- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 2 Αντικείμενο του Μέρους Α

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Μέρος Α εισάγει τρείς αλληλένδετες οργανωτικές δομές: α) τη Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, β) τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, και γ) το Τοπικό/Περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.