- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 50 Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου – Προσθήκη άρθρου 25Β στον ν. 4276/2014

 

Στον ν. 4276/2014 (Α’ 155) προστίθεται άρθρο 25Β ως εξής:

«Άρθρο 25Β
Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου – Εξουσιοδοτική διάταξη

«1. Θεσπίζεται Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου με σκοπό την προαγωγή της παροχής υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης-γευσιγνωσίας σε χώρους όπου λειτουργούν ελαιοτριβεία, τα οποία παράγουν ελληνικό ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας και διαθέτουν χώρους και εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών που διασφαλίζουν την επισκεψιμότητα.
2. Το Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου είναι σήμα με ειδικό λογότυπο που χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού, με το οποίο πιστοποιείται ότι ένα ελαιοτριβείο πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων της παρ. 1, η μορφή και ο τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου, η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές επισκεψιμότητας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».