- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Άρθρο 49 Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου – Προσθήκη άρθρου 25Α στον ν. 4276/2014

 

Στον ν. 4276/2014 (Α’ 155) προστίθεται άρθρο 25Α ως εξής:

«Άρθρο 25Α
Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου – Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Θεσπίζεται Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου με σκοπό την προαγωγή της παροχής υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης-γευσιγνωσίας σε χώρους όπου λειτουργούν ζυθοποιεία, τα οποία παράγουν ελληνική μπύρα υψηλής ποιότητας και διαθέτουν χώρους και εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών που διασφαλίζουν την επισκεψιμότητα.
2. Το Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου είναι σήμα με ειδικό λογότυπο που χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού, με το οποίο πιστοποιείται ότι ένα ζυθοποιείο πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων της παρ. 1, η μορφή και ο τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Ζυθοποιείου, η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές επισκεψιμότητας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».