- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ Άρθρο 42 Σύσταση Συμβουλίου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Κρουαζιέρας

1. Συστήνεται Συμβούλιο Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Κρουαζιέρας (Σ.Α.Τ.Κ.), το οποίο αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Τουρισμού και έχει ως σκοπό την ενημέρωση του Υπουργού Τουρισμού για ζητήματα σχετικά με την προώθηση και προβολή των προορισμών κρουαζιέρας της Χώρας, σε εναρμόνιση με τις υγειονομικές, περιβαλλοντικές, τεχνολογικές, αναπτυξιακές και άλλες στρατηγικές στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης για τον Τουρισμό. Το Σ.Α.Τ.Κ. εδρεύει στο Υπουργείο Τουρισμού και αναφέρεται απευθείας στον Υπουργό Τουρισμού.
2. Το Σ.Α.Τ.Κ. αποτελείται από:
α) δύο (2) εμπειρογνώμονες με αναγνωρισμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης της κρουαζιέρας, οι οποίοι επιλέγονται από τον Υπουργό Τουρισμού,
β) τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, γ) τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
δ) τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και
ε) τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στο Σ.Α.Τ.Κ. δύνανται να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου Γενικοί Γραμματείς και άλλων Υπουργείων, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.
3. Το Σ.Α.Τ.Κ. έχει τριετή θητεία και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, στην οποία ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη με τους αναπληρωτές τους.
4. Στις συνεδριάσεις του Σ.Α.Τ.Κ. δύνανται να συμμετέχουν, μετά από πρόσκληση, εκπρόσωποι φορέων και εμπειρογνώμονες κατά περίπτωση.
5. Το Σ.Α.Τ.Κ. υποστηρίζεται από Γραμματεία που αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού.
6. Για τη συμμετοχή του Προέδρου των μελών του Σ.Α.Τ.Κ. στις συνεδριάσεις και σε άλλες δράσεις και συναντήσεις στο εσωτερικό ή εξωτερικό δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.