- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 6 Απόδοση δημοτικών τελών

Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 4, ο Ο.Τ.Α., που διαχειρίζεται τον Πρότυπο Τουριστικό Προορισμό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, υποχρεούται να αποδίδει ποσοστό τουλάχιστον 1% των δημοτικών τελών που εισπράττει ετησίως στον οικείο Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) περί Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.