- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

6. ΟΣΔ που ασκούν τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης

Σήμερα δραστηριοποιούνται 17 ΟΣΔ, ενώ παράλληλα έχουν εμφανιστεί και αλλοδαποί ΟΣΔ που επιχειρούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξει νομοθετικός περιορισμός των ΟΣΔ που θα ασκούν τα δικαιώματα δημόσια εκτέλεσης στην Ελλάδα;
Εάν ναι, με ποιόν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) άρση έγκρισης λειτουργίας ΟΣΔ στη δημόσια εκτέλεση
β) υποχρεωτική κοινή άσκηση του δικαιώματος δημόσιας εκτέλεσης
γ) επιβολή ενιαίας αμοιβής για περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων