- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3409/2005 Άρθρο 13 Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 3409/2005

 

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ύστερα από άδεια της λιμενικής αρχής του τόπου δραστηριοποίησής τους και ασκούνται στις περιοχές αρμοδιότητας όλων των λιμενικών αρχών της Χώρας υπό τον όρο τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας και των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου στην περιοχή αρμοδιότητας της λιμενικής αρχής δραστηριοποίησής τους.».