλων αθλητικού σωματείου (εφεξής Λέσχη), τμήματος αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.) ή ανώνυμης αθλητικής εταιρείας (Α.Α.Ε.) είναι η, κατά τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα και του παρόντος άρθρου, ένωση φυσικών προσώπων που αποβλέπει στη με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωματείου του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. Οι Λέσχες οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και του φιλάθλου πνεύματος. Τα οικεία αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε., δικαιούνται να ασκούν δια εκπροσώπου τους εποπτεία και έλεγχο στις Λέσχες και ενέχονται εις ολόκληρον για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων που τελούν τα μέλη τους κατά τις οργανωμένες μετακινήσεις τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 41Δ του παρόντος νόμου. Εποπτεύουσα κρατική αρχή για τις Λέσχες είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2. ΜΕΛΗ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ. Μέλος Λέσχης μπορεί να είναι όποιος έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και δε συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρο 3 του παρόντος νόμου. Η Λέσχη εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε μέλος της, το οποίο ισχύει για ένα έτος.

3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Προκειμένου το αρμόδιο πρωτοδικείο να προβεί στην αναγνώριση Λέσχης ως σωματείου, απαιτείται πλέον των όσων προβλέπονται από τον Α.Κ.:

α) να επισυναφθούν στην αίτηση αναγνώρισης:

i) γραπτή συναίνεση της διοίκησης του οικείου αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε.

ii) απόσπασμα ποινικού μητρώου των ιδρυτικών μελών από το oποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου,

iii) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) κάθε ιδρυτικού μέλους ότι δεν εκτίει ποινή που του έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130 του παρόντος νόμου,

β) να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού ότι:

i) η Λέσχη διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.,

ii) δεν μπορεί να είναι μέλος της Λέσχης πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, ή πρόσωπο που εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130 του παρόντος νόμου, και

iii) επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις αποβολής από τη Λέσχη, σε όποιο μέλος διαπράττει αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

4. ΒIΒΛΙΑ. Κάθε Λέσχη τηρεί υποχρεωτικά Βιβλίο Μητρώου Μελών και Βιβλίo Εσόδων – Εξόδων, τα οποία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από τον περιφερειάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Σε περίπτωση διενέργειας πράξεων παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στο Φόρο Προστιθέμενης Aξίας, το Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων θεωρείται και από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ.186/1992 (Α΄ – 84).

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Η Λέσχη μπορεί να διατηρεί κατά τόπους παραρτήματα, εφόσον:

α) προβλέπεται από το καταστατικό της,

β) υπάρχει σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης της Λέσχης σύμφωνα με το καταστατικό,

γ) έχει οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήματος και έχει γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα και στην οικεία αστυνομική αρχή.

6. ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ. Η Λέσχη ή παραρτήματά της μπορεί να έχει γραφεία ή εντευκτήρια, μετά από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί σε αυτήν αντίγραφο του εγκεκριμένου κατά τον παρόντα νόμο καταστατικού, πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της Λέσχης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου και έχει ορισθεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του υπεύθυνου για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου, ισχύει για δύο χρόνια και ανανεώνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους χορηγείται. Η αστυνομική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων Λέσχης, ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. από ομάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο (άρθρο 107 Α.Κ.), έστω κι αν ο χώρος λειτουργεί στο όνομα τρίτου προσώπου ή την εκμετάλλευσή του έχει τρίτο πρόσωπο.

Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή εντευκτήρια χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνομική αρχή στους χώρους αυτούς, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του  άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.

7. ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Κάθε Λέσχη υποχρεούται μέσα στο μήνα Ιούλιο κάθε έτους να υποβάλλει στη Γ.Γ.Α. ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτήν όργανο της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης:

α) επίσημο αντίγραφο του Μητρώου Μελών,

β) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων της για το εάν διαθέτει παραρτήματα και ποια είναι τα παραρτήματα αυτά,

γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Λέσχης,

δ) υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 των μελών της ότι στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και ότι δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130.

Με απόφασή του ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού μπορεί να αναθέτει τον έλεγχο της τήρησης της υποχρέωσης αυτής των Λεσχών στο Ελεγκτικό Συμβούλιο του άρθρου 52 ή στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 77 του παρόντος νόμου,

ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. για τη λειτουργία της Λέσχης.

8. ΔΙΑΛΥΣΗ. Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 επ. Α.Κ.:

α) τη διάλυση Λέσχης μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο το οικείο αθλητικό σωματείο ή Τ.Α.Α., η οικεία Α.Α.Ε. και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,

β) λόγο διάλυσης αποτελεί ιδίως:

i) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο, καθώς και από τις διατάξεις σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και την ομαδική μετακίνηση φιλάθλων,

ii) η λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια,

iii) η γραπτή ανάκληση ή η μη ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου ή Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία Λέσχης.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.