- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 14 Γενικός Διευθυντής

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Κ.Κ. με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους από τον χώρο του ελληνικού ή παγκόσμιου κινηματογράφου. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή παρατείνεται μέχρι τον ορισμό νέου και πάντως όχι πέραν των έξι (6) μηνών.
2. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Κ. καθώς και κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σ’ αυτόν, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Κ.Κ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες καθώς και όσες άλλες του αναθέτει το διοικητικό συμβούλιο:
α. Προΐσταται όλων των Διευθύνσεων του Ε.Κ.Κ. και διευθύνει το έργο τους.

β. Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου, του εσωτερικού κανονισμού του Ε.Κ.Κ., των εγκεκριμένων προγραμμάτων και του ετήσιου προϋπολογισμού.

γ. Εξειδικεύει τους στόχους και την πολιτική του Ε.Κ.Κ. και εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό, για την τήρηση του οποίου είναι υπεύθυνος.

δ. Εκπροσωπεί το Ε.Κ.Κ. δικαστικά και εξώδικα.

ε. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών του Ε.Κ.Κ.

στ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ε.Κ.Κ.

ζ. Συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

η. Κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό και τους συνεργάτες του Ε.Κ.Κ., ορίζει την νομική μορφή της απασχόλησής τους και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού του.

θ. Ασκεί πειθαρχική εξουσία πρώτου βαθμού για όλο το προσωπικό του Ε.Κ.Κ.

4. Ο Γενικός Διευθυντής επικουρείται στο έργο του από τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων του Ε.Κ.Κ. Με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάσει σε αυτούς ορισμένες από τις αρμοδιότητές του, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση.

5. Η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

6. Οι περιορισμοί της παρ. 12 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου ισχύουν και για τον Γενικό Διευθυντή.