- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 16 Ανεξαρτησία και λειτουργία της Ι.Π.Ε.

1. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Ι.Π.Ε. ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και επιχειρηματικό με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων, τα οποία κατανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 24.
2. Η Ι.Π.Ε. μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια, προκειμένου να εκπληρώνει τον σκοπό της εντός του πλαισίου που τίθεται από τις διατάξεις του παρόντος και ιδίως μπορεί να:
α) απογράφει, να προβαίνει στη χαρτογράφηση και κτηματογράφηση και να συγκεντρώνει τους τίτλους ιδιοκτησίας των ως άνω φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, ακινήτων και εγκαταστάσεων εντός αυτών ή εντός του περιβάλλοντος χώρου αυτών σε ακτίνα πεντακοσίων μέτρων, με σκοπό τη δημιουργία ενημερωμένου αρχείου, λαμβάνοντας υπόψη και συναφή στοιχεία του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας,
β) προβαίνει στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και των επιχειρηματικών μονάδων με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας από την ίδια, όπως και στην εκμίσθωσή τους, καθώς και σε κάθε αναγκαία διαχειριστική ενέργεια και πράξη αξιοποίησης κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4413/2016 (Α’ 148),
γ) αποδέχεται ή να αποποιείται δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε πηγή, στο όνομά της,
δ) εκπονεί μελέτες για την ανοικοδόμηση, επισκευή, συντήρηση ή ανακαίνιση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων και να ανοικοδομεί, επισκευάζει και ανακαινίζει αυτά ή να αναθέτει τις παραπάνω εργασίες σε τρίτους,
ε) προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πολεοδομική τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών ή εγκαταστάσεων, όπως να αιτείται την υπαγωγή τους στη νομοθεσία περί διατήρησης, ενεργώντας προς τούτο κάθε αναγκαία πράξη, συμπεριλαμβανομένης και της χορήγησης εντολής και εξουσιοδότησης σε μηχανικό και απαλλασσόμενη από την καταβολή τελών και προστίμων διατήρησης. Η πολεοδομική τακτοποίηση των ανωτέρω αυθαίρετων κατασκευών ή εγκαταστάσεων γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης, τοπογραφικού διαγράμματος και τεχνικής έκθεσης μηχανικού, με αναλυτική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων,
στ) προβαίνει στην προμήθεια και εγκατάσταση του κάθε φύσης εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων,
ζ) ενάγει και να ενάγεται και γενικά να διεξάγει στο όνομά της κάθε δίκη και να επιχειρεί κάθε μέτρο εκτέλεσης που αφορά στα περιουσιακά στοιχεία των οποίων της έχουν ανατεθεί η διοίκηση και η διαχείριση, με σκοπό την επιδίωξη της ικανοποίησης κάθε αξίωσης ή απαίτησης που απορρέει από τη φύση των δικαιωμάτων που της παραχωρούνται με το παρόν,
η) διενεργεί διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών και έργων τεχνικής βοήθειας προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή ταμείων και προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

3. α) Η διοίκηση, η χρήση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, ανατίθεται κάθε φορά στην Ι.Π.Ε. με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών ή/και Εσωτερικών, με εξαίρεση αυτά της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Π.Ε.
β) Η επιλογή των προς ανάθεση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης περιουσιακών στοιχείων γίνεται με κριτήρια το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αναγνώριση του φυσικού πόρου ως ιαματικού, τον βαθμό αξιοποίησης του αναγνωρισθέντος φυσικού πόρου ως ιαματικού, το στάδιο ολοκλήρωσης των κατασκευών και εγκαταστάσεων προς αξιοποίηση και διάθεση του ιαματικού πόρου και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία της χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας των ιαματικών εγκαταστάσεων.
γ) Στην περίπτωση που ο προς ανάθεση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ιαματικός φυσικός πόρος και οι εγκαταστάσεις που συνέχονται μ’ αυτόν έχουν λάβει ειδικό σήμα λειτουργίας, για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου απαιτείται σύμφωνη γνώμη του οικείου ΟΤΑ, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο οικείος ΟΤΑ δύναται, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, να εκδώσει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της αξιοποίησης του ιαματικού φυσικού πόρου και των εγκαταστάσεων που συνέχονται μ’ αυτόν. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας ή έκδοσης αρνητικής απόφασης επί της αξιοποίησης, τεκμαίρεται σύμφωνη γνώμη του ΟΤΑ για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί της αξιοποίησης, ο οικείος ΟΤΑ ή η αναπτυξιακή εταιρεία αυτού υποβάλει στην Ι.Π.Ε., εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης αυτής, οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης, δίνονται στοιχεία για την τουριστική κίνηση της περιοχής και παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης. Η οικονομοτεχνική μελέτη εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Π.Ε., μετά από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων της τελευταίας. Τα έργα αξιοποίησης ολοκληρώνονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την έκδοση της ως άνω αναφερόμενης απόφασης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των ως άνω αναφερομένων προθεσμιών, η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί σύμφωνη γνώμη του οικείου Ο.Τ.Α., στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία.
δ) Η απόφαση της περ. α) ορίζει και τη διάρκεια ισχύος της ανάθεσης, καθώς και το ποσοστό επί του τιμήματος ή επί των κάθε είδους αποδόσεων, τα οποία θα εισπράττει η Ι.Π.Ε. από την αξιοποίηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και θα αποδίδει στον οικείο Δήμο ή στον φορέα του Δημοσίου ή στη δημόσια επιχείρηση, τους οποίους βαρύνει η διαχείριση του περιουσιακού στοιχείου. Για τον καθορισμό του ποσοστού αυτού λαμβάνεται υπ’ όψιν ο βαθμός ωρίμανσης του κάθε έργου των ανατιθέμενων περιουσιακών στοιχείων.