- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 4 Διοικητικά μέτρα κατά της βίας στα γήπεδα

1.  Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό υπουργός και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για λόγους δημοσίας τάξης ή δημοσίου συμφέροντος μπορούν να αποφασίζουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις:

α. την απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων για οποιονδήποτε αγώνα ή τη χρονική μετάθεση οποιουδήποτε αγώνα.

β. την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών στην έδρα αντίπαλης ομάδας, διαρκώς ή προσκαίρως.

γ. την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής μιας αθλητικής συνάντησης.

δ. τη λήψη κάθε πρόσφορου προληπτικού μέτρου, αν τούτο απαιτείται για την αποτροπή επεισοδίων.

2. Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω διοικητικών μέτρων, καθώς και οποιουδήποτε μέτρου έχει ληφθεί στο πλαίσιο του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999 (Α 121), η οποία πιστοποιείται από τη ΔΕΑΒ με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, επιβάλλεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό σε βάρος της υπαίτιας διοργανώτριας αρχής, ΑΑΕ ή ΤΑΑ, διοικητικό πρόστιμο, ποσού έως ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000 €). Για την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της σχετικής πράξης, απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου, η προηγούμενη καταβολή του 25% του προστίμου που έχει επιβληθεί.