- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 51 Σήμα Επισκέψιμου Τυροκομείου – Προσθήκη άρθρου 25Γ στον ν. 4276/2014

 

Στον ν. 4276/2014 (Α’ 155) προστίθεται άρθρο 25Γ ως εξής:

«Άρθρο 25Γ
Σήμα Επισκέψιμου Τυροκομείου – Εξουσιοδοτική διάταξη

«1. Θεσπίζεται Σήμα Επισκέψιμου Τυροκομείου με σκοπό την προαγωγή της παροχής υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης-γευσιγνωσίας σε χώρους όπου λειτουργούν τυροκομεία, τα οποία παράγουν τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα και διαθέτουν χώρους και εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών που διασφαλίζουν την επισκεψιμότητα.
2. Το Σήμα Επισκέψιμου Τυροκομείου είναι σήμα με ειδικό λογότυπο που χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού, με το οποίο πιστοποιείται ότι ένα τυροκομείο πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων της παρ. 1, η μορφή και ο τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Τυροκομείου, η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές επισκεψιμότητας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».